Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.9013
12 juli 1956

Welke boodschappen garanderen de waarheid?

Ondanks mijn overgrote liefde kan Ik u nog niet in mijn rijk opnemen zolang u zich tegen het verlossingswerk van Jezus Christus verzet, want daardoor sluit u juist voor uzelf de poort naar het lichtrijk, waarvan alleen Jezus Christus de toegang is. Want u wijst dan met Hem ook Mij zelf af, want Hij en Ik zijn Een. Pas wanneer u begrijpen zult dat Ik, de oneindige Geest van eeuwigheid, in Hem voor u zichtbaar werd, zal mijn liefde u weer gelukkig kunnen maken. Want dan pas erkent u Mij in Hem en de eertijdse zonde van uw afval van Mij kan u nu vergeven worden en u zult uzelf dan ook weer door mijn liefdekracht laten bestralen, zoals voorheen. Dat u mensen juist van dit grote werk van erbarmen door Jezus Christus het begrip ontbreekt, is ook een teken van het aanstaande einde, want wat dat betreft heeft de tegenstander grondig werk verricht. Het is hem gelukt juist over mijn menswording een ondoorzichtige sluier te spreiden, want hij wil verhinderen dat u mensen verlost wordt. Daarom is ook de tijd gekomen waarin aan zijn activiteiten een einde wordt gemaakt.

Overal in de wereld zijn geestelijke stromingen waar te nemen die ver van de waarheid staan, want mijn tegenstander beïnvloedt de mensen vanuit het hiernamaals om ze op een dwaalspoor te brengen. En er zijn veel mensen die aan die boodschappen die vanuit het geestelijke rijk komen geloof schenken. Mijn tegenstander kan echter ook nog in het geestelijke rijk op veel wezens inwerken, en deze trachten nu wederom de onwaarheid te verbreiden en op de mensen over te dragen. En dat zij vaak gelegenheid hebben de mensen van de wijs te brengen is wederom het gevolg daarvan, dat de mensen zich niet rechtstreeks tot Mij zelf wenden om waarheidsgetrouwe opheldering. Daarom kan Ik steeds alleen zeggen: Geloof niet zulke boodschappen waar het verlossingswerk van Jezus Christus niet vooropgesteld wordt. Zij zijn verkeerd, ook al bevatten zij ten dele de waarheid. Want het verlossingswerk van Jezus Christus is van een zo grote betekenis dat u daaraan de geloofwaardigheid van wat u ontvangt kunt nagaan, en uzelf niet tevreden mag stellen met kennis waarvan u niet geheel overtuigd bent, omdat u dan over het meest belangrijke, namelijk over dat wat u het binnengaan in het lichtrijk waarborgt, in onwetendheid wordt gelaten.

Hoe wilt u nu weten en uitmaken wat waarheid is en wat dwaling, als Hij u niet onderricht die alles weet en u ook naar waarheid kan inlichten? Ook de inwerking vanuit het hiernamaals op de mensen van deze aarde kan Ik vanwege de vrije wil van de mensen niet verhinderen. Doch steeds weer geef Ik zelf de mensen de juiste weg aan hoe zij tot de zuivere waarheid kunnen komen. Maar ook dit werken van mijn geest in de mens is pas het gevolg van de voorafgegane verlossing door Jezus Christus. Daarom heeft mijn tegenstander vanuit het hiernamaals grote macht, daar hij steeds weer deze verlossing tegenwerkt en de mensen over het ware wezen van Jezus in onwetendheid laat, omdat hij met alle mogelijke middelen verhinderen wil dat zij de verlossing door Hem nog op aarde vinden. Daarom beïnvloedt hij ook die wezens die zich altijd al verzet hebben tegen de verlossing door Jezus Christus en die nu eveneens valse leren naar de aarde sturen. Dat Ik nu te allen tijde bezig ben door lichtwezens deze misvatting aan het licht te brengen, dat Ik juist door hen de mensen steeds weer de zuivere waarheid doe toekomen, dat gebruikt u als aanleiding om waarheidsgetrouwe ophelderingen met valse leringen te vermengen. En daar het u ontbreekt aan de gave van onderscheid, is het vaak mogelijk dat juiste boodschappen uit het lichtrijk zich temidden van dwaalleren bevinden, wat wederom veel hoorders en lezers doet twijfelen aan de geloofwaardigheid van alle boodschappen.

Maar dit ene is een zeker teken van valse mededelingen: Dat mijn menswording in Jezus Christus en mijn verlossingswerk niet genoemd of zelfs helemaal ontkend wordt. Daaraan kunt u altijd de waarheid toetsen. Want een waarachtig geestelijk ontwaakte mens weet ook hoe hij zulke mededelingen moet inschatten. Want juist door deze mededelingen worden de mensen bewust op een dwaalspoor geleid en dan is ook de waarde van de boodschappen van mijn lichtwezens gedaald - die geen ingang konden vinden omdat er bij de mensen geen verlangen naar de zuivere waarheid voorhanden was. Want dan zou voor hen ook waarlijk het verlossingswerk van Jezus Christus begrijpelijk uitgelegd zijn en dan zou het werk van mijn tegenstander uitgeschakeld zijn. Want de fout ligt bij de mens zelf die aan alle boodschappen uit het geestelijke rijk geloof schenkt, alleen maar omdat het van daar is uitgegaan. Maar hij weet niet dat de tegenstander ook daar nog zijn macht kan ontplooien, en dat enkel de wil van de mens om voor dwaling behoed te worden, hem tegenwerkt. In dat geval kan hij geen valse boodschappen overbrengen, want het verlangen naar de zuivere waarheid garandeert ook de ontvangst ervan.

En dit zult u moeten weten, dan kunt u zich met een gerust hart overgeven aan de woorden die de geest uit Mij u overbrengt. Want Ik ben de eeuwige Waarheid en van Mij kan dus alleen zuivere waarheid uitgaan. Deze is echter door het kenmerk van het verlossingswerk van Jezus Christus gekarakteriseerd, en alleen wie daarin gelooft zal zich voor eeuwig niet meer kunnen vergissen. Want voor hem heeft de eeuwige Waarheid zelf zich ontsloten. Ze heeft zich aan hem geopenbaard en hem in de waarheid binnengeleid, zoals het u beloofd is.

Amen