Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8733
23 januari 1964

God zelf is de bron van de openbaringen

Steeds weer krijgt u van Mij de verzekering dat u in het bezit van de zuivere waarheid zult kunnen komen als dit maar uw serieuze wil is. Want u zult als zekerheid mogen aannemen dat het Mij goed mogelijk is de waarheid naar de aarde te sturen omdat Ik daartoe de macht heb. U zult ook mogen geloven dat mijn overgrote liefde Mij ertoe aanspoort u de zuivere waarheid te schenken omdat u alleen door de waarheid het eeuwige leven zult kunnen bereiken. En ofschoon Ik voorwaarden stel die vervuld moeten worden om de waarheid te verkrijgen, zo zal Ik toch ook zelf weten welke mens deze voorwaarden kan en wil vervullen. En dus zal Ik Me het juiste opnamevat uitkiezen, door hetwelk Ik de zuivere waarheid naar de aarde kan sturen. U hoeft dus niet aan elke overdracht uit het geestelijke rijk te twijfelen en aannemen dat die met dwaling is doorspekt en u zult ook elke overdracht met mijn hulp kunnen onderzoeken, dat wil zeggen onder het aanroepen van Mij zelf, dat Ik uw geest zal verlichten als u dit onderzoek wilt uitvoeren.

Hoe zou het echter met u mensen zijn gesteld wanneer de mogelijkheid niet zou bestaan dat zuivere onbedorven waarheid naar de aarde kon komen? Zolang u een God erkent die zelf de Waarheid is, zult u ook van deze God de waarheid kunnen wensen en verwachten, omdat Hij een God van liefde, wijsheid en macht is die u terug wil winnen en die ook van alle middelen en wegen op de hoogte is Zijn doel te bereiken en die ook de macht heeft uit te voeren wat liefde en wijsheid besluiten. Maar u mensen zult in Mij moeten geloven, uw God en Schepper die als Vader u met alles wil bedenken wat u nodig hebt om geheel rijp en gelukzalig te worden.

En het voornaamste is de waarheid die ieder mens kan en zal ontvangen die ze serieus begeert. Maar wanneer u twijfelt dat de zuivere waarheid u kan worden toegestuurd, wanneer u steeds bevreesd bent voor de inwerking van vijandige krachten, dan ontzegt u Mij waarlijk ook mijn liefde, wijsheid en macht en kent u mijn tegenstander de opperheerschappij toe, die hij wel tegenover de mensen bezit die niet serieus streven naar Mij te komen, die dus hem de macht over zich verlenen. En u zult er voor uzelf duidelijk over moeten zijn of uw verlangen naar de zuivere waarheid diep en innig is. U zult ook moeten weten dat uw verstand niet in staat is alleen een onderzoek in te stellen. U zult het hart moeten laten spreken en dit zal u duidelijk zeggen wat u als waarheid zult mogen aannemen. Want uw verstand kan nog steeds zijn gevuld met verkeerd gedachtengoed dat u niet bereid bent op te offeren. Maar dan zult u ook niet van een ernstig verlangen naar de waarheid kunnen spreken. U zult u volledig vrij moeten maken van het tot nu toe overeenkomstig uw verstand verkregen weten en alleen van Mij zuivere waarheid begeren. En u zult dan waarlijk alles terugkrijgen wat beantwoordt aan de waarheid. Elke samenhang zal u met bijzondere duidelijkheid bewust worden en dan pas voelt u zich gelukkig gestemd dat u in het bezit van de waarheid bent. Er wordt veel geestelijk goed als waarheid verbreid dat de aanspraak daarop niet kan doen gelden en daarom moet ook alles onderzocht worden. Uw verstand alleen is daar echter niet toe in staat, maar zodra u zich innig met Mij verbindt en de waarheid begeert, kan Ik uw verstand verlichten en dan zult u ook in overeenstemming met de waarheid denken en u zult een juist oordeel kunnen geven. Maar hoe zou het er op de aarde uitzien wanneer het toesturen van de zuivere waarheid van boven niet mogelijk zou zijn? Dan zou Ik van u allen geen verantwoording kunnen vragen. Dan zou de tegenstander alle macht over u hebben en u zou nooit meer de mogelijkheid hebben Mij te vinden, lief te hebben en u met Mij te verenigen. Want dit alles zou verhinderd worden door de vorst der duisternis. Maar mijn licht doorbreekt ook de duisternis, mijn licht straalt van boven neer naar de aarde en in deze lichtschijn mag waarlijk ook ieder mens binnengaan.

Maar licht verspreiden zal steeds alleen de waarheid en daarom zult u ook hiervan steeds zeker kunnen zijn dat Ik, die zelf het Licht ben van eeuwigheid, dit ook uitstraal in de vorm van mijn woord dat zuiverste waarheid is en aan hen wordt toegestuurd die dus serieus de waarheid begeren. Dit is de voorwaarde die Ik stel, want wie de waarheid begeert, begeert Mij zelf, die zal Mij in hem tegenwoordig laten zijn omdat hij dan ook met liefde voor Mij vervuld is, omdat zijn wil op Mij is gericht. Hij tracht de tegenstander, de vorst der duisternis, te ontvluchten en bijgevolg ook alle dwaling waarvan hij inziet dat deze het werkzaam zijn van mijn tegenstander is. Ik zal waarlijk geen mens de waarheid onthouden, want de mens moet weer licht krijgen, tot het helderste inzicht komen en dus in zijn oertoestand binnengaan, waarin hij onmetelijk gelukzalig was in het allereerste begin.

Amen