Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8696
10 december 1963

Kennis van Jezus Christus is van de grootste betekenis

En wanneer u steeds weer ophelderingen worden toegestuurd over het werk van verlossing van Jezus Christus, gebeurt dit omdat het geloof eraan onder de mensen nog zwak is of zelden te vinden. Want hun gedachten zijn te zeer op het wereldse gericht en het verlossingswerk is een geestelijk gebeuren dat met een op de wereld gericht verstand niet te bevatten is. Maar slechts vanwege een geestelijk doel zijn de mensen op aarde. En wordt dit geestelijke doel niet vervuld, dan was het leven als mens tevergeefs en valt de ziel weer terug in de diepte, waaruit ze zich in eindeloos lange tijd met Gods hulp heeft omhoog gewerkt. Wanneer het mogelijk is voor de mensen de geestelijke motivatie van het verlossingswerk begrijpelijk te maken, dan is er veel gewonnen, want dan wijzen ze Hem niet meer af, maar proberen ze zich in gedachten in te leven en Zijn aards bestaan te begrijpen.

De mensheid is echter niet erg gewillig en weinig ontvankelijk om geestelijke onderrichtingen op te nemen, tenzij ze door overweldigende gebeurtenissen en pijnlijke voorvallen uit het gewone leven wordt weggerukt en na begint te denken. En daarom kunnen ook zulke noodlottige voorvallen niet achterwege blijven. Maar meestal zullen ze dan wel aan hun God en Schepper denken en zich smekend tot Hem wenden wanneer ze hulp behoeven. En dit is al een voordeel voor de ziel, dat ze tenminste Hem erkent als een Macht die haar heeft geschapen en ook het lot der mensen bepaalt.

En toch is het van de grootste betekenis juiste kennis te verkrijgen over Jezus Christus en Zijn werk van verlossing, omdat de mens altijd te zwak zal blijven een levenswandel naar Gods wil te leiden wanneer hij geen beroep doet op het toevoeren van kracht, die Jezus door Zijn dood aan het kruis heeft verworven en nu als genade voor ieder mens beschikbaar is. Alleen wanneer een mens het geloof in een God opnieuw zeer sterk tot leven zal laten komen door werken van liefde, kan hij van God zelf de toevoer van kracht in ontvangst nemen. Maar heel zeker zal deze mens zich dan ook tot Jezus wenden. Hij zal open staan voor elke onderrichting die hem nu over Hem en Zijn werk van verlossing toekomt en hij zal zich door Hem laten verlossen doordat hij de vergeving van zijn schuld van Hem afsmeekt.

In de laatste tijd voor het einde is dit weten over Jezus echter erg verbleekt. De mensen kennen alleen de zuiver menselijke gebeurtenissen en deze beoordelen ze niet anders dan die van andere mensen met eenzelfde lot, want in hun verduisterde geestelijke toestand ontbreekt hun het weten over alle samenhang. Ze kunnen er zelf geen juiste verklaring voor geven en dus verwijzen ze alles naar het rijk der legenden wat ze over Jezus en Zijn werk van verlossing te weten kwamen.

Dat het om een heel groot geestelijk mysterie gaat, om een daad die diepste geestelijke motivatie heeft en die van de grootste betekenis is voor het zieleheil van de mens, voor zijn gelukzaligheid in het geestelijke rijk die eeuwig geen einde meer zal hebben, dat weten ze niet. En daarom doen ze ook geen moeite daarover de waarheid te weten te komen, maar wijzen ze veeleer alles af en geloven ze niet aan een bestaan van Jezus, of ze schuiven al het weten dat ze over Hem hebben uit hun gedachten terzijde, om er niet door belast te zijn. Maar ze missen daardoor het doel van hun leven. Ze leven alleen met aardse doelen en naar de terugkeer naar God, die alleen maar via Jezus kan plaats hebben, streven ze niet en hun leven op aarde is vergeefs geleefd en kan tot een hernieuwde kluistering in de schepping aarde leiden.

En de tegenstander van God zal steeds deze instelling van de mensen bevorderen. Hij zal alles doen om aan het weten over Jezus en Zijn werk van verlossing helemaal een einde te maken, of hij zal daarover zodanig verkeerde leerstellingen verbreiden dat de mensen vanzelf afvallen en voor zich de weg naar Hem versperren. Maar als gevolg van de grote oerschuld van de vroegere afval van God zijn ze als mens op de aarde. En niet voordat deze oerschuld teniet is gedaan kunnen ze terugkeren naar God, omdat de gerechtigheid van God een genoegdoening eist die juist de mens Jezus heeft gegeven en Hij daarom moet worden erkend als Gods Zoon en Verlosser der wereld, die het de eeuwige Godheid zelf mogelijk maakte in de menselijke omhulling Jezus te lijden en te sterven voor de zonden van de gehele mensheid.

Amen