Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8019
15 oktober 1961

Verandering van wezen tot liefde met hulp van Jezus Christus

De levensweg over de aarde als mens, is de laatste korte fase van uw ontwikkelingsgang vanuit de diepste diepte omhoog.

Maar of hij u de beëindiging brengt, bepaalt u zelf als mens, waar u weer de vrije wil teruggegeven is en u deze nu goed zult moeten richten om de laatste volmaaktheid te bereiken. Daarom draagt u een grote verantwoordelijkheid, omdat u beslist wat uw lot is voor weer eindeloos lange tijd of voor de eeuwigheid.

U zult met een juist gerichte wil vrij kunnen worden van elke uiterlijke vorm, wanneer u uw aardse lichaam verlaat. Maar u kunt ook opnieuw de hardste uiterlijke vorm betrekken, wanneer u de vrijheid van uw wil misbruikt, wanneer u het leven op aarde niet benut, wanneer u de omvorming van uw wezen niet voltrekt, dat weer liefde moet worden zoals het was in het allereerste begin.

Deze omvorming van uw wezen tot liefde is het enige doel van uw leven op aarde als mens. En u hebt ook steeds de mogelijkheid dit omvormingswerk te volbrengen, omdat Ik u waarlijk elke ondersteuning ten deel laat vallen.

Want Ik verlang vurig naar mijn schepselen, dat ze als "kinderen" naar Mij terugkeren. En Ik doe ook waarlijk alles opdat zij hun doel bereiken. Maar hun wil maak Ik niet onvrij.

Ze moeten zelf naar Mij terugkeren in vrije wil, zoals ze eens van Mij zijn weggegaan en daardoor in de diepste diepte stortten. Ik houd rekening met alle zwakheden en fouten. Ik help een handje waar u mensen alleen te zwak bent. Ik openbaar Me aan u, opdat u leert Mij te onderkennen en lief te hebben. Ik overstelp u met een mate van genade die onbeperkt is, die u alleen maar hoeft te gebruiken om overwinnaars te kunnen worden in het aardse leven.

Want u zult een strijd moeten voeren met mijn tegenstander die u niet wil prijsgeven, maar die eveneens uw vrije wil niet kan bepalen, wanneer deze zich van hem afwendt.

U zult moeten strijden tegen alle aandriften en begeerten die nog aan uw ziel kleven. U zult de vaste wil moeten hebben vooruit te gaan en de levensweg op de aarde met succes af te leggen.

U zult naar Mij moeten verlangen en waarlijk, Ik zal u tegemoet komen en u tot Mij trekken, om u eeuwig niet meer los te laten. Want Ik heb u lief en daarom verlang Ik vurig naar uw terugkeer naar Mij.

En u zult nooit hoeven te vrezen dat de kracht u ontbreekt voor uw voltooiing, want Eén heeft ze voor u verworven door Zijn dood aan het kruis:

Jezus Christus, die u verloste van zonde en dood.

En deze Ene zal u de genade van Zijn verlossingswerk doen toekomen, wanneer u er maar om vraagt, wanneer u wilt dat Hij ook uw zondenschuld zal hebben teniet gedaan en wanneer u Hem vraagt om versterking van uw wil om het omvormingswerk tot liefde op aarde te volbrengen.

Zodra u zich tot Hem richt, zult u ook Mij weer erkennen en dan is ook uw terugkeer naar Mij verzekerd, uw thuiskomst in het vaderhuis, dat u eens vrijwillig had verlaten.

Gedurende het korte leven op aarde zult u waarlijk het laatste doel bereiken, wanneer u maar Jezus Christus erkent als Verlosser van de wereld, die Mij zelf in alle volheid in zich droeg.

Want door deze erkenning en het verzoek om vergeving van uw schuld, is uw oerzonde van afval van Mij teniet gedaan, omdat de mens Jezus daarvoor aan het kruis is gestorven, zodat Hij met Zijn bloed boete deed voor de grote schuld, ter wille van de gerechtigheid.

U zelf zou nooit deze schuld hebben kunnen aflossen en er boete voor doen. Daarom stierf Ik zelf in de mens Jezus de dood aan het kruis, omdat alleen de liefde van een dergelijke schuld kan bevrijden, die de mens Jezus voor Zijn lijdende broeders opbracht en die Hem vervulde en alle lijden en smarten op zich deed nemen.

Maar de liefde was Ik zelf.

En daarom werd voor u mensen de weg naar Mij weer vrij. U kunt terugkeren in uw vaderhuis. Ik kan u weer aannemen als mijn kinderen, omdat uw schuld is teniet gedaan door Jezus, wanneer u Hem erkent en dus Mij in Hem, want Hij en Ik zijn Eén. Wie Hem aanroept, roept Mij aan en wie Hem eens mag zien, die ziet Mij van aangezicht tot aangezicht.

Amen