Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8711
30 december 1963

De band van de liefde moet allen verbinden zonder onderscheid

Wat u tot volmaaktheid brengt is altijd alleen de liefde. En deze liefde moet diep in uw hart ontbranden. Ze moet uw hele wezen vervullen en u aansporen tot al uw willen en handelen, dan komt u steeds dichter bij uw volmaaktheid en dan zult u ook kunnen zeggen, u bent wedergeboren, want u hebt uw wezen weer veranderd tot uw oerwezen. Maar hoe weinig mensen bereiken op aarde nog deze hoge graad van liefde. Ik neem echter hun wil al aan als een bewijs van liefde, de wil om bij Mij te komen, het verlangen naar mijn tegenwoordigheid, dat altijd al een bewijs van de liefde voor Mij is.

U mensen zult deze vurige liefde voor Mij en al wat geschapen is, die u al op aarde vergoddelijkt, niet kunnen opbrengen. U leeft in een wereld die zonder enige liefde is en dat heeft ook zijn uitwerking op diegenen die zelf bereid zijn lief te hebben, maar door steeds terugkerende liefdeloosheid innerlijk geremd zijn om in liefde werkzaam te zijn, dat echter wederliefde zou opwekken. En toch zult u zich deze arbeid aan de ziel moeten voornemen. U zult moeten liefhebben, ook daar waar u gehaat wordt en u zult uzelf dan ook overwinnen en tot steeds grotere liefde in staat zijn. En u zult het kunnen geloven, dit is mogelijk wanneer u Mij zelf maar steeds innig vraagt om toezending van kracht indien u zelf te zwak bent.

Van iets goeds en moois houden is geen bijzondere verdienste. Maar een mens liefde betonen die u niet goed behandelt of met veel gebreken en fouten is behept, is heel wat moeilijker, maar ook veel verdienstelijker en dan zal uw graad van liefde ook hoger worden in u en u zult Mij, als de eeuwige Liefde, steeds meer naderen. En om dat te kunnen zult u zelf zich moeten openen voor mijn straal van liefde. U zult Mij moeten vragen dat Ik uw hart verzacht, dat Ik zelf in u zal werken zodra u mensen ontmoet die u niet welgezind zijn of u niet sympathiek voorkomen. Denk er aan dat alle mensen mijn schepselen zijn, dat Ik alle mensen wil terugwinnen als mijn kinderen, dat u allen dezelfde Vader hebt, dat lang niet alle mensen al dezelfde graad van liefde hebben bereikt die ze op aarde moeten en kunnen bereiken. Maar de band van de liefde moet u allen verbinden, want door de liefde alleen helpt u ook die nog weinig gerijpte mensen tot een hogere graad van hun voltooiing te komen. Want geen straal van liefde die u uitzendt, zal zonder uitwerking zijn. Deze zal steeds een weldadige invloed hebben op de ziel die nog door dichte omhulsels is omgeven.

U kunt het, zulke mensen liefde betonen die nog lang te worstelen en te strijden hebben, tot ze geestelijk rijp worden, wanneer u alleen maar aan de armzalige staat van hun ziel denkt, en wanneer u, zodra u zo'n mens ontmoet, dadelijk aan Mij denkt en de uitstraling van mijn liefde die te allen tijde bereid is en door uw hart wil worden opgevangen. Dus slechts een kleine roep naar Mij in Jezus is voldoende, dat Ik u ook toestraal en dat u dan ook in staat bent om in liefde te handelen tegenover uw medemensen, die Ik u ook niet zonder reden op uw pad stuur, want zowel hij als ook u zelf zullen bij zulke ontmoetingen, die u innerlijk tegenstaan, rijper moeten worden.

Nooit zult u uw eigen welzijn voorop mogen stellen, nooit zult u moeten vragen of zulke ontmoetingen voor uzelf nuttig zijn, veeleer zult u meer op de toestand van de ander moeten letten en hem trachten te helpen, want zou Ik wel iets over u laten komen wat voor uw ziel schadelijk zou zijn? De liefde moet steeds helderder in u opvlammen en van Mij uit stroomt mijn straal van liefde u steeds toe. Wanneer u echter denkt een menselijke ontmoeting aards te beoordelen en aardse voorbereidingen treft ze verre van u te houden, dan handelt u op dit moment niet vanuit het contact met Mij en zult u ook geen hulp van mijn kant kunnen verwachten.

Alles wat u overkomt in het aardse leven, komt alleen over u met het doel dat uw ziel tot volle ontwikkeling komt. En dit zult u niet uit de weg moeten gaan, maar het hoofd bieden door gebruik te maken van mijn kracht en u zult zowel voor uzelf als ook voor de medemens rijke zegen kunnen boeken. De liefde in u zult u waarlijk tot een hoge graad kunnen ontwikkelen wanneer u maar in gedachten Mij aanroept en Mij vraagt om toezending van kracht, dus om de aanstraling van mijn liefde, en u zich openstelt om die te ontvangen. En dat stelt dus ook voorop dat u Mij niet uit uw gedachten zult weglaten. En dit is de sleutel, het is de enige verklaring, dat u nog op aarde voltooid wordt. Want zodra uw gedachten Mij voortdurend omvatten, moet de krachtstroom van mijn liefde u ook voortdurend treffen en dan kan Ik ook steeds bij u aanwezig zijn. Mijn tegenwoordigheid echter bewijst u de vereniging met Mij, die altijd alleen maar door de liefde tot stand wordt gebracht. Liefde zou dus op aarde totaal kunnen vergoddelijken, maar daar u haar zelden tot een hoge graad zult kunnen ontwikkelen, zult u ook moeten lijden en door leed het omhulsel van de ziel tot smelten brengen. Maar hoe het ook over u komt, het is alles weloverwogen en zal allemaal alleen voor uw bestwil zijn, zodra u gewillig bent naar Mij terug te keren en de definitieve vereniging met Mij aan te gaan die u een eeuwig leven in gelukzaligheid waarborgt.

Amen