Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8618
16 september 1963

Het geloof in Jezus Christus is in gevaar, daarom openbaringen

Het geloof in Jezus Christus als Verlosser van de wereld zal steeds meer afnemen, want van de kant van de tegenstander wordt alles ondernomen om in de harten van de mensen twijfel en afwijzing te strooien, en daar er zich geen rechtstreekse bewijzen laten leveren, zal steeds juist het geloof in Hem sterk moeten zijn, dat de mensen niet bezwijken en Hem geheel uit hun gedachten van zich afzetten, wat evenwel grote geestelijke duisternis met het gevaar terug te storten in de diepte, betekent. Maar dat is het plan van de tegenstander, opdat hij zijn aanhang niet verliest, die alleen Jezus Christus door Zijn kruisdood hem kan ontrukken, wanneer de mens aan dit werk van verlossing door Hem gelooft. Daarom worden er de ongelooflijkste beweringen opgesteld die er alle op uitdraaien, een bestaan van Jezus helemaal te loochenen, of Hem als mens voor te stellen, net als ieder ander mens, al Zijn wonderdaden tot en met Zijn verrijzenis uit den dode als leugens of 'n ongeloofwaardig verhaal te bestempelen en bijgevolg het hele verlossingswerk te loochenen en krachteloos te maken.

En de tegenstander vindt veel ontvankelijke oren voor zijn leugenwerk, die hem maar al te graag geloof schenken, omdat ze niet in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk willen geloven, zoals hij echter ook het geloof van diegenen aan het wankelen brengt die onverschillig zijn en niet geheel overtuigd van de leerstellingen die Jezus Christus betreffen.

En ook dezen maken zich makkelijk los van hun meningen en opvattingen tot nu toe. En alleen bij hem die serieus naar de waarheid zoekt, kan het geloof opnieuw worden versterkt, want het wordt hem duidelijk in zijn gedachten ingegeven, hoe het met het verlossingswerk van Jezus Christus is gesteld, of hij zal door mijn woord een nauwkeurig weten verkrijgen, want dit is de voornaamste reden van het toesturen van mijn woord naar de aarde, dat de mensen over het verlossingswerk volgens de waarheid worden onderwezen, opdat ze de weg naar het kruis nemen en hun voornaamste taak op aarde vervullen: vergiffenis van hun oerschuld; te vinden bij Hem, de goddelijke Verlosser Jezus Christus.

Want u, mensen zult alleen dan van een resultaat kunnen spreken in het leven op aarde, wanneer u hierin vrij wordt van uw oerschuld, en daar is alleen maar de erkenning van Jezus voor nodig en de innige bede tot Hem om vergeving van alle schuld. Dan was uw bestaan als mens waarlijk niet tevergeefs, dan is het doel door u bereikt, dat evenwel zonder Jezus Christus nooit bereikt kan worden. Verlossing door Jezus Christus betekent een zich algeheel losmaken en vrij worden van de vijand van uw ziel, die dan elke macht over u, mensen heeft verloren.

Dat hij dit echter met alle middelen en op elke manier wil verhinderen is begrijpelijk en daarom neemt hij ook zijn toevlucht tot alle maar te bedenken plannen om de mensen elk geloof in Jezus Christus af te nemen. En daar de mensen in de laatste tijd voor het einde ook geheel zonder liefde zijn, bezitten ze ook geen levend geloof dat tegen de stormaanval van de tegenstander zou kunnen standhouden, veeleer geven ze vrijwillig ook hun zwak geloof op, zonder na te denken nemen ze verkeerde onderrichtingen aan om ook alle verantwoording van zich af te schudden, omdat ze dan ook nauwelijks in een God geloven, die eens rekenschap van hen vraagt voor hun levenswandel.

Maar mijn werkzaam zijn hier tegenin zet nu ook in groter mate in - en wat de mensen door bewijs niet geloofwaardig kan worden gemaakt, wordt door het "werkzaam zijn van mijn geest" bewezen en wordt de mensen daardoor een helder inzicht verschaft en ook het verlossingswerk van Jezus wordt volgens de waarheid begrijpelijk gemaakt en gemotiveerd. Deze ophelderingen van Mij geven een zo'n begrijpelijk beeld van de missie van de mens Jezus, dat de mens die het maar ernst is vast te staan in de waarheid tot een overtuigd geloof komt.

En hoewel er maar weinigen zijn, dezen komen echter ook uit voor hun weten en de tegenstander zal niet meer in staat zijn hun geloof aan het wankelen te brengen. Want ze hoeven geen bewijzen omdat alleen het "werkzaam zijn van de geest" bewijs is, dat ook pas door de kruisdood van Jezus mogelijk werd en dat aan de mens steeds alleen maar zuivere waarheid overbrengt en alle geestelijke samenhang duidelijk maakt, zodat de mens niet meer kan twijfelen.

Maar hij heeft een vrije wil en hij kan zich aan de invloed van mijn tegenstander onttrekken, zoals hij echter ook hem ter wille kan zijn en zichzelf voor de zuivere waarheid afsluit. En steeds duidelijker zal het werkzaam zijn van de tegenstander op de voorgrond treden, tot hij tenslotte ook Mij zelf zal willen uitschakelen en de mensen ook het geloof in een God en Schepper wil afnemen, in een boven alles staande en werkzame Macht. En dan heeft ook zijn uur geslagen, dan gaat hij zijn bevoegdheid te buiten en beëindigt daardoor zelf de tijd van zijn werkzaam zijn op deze aarde. Dan wordt hij weer voor lange tijd gekluisterd, zoals het is verkondigd in woord en geschrift.

Amen