Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8688
29 november 1963

Verkeerde uitleg van de woorden van Jezus

Het denken van de mensen is aards gericht, en zo leggen zij ook alles werelds uit wat een diepe geestelijke betekenis had, wat hun als geestelijke lering van Mij uit is toegezonden. Ik heb altijd rechtstreeks of door boden tot de mensen gesproken. De reden van mijn onderrichten echter was steeds het heil van de ziel. En als Ik de mensen aansprak, zowel in vroegere alsook in recentere tijd, dan heb Ik altijd een geestelijke betekenis in mijn woorden gelegd, die in het begin ook juist begrepen werd. Maar het duurde nooit lang of deze geestelijke betekenis werd met het wereldse vermengd, en op het laatst bijna alleen nog maar op aardse wijze uitgelegd. En zodoende is mijn woord nooit zuiver bewaard gebleven. Er zijn handelingen en gebruiken uit voortgekomen die niet meer aan de geestelijke zin ervan beantwoorden. Mijn woord heeft daardoor zijn genezende kracht verloren omdat het niet meer mijn zuivere woord gebleven is.

Wat geestelijk van u werd verlangd, omdat Ik door de vervulling ervan zegen voor uw zielen verwachtte, hebt u mensen in aardse handelingen veranderd. U hebt voor iedere vereiste die Ik aan uw zielen stelde een wereldlijke gebeurtenis bedacht en gerealiseerd. U hebt deze ceremonies vervolgens sacramenten genoemd en er een overdreven betekenis aan toegekend, zodat nu talloze mensen met de grootste nauwkeurigheid de aan hen gestelde eisen nakomen en geloven voor hun zielen een schat aan genaden te vergaren, door het vervullen van deze door mensen gegeven geboden. Maar dit alles is slechts vorm en schijn en daarom geheel zonder betekenis voor de voltooiing van de ziel. Maar u mensen houdt met uiterste volharding vast aan zulke vormen die u zichzelf geschapen heeft, die echter nooit door Mij van u mensen verlangd zijn.

Want al mijn woorden die Ik sprak toen Ik zelf als mens op aarde leefde hadden diepe geestelijke betekenis en kunnen nooit door uiterlijke handelingen vervangen worden. U hebt echter de diepe betekenis niet begrepen en u neemt ook genoegen met deze uiterlijke gebruiken, die u echter nooit enig voordeel voor uw ziel kunnen opleveren. Bedenk eens welk een uitwerking u alleen al aan de doop toekent. Bedenk dat u een eenvoudige uiterlijke handeling uitvoert en dan van de geestelijke gevolgen overtuigd bent - hetzij het vrij worden van de erfzonde, hetzij de opname in mijn kerk; de opname in een religieuze gemeenschap. Maar dit alles moet de mens zelf verwerven gedurende zijn aardse leven. Hij moet zich uit vrije wil door Jezus Christus laten verlossen van de zonde. Dus behoort daar meer toe dan alleen de handeling van het dopen die bij een kind voltrokken wordt. En evenzo kan de mens zich ook alleen in vrije wil weer bij mijn "kerk" aansluiten door bewust Mij na te volgen in zijn leven, zodat hij door de liefde tot een levend geloof komt - het merkteken van de door Mij gestichte kerk.

Denk aan het sacrament van de biecht en dat van het altaar. Wat u daaruit gemaakt hebt en door welke uiterlijkheden u de vergeving van de zonden verwacht. Denk er over na hoe Ik dat wil hebben opgevat: dat u Mij binnen moet laten komen opdat Ik avondmaal met u kan houden en u met Mij. En hoe u mijn woorden: "doe dit tot mijne gedachtenis" tot een holle frase liet worden die ook weer geen uitwerking op uw ziel kan hebben als u niet zo'n bezield leven in liefde leidt dat u door de liefde innig met Mij verbonden bent en dat Ik dan ook zelf in u tegenwoordig kan zijn.

Alles, wat geestelijk van u verlangd werd, waarmee alleen uw ziel zich moest vervolmaken, hebt u mensen met wereldse begrippen samengesmolten en derhalve iets voor uzelf samengesteld waarvan u nu ijverig de regels naleeft, ofschoon het alleen door mensen verlangd wordt die het proberen te motiveren als zijnde mijn wil. Steeds weer moet u daarover opheldering gegeven worden, maar deze verduidelijkingen neemt u meestal niet aan. Steeds ijveriger komt u de geboden na die u door mensen gegeven zijn, terwijl u op mijn geboden van de liefde tot God en de naasten geen acht slaat. En daardoor verduistert u uw geest alleen nog meer, zodat er tenslotte geen mogelijkheid meer bestaat dat u het verkeerde van uw denken en handelen inziet. En u hebt u ook zelf boeien aangelegd doordat u zonder tegenspreken alles als waarheid aanneemt wat u als "mijn woord" werd gegeven.

Al mijn woorden legt u louter aards uit maar aan de geestelijke betekenis ervan schenkt u geen aandacht. En daardoor zijn er dwalingen ontstaan die alleen uit de weg geruimd kunnen worden als u van liefde vervuld bent. Want dan wordt het in uzelf licht en u doorziet wanneer u dwalende bent. Dan zullen alle door mensen gegeven geboden en sacramentele ceremonies door u worden ingezien als misleiding, die alleen een verduisterde geest kon doen voorkomen als "goddelijke wil". En u zult zich dan ook trachten los te maken van iedere dwaling, vanuit het inzicht van de zuivere waarheid die alleen de ziel tot heil kan strekken en die alleen maar die mens als waarheid zal onderkennen die in de liefde leeft, die dus op de eerste plaats mijn geboden van de liefde vervult en die dan ook juist zal denken.

Amen