Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8738
28 januari 1964

Hoe moet het gebed zijn dat verhoord wordt?

Ik ben er voor u wanneer u Mij ook maar roept. Elke innig vragende gedachte dringt tot Mij door, elk geluid dat het hart uitspreekt, hoor Ik en steeds wend Ik Mij tot u, want de stem van het kind dringt door en zal steeds het oor van de Vader bereiken. En dan ben Ik ook steeds bereid te helpen wanneer u hulp nodig hebt, of voorzie Ik u van geestelijke kracht wanneer u hierom vraagt. Ik buig Me naar u over en laat Me uw verzoek voorleggen omdat Ik er mijn vreugde in vind mijn schepselen gelukkig te maken, mijn kinderen te geven wat ze nodig hebben en van Mij vragen. Nooit zal een roep die in geest en in waarheid tot Mij wordt opgezonden voor mijn oor wegsterven en onverhoord blijven. Steeds zal elk innig gebed tot Mij u zegen opleveren en zal uw ziel rijper worden. Alleen mag uw roep niet slechts een gebed met de lippen zijn. En juist aan deze voorwaarde wordt niet vaak voldaan, want de mensen is een bidden aangeleerd dat nooit tot mijn oor kan doordringen. Ze bidden vaak gemeenschappelijk en spreken woorden voor zich uit die ze hebben aangeleerd en die nooit de gevoelens van het hart uitdrukken, maar lege woorden zijn en blijven, die beter onuitgesproken zouden blijven.

Een innig gebed moet uit het hart opstijgen en het resultaat moet een innige verbinding met Mij zijn, zodat het kind dan met Mij spreekt als met zijn Vader. En wanneer het slechts ook stamelt en zich niet van welgekozen bewoordingen bedient, dan zal Ik dit stamelen toch verstaan en het beschouwen als een liefdevolle roep van het kind tot de Vader en Ik zal er naar luisteren en er op antwoorden. Het gebed tot Mij is een brug die u te allen tijde zult kunnen betreden, maar deze weg wordt slechts weinig gebruikt, omdat het "gebed" alleen nog maar tot vorm is geworden, een praten van woorden waarvan de betekenis niet doordacht wordt en dat ook meestentijds een innige aandacht, een innig denken aan Mij bemoeilijkt. En dan berooft de mens zelf zich van een grote genade omdat hij de kracht van het gebed niet benut. Omdat hem geen kracht kan toestromen wanneer hij het innige contact met Mij niet vindt, dat echter niet veel woorden nodig heeft, alleen maar een hart dat helemaal voor Mij openstaat.

Tijdens het gebed moet de deur van het hart wijd geopend zijn, zodat Ik zelf erin kan binnengaan, zodat Ik u met licht en genade kan vervullen. En daarom moeten uw gedachten met alle liefde bij Mij zijn. Het hart moet geheel vrij zijn van andere gedachten en dan moet u stilletjes samenspraak met Mij houden en Mij al uw zorgen en wensen toevertrouwen, of, wanneer u niet met zorgen naar Mij komt, moet u Mij uw liefde betuigen. En daarbij hebt u waarlijk geen gebedsmanifestaties nodig, geen algemene acties, geen massagebeden. Tenzij een bijzondere aangelegenheid meerdere mensen ertoe brengt Mij samen om hulp te vragen. Maar dit moet dan ook stil en in zichzelf gekeerd gebeuren, want elke luide uiting verstoort de innige band en de mens kan niet zo diep in zichzelf wegzinken, dat hij helemaal mijn tegenwoordigheid voelt.

Ik moet u er steeds weer op wijzen dat u met uw gebruikelijke gebeden niet veel bij Mij zult bereiken, omdat Ik alleen maar acht sla op datgene wat het hart voelt, echter niet wat de mond uitspreekt, al nemen er nog zoveel mensen aan zo'n gebed deel. Dit zal Mij altijd een gruwel zijn, omdat het slechts een bewijs is hoe weinig ernstig u het meent om met uw Vader van eeuwigheid te spreken en omdat u ook nog hulp van zulke gebeden verwacht, die u echter nooit zult ondervinden, en u daardoor weer alleen maar begint te twijfelen aan de liefde en macht van een God, omdat u geen hulp bemerkt.

En u zult zoveel kunnen bereiken door een stil, ernstig gebed dat uit het hart opstijgt, omdat Ik zoiets nooit negeer, maar veeleer Mij erover verheug en steeds bereid zal zijn erop in te gaan en u blijk geef van de liefde en macht van een Vader die u gelukkig wil maken. De innige overgave aan Mij zult u niet beter kunnen bewijzen dan door stilletjes met Mij te spreken vanuit uw hart, want dit zult u niet gedachteloos, als alleen maar vorm, kunnen doen. En dan zal elk woord dat u tot Mij richt kinderlijk en vol vertrouwen klinken. In feite zal de verhouding van een kind tot de Vader door u tot stand zijn gebracht en het kind zal alles bereiken, omdat de liefde van de Vader het nooit laat afweten en onophoudelijk het kind gelukkig wil maken.

Zolang echter de mensen menen door vormgebeden Mij ertoe te kunnen brengen hen te helpen, zullen ze weinig succes kunnen boeken en daarom ook altijd weer twijfelen aan een God die in zijn liefde steeds bereid is te helpen en het ook kan op grond van Zijn macht. Dit geloof is echter voorwaarde dat Ik mijn overvloed aan genade uitstort over alle mensen. En zo'n geloof vereist ook een levende verbinding met Mij, die steeds alleen door de liefde zal worden aangegaan - en daarom bereikt de liefhebbende mens alles bij Mij.

Amen