Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Jezus Christus

Uitgave 2012

Inhoud:

BD.5747 Het geloof in de missie van Jezus Christus - Het juiste onderricht
BD.8634 Historische bewijzen van Jezus en Zijn werk van verlossing zijn niet voorhanden
BD.8963 Stemmen de evangeliën overeen met de waarheid?

Afval van God en geestelijke duisternis - De reden van de missie van Jezus

BD.7067 De scheppingsdaad van de geestelijke wezens * TB81 TB105 TB120
BD.8702 De langzame positieve ontwikkeling van de wezens in de schepping
BD.5802 Adam - Oergeest - Lucifers poging - Vernielen van de vorm * TB73 TB81 TBT1
BD.6130 Motivatie van de menswording van Christus - Daad van erbarmen * TB93

De ziel en het lichaam van Jezus

BD.6642 De ziel van Jezus * TB117
BD.8586 Wat was het lichaam van Jezus? * TB117
BD.8620 Aanvulling op BD.8586 - Wat was het lichaam van Jezus?
BD.8750 Was de ziel van Jezus al voor de menswording van God geïncarneerd? * TB75 TBT1 TB117
BD.7250 Bewijzen voor het bestaan van Jezus op aarde * TB05 TB77

De menswording van God in Jezus

BD.8537 "God zond Zijn Zoon naar de aarde" * TB104
BD.8141 "En het Woord is vlees geworden!" * TB05 TB45 TB97 TBT1
BD.6719 "Ik kwam zelf naar de aarde"
BD.7731 De menswording van God in Jezus
BD.8250 God en Jezus zijn één - De menswording van God * TB05 TB58 TB77 TB104 TB117

De geboorte van Jezus

BD.6673 Beantwoording van vragen over onbevlekte ontvangenis * TB51 TBT1
BD.6951 Jezus kwam als Redder in de nood * TB05 TB113
BD.7237 De geboorte van Christus
BD.7780 Het Licht daalde af naar de aarde * TB122

De kinderjaren en jeugd van Jezus

BD.3634 "Wist u niet, dat Ik in datgene moet zijn wat van mijn Vader is?"
BD.5551 De wonderwerken van het kind Jezus * TBT1
BD.8486 Het leven van Jezus voor zijn leerjaren * TB117

De strijd van Jezus tegen de verzoekingen

BD.7056 De strijd van Jezus tegen de verzoekingen * TB88 TB117
BD.7872 De strijd van de "mens" Jezus * TB93 TB127

Jezus’ leer van de liefde en werken van liefde

BD.4000 De inhoud van de bijbel is de leer van de liefde * TB09 TB113
BD.6145 Jezus vernam Gods woord - Middelaar tussen God en de mensen * TB101
BD.8454 Jezus onderrichtte op aarde de liefde * TB113
BD.5282 Tot de zwakken, zieken en behoeftigen kwam Jezus * TB23 TBT1 TB127
BD.8308 Het werkzaam zijn van Jezus op aarde * TB127

Uittreksels uit de liefdesleer van Jezus

BD.2147 "Wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in hem" * TB124
BD.3460 Zalig zijn zij die barmhartig zijn * TB55
BD.3624 "Word als kinderen" * TB87
BD.3767 "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" * TB52 TB132
BD.3927 Verhoring van het gebed in het vaste geloof "Vader, uw wil geschiede" * TB57 TB86 TB115 TB126
BD.4360 De gelijkenis van de goede Herder * TB94
BD.4408 Niemand kan twee heren dienen! * TB40
BD.4580 "Ik zal u de trooster zenden"
BD.4662 "Waak en bid opdat u niet in bekoring komt" * TB57 TB88
BD.5336 Mijn rijk is niet van deze wereld * TB57 TBT2 TB111
BD.5508 "Kom allen tot Mij" * TB64 TB89 TB109
BD.6968 "Zoek eerst het rijk Gods"
BD.7057 "De deemoedige schenk Ik mijn genade" * TB69 TB96
BD.7075 "Waar twee of drie samen zijn" * TB101
BD.7501 "Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees" * TB103
BD.7702 Joh. 14:18. - "Ik wil u niet tot wezen laten worden" * TB62 TB94
BD.8786 "Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden" * TB126

Het wijzen van Jezus op de eindtijd

BD.2437 Voorteken voor 'n natuurverschijnsel - Vermelding door Jezus op aarde * TB59 TB98 TB99
BD.4575 Ze aten en dronken zoals voor de zondvloed * TB50
BD.4639 "Er zal geen steen op de andere blijven" * TB32 TB85
BD.5029 De krachten des hemels zullen gaan werken - Het omvergooien van de natuurwetten - De wegneming * TB36
BD.7225 "Ik zal voor u de dagen verkorten" * TB36

Het avondmaal van Jezus

BD.6135 "Neem en eet"
BD.7120 Avondmaal - Communie - Liefde
BD.7666 Woorden bij de aanstelling * TB71
BD.3740 "Doe dit tot mijn gedachtenis" - Avondmaal * TBT1

Jezus’ angsten en de twijfels van de discipelen

BD.6088 Jezus was zich tevoren van Zijn werk bewust * TB117
BD.7278 Noden en angsten van de mens Jezus * TB90
BD.7328 Twijfel bij de discipelen bij de arrestatie van Jezus

