Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8987
31 mei 1965

Verscheidenheid van de hemellichamen

Het gebied dat voor uw verstand niet te doorgronden is, zult u echter toch kunnen betreden, zodra mijn geest in u kan werken.

Dan bestaan er voor u geen grenzen, want mijn geest is een deel van Mij, en Ik zelf weet alles, Mij is niets onbekend en dus kan Ik door mijn geest u datzelfde overbrengen, Ik kan u alle gebieden ontsluiten.

Maar het hangt af van de graad van uw rijpheid, hoe ver u inzicht zult kunnen verkrijgen in de schepping, en al naar de graad van uw rijpheid kan Ik u onderrichten, ofschoon ook het kleinste beetje weten ten volle beantwoordt aan de waarheid. Maar het ligt aan u de graad van rijpheid te verhogen, om steeds dieper door te kunnen dringen, wat steeds alleen maar de liefde tot stand zal brengen. Want de liefde verbindt zich innig met Mij en dan zult u ook met mijn geest vervuld zijn, u zult in staat zijn helder en duidelijk de totale schepping te aanschouwen en elke samenhang begrijpen. U zult ook op de hoogte zijn van de aard van de scheppingen, van hun doel en hun bestemming van dit ogenblik. U zult ook op de hoogte zijn van de verscheidenheid van de hemellichamen, die zo veelzijdig zijn omdat ze alle ook verschillend rijp geworden zielen herbergen en - daar Ik ontelbare ideeën had en ze kon uitvoeren.

Ik ook elk hemellichaam vormde naar andere gedachten, die echter alle het terugbrengen van het eens gevallene (geestelijke) moeten bevorderen.

Ik ben geen Wezen dat is onderworpen aan beperking, dat ooit zijn uiterste geeft of zijn kracht geheel verbruikt.

Ik schep onophoudelijk en steeds komen er weer nieuwe gedachten uit Mij tevoorschijn en nemen vorm aan.

Zo heb Ik velerlei woningen waarin de verdergaande ontwikkeling van de wezens die zich op de terugweg naar Mij bevinden zich afspeelt, mijn scheppingen zijn ontelbaar en steeds meer scheppingen ontstaan uit mijn liefde naar buiten, omdat Ik ook steeds weer nieuwe vreugden bereid voor al mijn wezens, want steeds stijgen al deze wezens verder ten hogen, zodra ze zich eenmaal op deze weg bevinden. En zo zullen ook de mensen van de aarde - wanneer ze eens in het hiernamaals tot een glimpje inzicht zijn gekomen - nu ook opwaarts klimmen, en een terugval in de diepte is uitgesloten. Voor deze zielen staan er weer ontelbare hemellichamen klaar om hen op te nemen, steeds in overeenstemming met de graad van hun rijpheid, die steeds toeneemt en dus ook steeds weer een wisseling vereist van hun verblijfplaats.

U mensen kunt vanaf de aarde talloze hemellichamen waarnemen die voor u - al zijn ze te zien - toch ontelbaar worden. En in de gehele schepping zijn er nog talloze hemellichamen die voor u onzichtbaar zijn, zodat hun aantallen ook uw menselijk vermogen om te schatten ver te boven gaan.

U zult dus alleen in het helderste licht de totale schepping kunnen overzien, omdat u dan eveneens geen begrenzing meer zult kennen. Maar dan kent ook uw gelukzaligheid geen grenzen meer - want u kent de bestemming van elk hemellichaam en ook de staat van rijpheid van zijn bewoners en u zult deze steeds proberen te vergroten om allen in dezelfde staat te verplaatsen waarin u zelf u bevindt: in innige band met Mij zelf en onophoudelijk doorstraald met liefde.

Maar voorwaarde voor uw opwaarts gaan is dat u een sprankje inzicht bezit.

En dat betekent dat de waarheid al in u is binnengedrongen, omdat u zich voordien nog in duisternis bevond of in half schemering voortging, dat u zich niet van dwaalleren kon losmaken. En het aantal van hen is groot.

De lichtwezens proberen wel deze toestand te veranderen, maar zolang dezen worden afgewezen is er geen hoop en een terugval in de diepte is steeds nog te vrezen. Zodra er echter maar een beetje liefde in hen is, zullen ze zich ook niet afsluiten voor de denkbeelden van de lichtwezens, die hen steeds weer op Jezus Christus wijzen, dan zullen ze ook hun dwaling opgeven en de waarheid aannemen en is voor hen de weg die omhoog leidt zeker. Voor deze mensen had echter al op aarde het weten ontsloten kunnen worden, wanneer ze op de stem van de geest in zich zouden hebben gelet, want al op aarde tot inzicht zijn gekomen, opent voor de mens ook de deur naar het lichtrijk en ze vinden met zekerheid de weg terug naar het vaderhuis om zich voor eeuwig met Mij te verenigen.

Amen