Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

Het ware christendom

Leven in de navolging van Jezus

Uitgave 2014

Inhoud:

BD.0653 De in gevaar gebrachte positie van het christendom - De noodzaak van het werkzaam zijn van de Godheid
BD.7176 Geestelijke vervlakking
BD.8839 Ware verkondigers van de leer van Christus

De geestelijke motivering van de missie van Jezus en van het verlossingswerk

BD.6438 Reden en doel van de geboorte van Jezus
BD.6985 De geestelijke missie van de mens Jezus * TB05 TB104 TB117
BD.7748 Oerschuld en delging door Jezus Christus
BD.8303 Verlossingswerk en de geestelijke motivatie ervan
BD.8667 Jezus was als mens op de hoogte van Zijn missie * TBT1

Het leven van Jezus - Werkzaam zijn in liefde

BD.7872 De strijd van de "mens" Jezus * TB93 TB110
BD.7962 De onmetelijke liefde van Jezus * TB91
BD.8308 Het werkzaam zijn van Jezus op aarde * TB110

Het leven van Jezus - Verdragen van leed

BD.1362 Kruisdood van Jezus
BD.0968 Het lijden van Jezus aan het kruis - Aards lichaam
BD.8156 Het smartelijk lijden van Jezus Christus - De menswording van God
BD.8463 Jezus heeft onmetelijk geleden * TB05
BD.2768 Betekenis van de kruisdood van Jezus en gevolgen van de afwijzing

Delging van de oerschuld door het erkennen van Jezus en de vraag om vergeving

BD.3221 Erkennen van Christus - Zwakke wil - Demon
BD.5844 Erkennen of afwijzen - Jezus Christus * TB104 TB110 TB117
BD.6449 Overtuigd erkennen van Jezus Christus * TB95
BD.7330 Er is geen delging van de schuld zonder Jezus Christus * TB52 TB95
BD.7660 Vergeving door Jezus Christus - De graad van het licht van de liefde * TB57
BD.8647 Vergeving door Jezus Christus - Verhoging van de graad van liefde * TB63

Vals christendom

BD.2292 Christendom - Vormen - Strijd tegen geestelijke richtingen toegelaten * TB78
BD.4420 Christendom - Christenen in naam - Daad - Menswording van God
BD.6309 Het niet benutten van het leven - Kerkelijke christenen * TB66 TB108
BD.7292 Blind geloof en dood christendom * TB10
BD.6343 Dood christendom

Verandering van wil en wezen

BD.5303 Doel van het aardse leven: verandering van wil en wezen * TBT1 TB126
BD.5505 Strijden en worstelen voert naar het doel
BD.6748 Verandering van wil en wezen - De hulp is Jezus Christus * TB116

Losmaken van de tegenstander

BD.6001 Valse christussen en profeten - Werkzaam zijn van de satan
BD.7313 Elke geestelijk gerichte gedachte is een zich losmaken van de tegenstander * TB71 TB119
BD.8548 Losmaken van de tegenstander - Toevoer van de waarheid
BD.7631 Het werkzaam zijn van de satan - Hulp door Jezus Christus

Losmaken van de materiële wereld

BD.2551 Het zich losmaken van aardse goederen - Ontberingen
BD.3723 Het loslaten van aardse goederen * TBT1
BD.3968 Het inkeren naar binnen - Het zich losmaken van de wereld en materie - Het resultaat is waarheid * TBT1 TB125
BD.8471 Het bereiken van het kindschap Gods vereist het loskomen van de wereld * TB125

Hulp en versterking van wil door Jezus Christus

BD.7497 Hulp van Jezus Christus bij de levenswandel op aarde * TB113
BD.5282 Tot de zwakken, zieken en behoeftigen kwam Jezus * TBT1 TB23 TB110
BD.7035 Versterking van de wil door Jezus Christus - De beoordeling van de wil * TB92 TB104 TB110 TB125
BD.7191 De kracht van de naam Jezus * TB119 TB128
BD.7496 Jezus als Leider * TB126

Navolging van Jezus

BD.1359 Eisen - Navolging van Jezus - Vergeving van zonden
BD.3920 Het navolgen van Jezus - De levensweg in liefde en zelfverloochening * TBT1 TB110 TB113
BD.6053 De weg van de navolging van Jezus * TB52 TB132