Jezus’ lijdensweg en dood aan het kruis

BD.5643 Goede Vrijdag - Weg naar Golgotha * TB71
BD.6233 Lijden en sterven * TB05 TBT1
BD.7992 De vrije wil van de mens Jezus * TB117
BD.5092 Het lijden van Christus (Goede Vrijdag) * TB123
BD.7083 Het werk van erbarmen door de mens Jezus * TB05 TB93
BD.7758 Woorden van Jezus aan het kruis: "Ik heb dorst"
BD.7764 De laatste woorden van Jezus aan het kruis * TBT1
BD.8201 "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" * TB05
BD.8964 Goede Vrijdag
BD.7668 "Het is volbracht" * TB104

Het verlossingswerk van Jezus

BD.6513 Verzoening van de schuld door Jezus Christus * TB02 TB63 TB95 TB97
BD.6600 Met de kruisdood begon er een periode van verlossing
BD.7019 Het kruisoffer werd voor tijd en eeuwigheid gebracht * TB05 TBT1
BD.8222 Jezus heeft de gerechtigheid van God genoegdoening geschonken

De verrijzenis van Jezus
BD.5934 Opstanding * TB52
BD.6810 Opstanding op de derde dag * TB93
BD.7086 Door de verrijzenis van Jezus Christus heeft de dood zijn prikkel verloren * TB106

De verheerlijking van Jezus - De vergeestelijking van de ziel en het lichaam van Jezus

BD.1739 Verheerlijking van Jezus - "Mijn Vader en Ik zijn één" * TB117
BD.2345 Lichaam en ziel van Jezus Christus waren op God gericht
BD.8422 Jezus is God * TB52 TB117
BD.8574 De vergeestelijking van het lichaam van Jezus * TB117
BD.7693 Verrijzenis en vergeestelijking van Jezus * TB117

Het afdalen van Jezus in de hel

BD.6315 Het afdalen in de hel
BD.6531 Het nederdalen ter helle - De vijandschap van Lucifer * TB05 TB81
BD.6543 Afgedaald in de hel

Het verschijnen van Jezus na de opstanding

BD.7320 Verrijzenis op de derde dag * TBT1
BD.7579 Pasen

De hemelvaart van Jezus Christus

BD.3622 De hemelvaart van Christus - Verheerlijking
BD.7358 De hemelvaart van Jezus
BD.8506 Hemelvaart * TBT1

Het uitgieten van de Geest

BD.7148 Verlichting van de discipelen pas na de kruisdood van Jezus
BD.7897 De belevenis van Pinksteren
BD.8803 Het uitgieten van de geest over de discipelen en ook nu

De kerk van Christus

BD.8375 De kerk van Christus in haar begin * TB06
BD.3297 Het kwijtschelden of laten behouden van zonden - Volgelingen van Jezus * TB63
BD.4942 "Jij bent Petrus, de rots, op jou wil..." * TB108
BD.8836 Handelingen der apostelen 7: 55-56 * TB80
BD.8890 Hoe lang is de leer van Christus zuiver gebleven? * TB06

De wederkomst van Christus

BD.3768 Het tweede nederdalen van Christus * TB75
BD.4847 Over de wederkomst van Christus * TB35 TB101
BD.6037 De komst van de Heer is letterlijk te verstaan * TB35

Verbinding met Jezus Christus en navolging van Jezus

BD.2304 Levensbeschouwing met Jezus Christus
BD.3277 Heeft Jezus Christus alle mensen verlost of zijn alle mensen verlost? * TB50 TB77 TB95
BD.5844 Erkennen of afwijzen - Jezus Christus * TB104 TB117 TB127
BD.5847 Het geloof in Jezus Christus - Het lijden van Christus
BD.8973 Geloof en liefde leiden naar de vereniging met God * TB58
BD.6169 De naam Jezus overwint de duivel * TB128
BD.7035 Versterking van de wil door Jezus Christus - De beoordeling van de wil * TB92 TB104 TB125 TB127
BD.7442 Vergeving van de zonde door Jezus Christus * TB63 TB122
BD.8983 De weg naar het kruis moeten alle mensen gaan * TB122
BD.3920 Het navolgen van Jezus - De levensweg in liefde en zelfverloochening * TBT1 TB113 TB127
BD.8019 Verandering van wezen tot liefde met hulp van Jezus Christus * TB93
BD.6363 Verbinding met Jezus Christus in elke nood * TB62 TB122 TB125 TB127
BD.7622 Het navolgen van Jezus - Draag het kruis met geduld * TB86 TB127
BD.5733 Jezus Christus, Leidsman op de goede weg * TBT2
BD.7129 Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus * TB119 TBT1 TB124 TB127 TB128

Verlossing door Jezus Christus in het hiernamaals

BD.6850 Jezus Christus opent de poort naar de eeuwigheid * TB52 TB71 TB94 TB106 TB132
BD.7290 Overwinning van de kloof in het hiernamaals: Jezus Christus * TB111
BD.8784 Zonder de verlossing door Jezus Christus is er geen gelukzaligheid

-----

BD.6700 Het verkrijgen van vrijheid in de huidige tijd tot het einde - Jezus Christus * TB71
BD.6333 Jezus Christus betekent alles
BD.8464 Gods opdracht, de medemensen over Jezus te onderrichten
BD.4831 Belijden voor de wereld - Het uitspreken van de naam Jezus * TB127

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: