Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.9002
25 juni 1965

Waarom steeds weer nieuwe openbaringen?

Wanneer het woord van God niet beschermd kan worden tegen veranderingen, omdat de mensen een vrije wil hebben en niet altijd geestelijk verlichte mensen de vertalingen op zich namen en dus ook vergissingen konden maken, dan ziet u daarin de aanleiding voor nieuwe openbaringen. Deze moesten steeds weer misvormingen verbeteren, wilde het woord van God aanspraak kunnen maken op de zuivere waarheid.

Maar zonder deze nieuwe openbaringen zou het doen blijken van dwaalleren onmogelijk zijn, vooral wanneer de mensen er op vertrouwen dat Ik zelf mijn woord bescherm tegen iedere verandering.

U moet echter begrijpen dat de vrije wil van de mens dit voor Mij onmogelijk maakt, want Ik zal de vrije wil nooit onvrij maken, zelfs niet wanneer het om de zuivere waarheid gaat. Want Ik gaf de mens de belofte dat hij gegarandeerd de waarheid zal ontvangen als hij ze zelf begeert. En dus kunt u er ook nooit op vertrouwen dat u geestelijk goed onveranderd ontvangt, wanneer u het woord van God gepreekt wordt. Maar u heeft de verzekering dat u de waarheid ontvangt als u die maar begeert.

Dan zal de geest van de prediker (zelfs wanneer hij geen verlichte geest heeft) zo worden geleid dat hij vaak zal spreken wat hij zich niet had voorgenomen. Hem worden dan door Mij woorden in de mond gelegd, juist omdat een mens er ernstig naar verlangt naar waarheid onderwezen te worden. Zou in veel mensen dit verlangen opkomen, alleen de waarheid te vernemen, dan zou ook spoedig van de kant der predikers de dwaling herkend worden. En zij zouden er moeite voor doen meer naar hun innerlijke stem te luisteren, die hen anders onderricht. Maar alle mensen hebben de mogelijkheid het verkeerde in het zogenaamde woord van Mij te herkennen, want de liefde verlicht hun geest en neemt alleen de reine, onvervalste waarheid aan. De mens kan dan niet meer verkeerd denken, wanneer hij door het innerlijke licht van de liefde verlicht is. En dan ontdekt hij pas waar overal de dwaling ingeslopen is, waar de tegenstander werken kon, omdat de mensen het licht van de liefde ontbrak. Dan weet hij ook dat de mens met zijn verstand geen geestelijke problemen kan oplossen, wanneer zijn geest hem niet ondersteunt. En hij weet dan ook waarom steeds weer verbeteringen nodig zijn, die Ik de mensen altijd weer in vorm van nieuwe openbaringen laat toekomen.

Ik zal Mij altijd weer aan de mensen openbaren die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden, zoals Ik dat heb beloofd.

Want op één verkeerde gedachte volgen talloze andere, en ten slotte blijft er van Mij alleen een verwrongen beeld over, dat al het andere weerspiegelt als een goede, bovenmate liefdevolle God die u aller Vader wil zijn.

En omdat u al veel verkeerde leerstellingen heeft aangenomen, is een God van liefde u vreemd. U bent nog ver van Hem verwijderd en u herkent Hem niet als Vader. Daarom zult u ook geen moeite doen Hem nader te komen, en wat u van Hem verneemt leent zich er eerder voor u nog meer van Hem te vervreemden.

Maar Ik wil uw liefde winnen en neem daarom iedere gelegenheid te baat om tot u te spreken. En gaat dat niet op een directe manier, dan probeer Ik dat door mensen die mijn geest in zich werkzaam laten zijn. Die u ofwel mijn woord rechtstreeks laten toekomen, of zelf in een zuiver denken verkeren, om ook u volgens de waarheid te kunnen onderrichten. Want het is van groot belang dat u tot het juiste denken wordt geleid, zodat u weet wat u kunt aannemen of moet afwijzen.

Maar geloof niet dat u de garantie heeft van een zuiver denken wanneer u uw kennis schept uit het "boek der boeken". Want daar Ik de wil van de mens niet onvrij maak, kan Ik het ook niet verhinderen wanneer hij naar eigen goeddunken de gedachten die hij uit dit boek put, verkeerd uitlegt. Want in alles wat Ik gesproken heb, ligt een geestelijke betekenis verborgen en deze kan alleen ingezien worden door de geest in de mens, die door de liefde tot leven wordt gewekt, maar die dan de mens ook in alle waarheid leidt, zoals Ik het beloofd heb.

Amen