Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8519
5 juni 1963

Waarheid is licht - duisternis een gevolg van liefdeloosheid

Wie zoekt die zal ook vinden, doch nooit zal alleen het verstand kunnen beoordelen wat waarheid en wat dwaling is. Zijn wil om vast te staan in de zuivere waarheid moet uit het diepst van het hart komen, dan zal ook het hart in staat zijn waarheid van dwaling te onderscheiden. Er is heel veel dwaling in de wereld verbreid, zodat wel van een dichte duisternis gesproken kan worden, want alleen de waarheid is licht. En bijna lijkt het als zou de waarheid geen ingang meer kunnen vinden en door de duisternis verslonden worden. Toch zal ze steeds weer doorbreken als een lichtstraal en opheldering brengen aan de mens die vurig naar de waarheid verlangt. Doch zuiver verstandelijk zal ze niet verworven kunnen worden, anders zouden intelligente mensen ook altijd de waarheid moeten bezitten - en voor een minder begaafd mens zou dan elk licht afgesloten zijn. Een andere factor is echter beslissend om in het bezit van de zuivere waarheid te komen.

Het hart moet in staat en bereid zijn lief te hebben, dan wordt het licht in de mens zelf ontstoken en hij zal dan waarheid van dwaling kunnen onderscheiden. Hij zal de waarheid begerig aannemen en elke dwaling afwijzen. Dat de aarde nu in de diepste duisternis ligt heeft zijn grond in de liefdeloze levenswijze van de mensen. De liefdeloosheid is synoniem met de verduistering van de geest. Liefde alleen is het licht dat het helderste inzicht schenkt. Liefde wekt de geestvonk in de mens tot leven en liefde straalt het licht van de wijsheid uit. Wie dus een hart dat bereid is liefde te schenken, het zijne noemt, zal ook niet ten prooi vallen aan dwaling. Zijn denken zal naar waarheid zijn, want hij is door de liefde reeds met Mij verbonden - en dan kan de lichtstraal van mijn liefde zijn hart binnenvallen en hem inzicht verschaffen in alles wat hij begeert te weten.

Ook zal alleen een liefdevol mens er over nadenken of hij juist denkt wanneer hem geestelijke leringen worden aangeboden, of hij de waarheid bezit of in dwaling is vervallen. Want het laat een liefdeloos mens onverschillig of zijn denken juist is of niet. Doch gelukkig zal alleen die mens zijn die de waarheid herkent en aanneemt, want de waarheid maakt hem vrij en geeft ook zijn aardse leven pas de juiste inhoud. Alleen de waarheid zal hem opheldering geven over de zin en het doel van zijn aardse bestaan. De waarheid zal altijd innerlijke vrede schenken en het doel dat hij meent te onderkennen in de waarheid, zal hij nastrevenswaardig achten.

Door de waarheid zal de mens ook nader tot Mijzelf komen. Hij zal Mij herkennen en op Mij aansturen en hij zal elke dwaling als tegen Mij gericht beschouwen, en afwijzen of bestrijden. Ook zijn aardse leven zal hem dan pas nastrevenswaardig voorkomen, als hem een waarheidsgetrouw weten werd overgebracht over elke samenhang en de juiste verhouding van de mens tot God, zijn Schepper en Bewaarder en hij zal op Hem toesnellen in het besef, de gelukzaligheid te bereiken die hij als mens nog niet vermag te ervaren. Het aardse leven zal hem ook dan pas zinvol voorkomen als hij over alles naar waarheid onderwezen is. De duisternis daarentegen kan een mens niet gelukkig maken en elke dwaalleer is geestelijke duisternis die nooit een mens verblijden kan, maar die doorbroken zou moeten worden door een lichtstraal, die een waarheidsgetrouw weten betekent.

Hoe rijk is een mens die naar de waarheid verlangt, want hij zal ze ook onherroepelijk ontvangen, omdat Ik zelf de Waarheid ben en elk verlangen naar Mij vervuld wordt. Maar het is heel moeilijk om in de diepe geestelijke duisternis, waarin de mensen momenteel verkeren, een licht naar binnen te brengen, juist omdat de mensen blind zijn en ook niet meer in staat zijn een lichtstraal te zien. Hun ogen zijn door verblindende lichten verzwakt en kunnen een zachte lichtstraal niet meer onderkennen. En deze schijnlichten jagen zij na en ze komen in steeds diepere duisternis terecht. Ze kunnen echter niet gedwongen worden om een echt licht aan te nemen. Ze moeten in de duisternis met hun gehele hart naar een lichtstraal verlangen, dan zal die ook in hen oplichten en hen zo weldadig beroeren dat zij de duisternis ontvluchten willen. En Ik laat steeds weer het licht naar de aarde stralen en Ik weet, wie naar de waarheid verlangt. En waarlijk, hij zal ze ontvangen, maar het ernstige verlangen ernaar moet eraan voorafgaan.

Doch de wil van ieder mens is vrij. En keert die zich naar het licht, dan zal hij het waarlijk niet hoeven te betreuren. Zoekt hij echter de duisternis, dan zal hij in de duisternis omkomen, want die zal hem altijd alleen maar binnen het bereik van mijn tegenstander voeren, terwijl de waarheid naar Mij leidt - die alleen door de waarheid te bereiken ben. Want de waarheid geeft u mensen een duidelijk beeld van wat u nodig hebt voor uw ziel, zodoende is de waarheid de weg die naar Mij leidt en naar het eeuwige leven. De waarheid is het licht dat van Mij uitstraalt in elk mensenhart die in de liefde leeft en zich met Mij, als de eeuwige Liefde, aaneen wil sluiten. Hij zal zijn doel bereiken en met licht doorstraald terugkeren in zijn vaderhuis.

Amen