Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8673
14 november 1963

De verhouding van kind tot Vader waarborgt pas levende godsdienst

Veel mensen menen religieus te denken en te handelen, maar ze missen de juiste instelling tegenover Mij. Ze beschouwen Mij wel als hun God en Schepper maar niet als hun Vader en ze brengen daarom ook de verhouding van kind tot Vader niet tot stand. En ze zullen daarom ook niet vertrouwelijk tot Mij bidden, ze zien in Mij alleen de verre God die almachtig is en aan wie ze ook zelf als mens onderworpen zijn, en daarom zullen ze Mij eerder vrezen dan liefhebben omdat ze nog niet juist inzien hoe mijn wezen is.

En weer moet ter verklaring gezegd worden dat de graad van liefde van de mens doorslaggevend is voor de juiste instelling tegenover Mij, dat de liefde ook de Vader herkent - die zelf de Liefde is - en de mens dan ook in liefde streeft naar Mij te gaan en als mijn kind tot Mij roept. Dan pas kan van een "religieuze" levenswandel gesproken worden, want dan voert deze levenswandel ook gegarandeerd terug naar Mij. Zolang Ik echter voor 'n mens nog de "verre" God en Schepper ben, die weliswaar gevreesd moet worden vanwege Zijn macht, is er weinig vooruitzicht dat hij in liefde contact met Mij zoekt. Hij zal alles wat de kerk waar hij bij hoort van hem verlangt alleen voor de vorm uitvoeren. Hij wordt daar alleen door opvoeding of vorming toe gedreven, die hem ertoe brengt zich hieraan beantwoordend te gedragen, wat echter geen verandering van zijn wezen garandeert, die zin en doel van het leven op aarde is.

En wanneer u mensen nu door slagen van het noodlot getroffen wordt, dan is dat alleen met het doel dat u levend wordt, dat u van de loutere vorm loskomt, dat u zich in gedachten bezighoudt met Diegene die u geschapen heeft - dat u nadenkt waarom u op aarde leeft - en u zich dan in vrije wil aan die Macht overgeeft aan welke u uw leven te danken hebt. Want de onverschillige houding tegenover Mij levert u geen geestelijke vooruitgang op. Wilt u echter serieuze opheldering hebben over wat uw God en Schepper van u verlangt tijdens uw leven op aarde, dan zult u die ook zeker verkrijgen. En daarom moet u zich op de eerste plaats in gedachten met het wezen van uw God en Schepper bezighouden en u zult dan innerlijk tot werkzaamheid in liefde worden aangedreven, omdat dit mijn stem is waarmee Ik u door uw geweten aanspreek en Mij voorlopig aan u te kennen geef.

Geeft u nu gehoor aan wat de stem van het geweten u duidt te doen, dan zoekt u contact met Mij en brengt dan ook de verbinding met Mij tot stand die overeenkomt met de verhouding van kind tot Vader. Want mijn zachte stem zal u steeds vermanen om werkzaam te zijn in liefde, waarvan het naleven u ook zeker het licht van het inzicht oplevert zodat mijn wezen, dat zelf de liefde is, u ook al begrijpelijk wordt. Dan laat u de lege vormen achter u en wordt levend in uw wezen en handelen. U verricht geen formele handelingen, veeleer leidt u nu zelf een tweede leven naast uw aardse leven. U hebt dan de geestelijke weg betreden, omdat er in u een innerlijk streven is naar Mij te gaan als gevolg van de tegenwoordige levenswandel in liefde.

En zo weet u nu dat alles goed is en mijn toestemming heeft wat naar liefde verwijst, wat liefde bijbrengt en werken van liefde zijn. Want de liefde is de graadmeter van de waarheid - en ook de graadmeter van de zielerijpheid van diegene die weer als mijn vertegenwoordiger op aarde zijn medemensen tot Mij wil brengen. Zolang hij echter zelf nog zonder liefde is, zal ook zijn "verkondiging" krachteloos zijn. Het zal een formele levenloze godsdienst zijn, die geen mens zegen kan brengen, omdat Ik zelf hem dan nog geestelijk vreemd ben, omdat er slechts woorden zonder klank door hem worden uitgesproken, die mijn oor nooit kunnen bereiken. Pas de innige verhouding tot Mij die in liefde tot stand wordt gebracht, zal u ook levend maken in uw denken, willen en handelen. Want pas dan komt u zelf tot leven, die tevoren nog dood bent zolang de liefde u ontbreekt.

En zo is ook het bezoek aan een "dienst voor God" steeds alleen maar een uiterlijke formaliteit, en er kan niet van mijn aanwezigheid worden gesproken zolang u mensen wel een God en Schepper erkent maar niet de juiste houding tegenover Mij vindt. U moet eerst als "kinderen" tot de Vader komen en met Mij vertrouwelijke samenspraken houden, dan pas kunt u er zeker van zijn dat Ik bij u aanwezig ben. En dan is ook uw geloof levend. Want een "kind" zal steeds zijn best doen de wil van zijn Vader te vervullen, en het zal nu niet meer alleen met de uiterlijke vorm genoegen nemen, veeleer met heel zijn hart vurig verlangen naar mijn tegenwoordigheid, die het nu ook zeker ten deel zal vallen.

Ik wil alleen dat u tot leven komt, dat u zich niet in geheel nutteloze gewoonten en gebruiken verliest die u geen enkel gewin brengen, die u worden bijgebracht, die echter totaal waardeloos zijn en blijven voor uw ziel. Eerst wanneer u Mij ziet als uw Vader, zult u ook in staat zijn Mij lief te hebben en dan pas zult u het doel van uw aardse leven vervullen. Dan pas zult u zich vervolmaken, wat echter steeds alleen door de liefde tot stand wordt gebracht.

Amen