Waar christendom in de navolging van Jezus - Werkzaam zijn in liefde

BD.2168a Christendom - Liefdesleer - Onderkennen van de goddelijkheid van Jezus (1)
BD.2168b Christendom - Liefdesleer - Onderkennen van de goddelijkheid van Jezus (2)
BD.3562 Waar christendom - Liefde alleen zal verlossen
BD.3797 Ware godsdienst - Mildheid en barmhartigheid
BD.5371 Versterking van het geloof door werken van liefde * TB91 TB113
BD.5501 Goddelijke eigenschappen in de mens - Bewijs door Jezus Christus
BD.5547 Waar christendom
BD.5548 Waar christendom - Navolging van Jezus
BD.7857 Naastenliefde - Navolging van Jezus - Waarheid * TB52 TB118 TB132

Waar christendom in de navolging van Jezus - Verdragen van leed

BD.4876 De kruisgang van Christus * TBT1 TB71
BD.7248 Leed loutert de ziel * TB23
BD.7622 Het navolgen van Jezus - Draag het kruis met geduld * TB86 TB110
BD.7874 De ware navolging van Jezus * TB122
BD.5791 De weg naar Golgotha - Het navolgen van Jezus * TB52 TB71 TB132

Kruisdrager Jezus Christus

BD.3573 Tijd van de beproevingen - Jezus de drager van het kruis
BD.6378 Kruisweg - Kruisdrager Jezus Christus * TB93

Waar christendom in de navolging van Jezus - Verkondigen van de leer van de liefde

BD.3201 Aanhanger van de christelijke leer moet in de liefde leven
BD.4785 Navolgen van Jezus - Verbreiden van Zijn leer - Geestelijk werkzaam zijn
BD.5534 Deelname aan het verlossingswerk van Christus - Navolging van Jezus

Levend christendom - De ware kerk van Christus

BD.4707 Traditioneel geloof - Vormgeloof - Dwaalleren * TB78
BD.5895 Levend christendom
BD.7266 Kenmerk van de levende christen * TB108
BD.6010 De kerk van Christus (3) * TB08
BD.7850 De ware kerk van Christus - Petrus de rots * TB78
BD.5174 Het kenmerk van de kerk van Christus - Het werken van de geest * TB08
BD.6612 Laat de Geest in u werkzaam zijn
BD.6745 Het werkzaam zijn van de Geest - Gemeenschap van gelovigen
BD.4755 Gelovige gemeente - Tegenwoordigheid van God - Zijn kerk
BD.5091 Geestelijke gemeenschap - Verenigd werkzaam zijn
BD.8212 Eenwording van kerkgenootschappen? * TB78
BD.3589 De poorten der hel - De kerk van Christus * TB08

Ieder moet de weg naar Jezus vinden

BD.6477 De weg omhoog niet zonder Jezus Christus * TB90
BD.6176 Niemand wordt gelukzalig zonder Jezus Christus * TB124
BD.7398 De poort naar het lichtrijk is Jezus Christus * TB128
BD.6797 Iedere ziel moet de weg naar Jezus Christus vinden * TB104 TB112

Het ware christendom - Al denkend verbinding met Jezus

BD.8503 God verlangt een levend geloof * TBT1 TB10 TB115
BD.6363 Verbinding met Jezus Christus in elke nood * TB62 TB110 TB122 TB125
BD.6827 Verhevigde strijd tegen de vijand - Het aanroepen van Jezus Christus
BD.7129 Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus * TBT1 TB110 TB119 TB124 TB128
BD.7772 Aansporing om een vaste band met God te hebben

Het ware christendom - Zijn geloof belijden voor Jezus Christus

BD.4012 Het belijden van Christus - Levend christendom * TB108
BD.7256 Levende christenen - De kracht van het geloof - De aanwezigheid Gods * TB101
BD.8727 Openlijke getuigenis in de geloofsstrijd * TB70
BD.4831 Belijden voor de wereld - Het uitspreken van de naam Jezus * TB110
BD.6834 Het ware christendom
BD.5049 Vele wegen één doel - Ware leden van de kerk * TB08 TB52 TB132

* Deze pagina komt ook voor in de volgende themaboekjes: