Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8780
15 maart 1964

Veranderingen in de kosmos (1)

Steeds dieper wil Ik u in de waarheid leiden, opdat u kunt standhouden tegen alle aanvechtingen van mijn tegenstander. Hij zal niets onbeproefd laten om uw bezigheid voor Mij en mijn rijk tegen te houden. En hoe meer u weet en doordrongen bent van de waarheid, des te beter kunt u ook standhouden. U zult alle tegenwerpingen en tegenstrijdige meningen herkennen als dwaas en ongegrond, want het zijn altijd slechts lege woorden zonder diepere betekenis en zonder waarde. Maar Ik wil dat het licht in u sterker wordt. Dat u met een steeds meer heldere geest het verband leert inzien van alles wat er gebeurt, zodat geen tegenwerping u meer kan doen ontstellen.

En Ik wil natuurlijk ook dat de dwaling gecorrigeerd wordt waar zij u wordt verkondigd. Ik wil verder dat u ernstige strijders bent voor Mij, en dat u met het "zwaard van de mond" zult strijden waar u tegenover dwaling komt te staan. Want u bent door Mij gekozen als lichtdragers, om de waarheid te brengen waar nog een verlangen is naar de waarheid.

Juist het zogenaamde einde van deze aarde zal een strijdobject zijn omdat weinig mensen er in willen geloven. Maar de verwoesting op het einde is zo ontzettend, dat het voor de mensen ongelooflijk lijkt. Want zo ver zij kunnen terugdenken is er niets voorgevallen wat er mee te vergelijken is.

Maar toch zal het gebeuren en iedereen verrassen behalve de kleine kudde, die door een leven in de liefde een innerlijk licht heeft ontvangen en daarom ook het einde bewust verwacht. Waar echter nog de geringste begeerte is naar de wereld en waar de mensen zich nog niet geheel hebben losgemaakt van het verlangen naar aardse goederen, daar zal het geloof in een einde van deze aarde maar zwak, of in 't geheel niet aanwezig zijn. Dit soort mensen zal alle voorspellingen als vals in de wind slaan en ze altijd proberen tegen te spreken. En daar zullen ook geen redeneringen van nut zijn, omdat zij eenvoudig niet willen geloven. De liefde tot de wereld is sterker dan de liefde tot de naasten, anders was hun geest ontwaakt en zij zouden niet de geringste twijfel hebben over wat Ik door mijn geest steeds aan de mensen verkondigd heb. En steeds met die bedoeling, dat zij zich op tijd voorbereiden op het aanstaande einde.

U echter, mijn lichtdragers, u zult steeds meer worden gesterkt in uw geloof en in alles wat Ik zelf u verkondig. U zult mijn liefde mogen ervaren en ook mijn voortdurende tegenwoordigheid. En u zult ook liefdevol en dankbaar de grote genadegave aanvaarden, Mij trouw blijven en strijden voor mijn naam uit liefde voor Mij en uw naasten.

En daarom wil Ik u ook een bijzondere boodschap laten toekomen die alleen weer de diepgelovige zal aannemen, waarvan zich echter ook spoedig de twijfelaars kunnen overtuigen. Want het zal niet lang meer duren voor de eerste tekenen van een grote kosmische verandering merkbaar zullen zijn. En geen wetenschapper en geen nog zo'n scherp verstand kan ze verklaren, en daarom geeft ze aanleiding tot heel grote bezorgdheid.

En u zult ook geen mogelijkheid hebben uzelf te beschermen tegen dat dreigende onheil, u kunt alleen afwachten en komt daardoor in grote opwinding. Door deze kosmische verschijning zal het geweldige natuurgebeuren beginnen, want het heelal staat op tegen al het niet geestelijke dat zich ophoudt in de nabijheid van de aarde en in die tijd ongewoon inwerkt op het naar omhoog strevende geestelijke van de aarde.

Er is een geweldige strijd ontbrand tussen het lichtvolle- en het donkere geestelijke, want dit geestelijke weet dat een ommekeer op handen is en daarom wordt de laatste tijd ervoor door beide zijden nog in buitengewone mate uitgebuit. En deze geestelijke strijd om de zielen der mensen op aarde heeft ook zijn uitwerking op het heelal, in 't bijzonder op verschillende hemellichamen die met de aarde in een zekere geestelijke verbinding staan.

Met mijn toestemming nemen deze hemellichamen met hun bewoners ook deel aan deze laatste strijd op uw aarde, wat zich zal uiten door grote beïnvloedingen die men ook vanaf de aarde kan constateren. En dit zal bij die mensen, die de loop van de hemellichamen observeren, zeker een heel grote onrust teweeg brengen. Want zij kunnen nu de veranderingen van hun banen volgen, die naar menselijke berekening niet zonder gevolg aan de aarde voorbij zullen gaan.

Dus kan in die tijd alleen nog van de kant der wetenschap op de mensheid ingewerkt worden want aan geestelijke vermaningen schenken zij geen gehoor meer, terwijl zij wetenschappelijke waarnemingen niet kunnen loochenen. En als zij zich in gedachten daarmee bezig houden, dan kunnen zij met wat goede wil ook daardoor nog op de juiste weg komen.

Op de aarde kunnen de grootste profeten opstaan, maar de mensen geloven hen niet. Ook Ik kan de mensen niet op een dwingende manier aanspreken, om hun het gevaar waarin zij verkeren bewust te maken. Maar Ik kan het ongewone in mijn schepping laten gebeuren doordat Ik schijnbaar de ordening omgooi. En toch behoort ook dit weer tot mijn wet in zover, dat het om zekere reden als sinds eeuwigheid vastgesteld is. Toch zullen er steeds mensen zijn die ook hierdoor niet onder de indruk komen. Die hun zondig leven verder leven en daarom de afgrond tegemoet gaan zonder zich te laten tegenhouden. Maar enkelen zullen versteld staan en een open oor hebben voor de verklaringen die mijn lichtboden hun geven.

Het geloof van hen die Mij trouw willen blijven zal gesterkt worden, want zij erkennen de waarheid van mijn woord. Zij houden vast aan mijn belofte dat Ik allen zal behoeden en thuis zal halen op de dag van het gericht, die in mijn woorden geloven en Mij trouw blijven tot het einde.

Amen