Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8593
21 augustus 1963

Het leed dient tot vergeestelijking van ziel en lichaam

U behoeft uzelf slechts in mijn krachtstroom te begeven, dat wil zeggen: u geheel bewust aan Mij over te geven en uw harten te openen voor de straling van mijn liefde, dan zal ook mijn liefdekracht bij u werkzaam worden. En toch zal uw ziel meer dan uw lichaam deze toevoer van kracht bespeuren, die dan weer een geestelijke vooruitgang kan boeken. Denk er aan dat het lichaam u daarbij moet helpen, dat er in u zich echter ook het onrijpe geestelijke bevindt - want u bent nog niet volmaakt. En dit onrijpe geestelijke heeft uw hulp nodig om evenzo nog op aarde uit te rijpen.

En die hulp bestaat hierin dat u dit geestelijke Mij aanbeveelt, dat Ik het ook kracht doe toekomen die u dit geestelijke door er stil voor te bidden, zou willen bezorgen. Mijn tegenstander tracht u vaak te hinderen bij uw geestelijke arbeid en hij gebruikt daartoe dat nog lage geestelijke, dat u dan lichamelijk of geestelijk benauwt. Maar u moet dan ook weten dat uw gebed voor het nog onrijpe geestelijke in u, altijd succes zal hebben. En daarom moet u zich tot Mij wenden om mijn bijstand en bescherming tegen alle aanvallen van mijn tegenstander.

En geloof maar dat niets onmogelijk is en Ik ook op ongewone wijze kan werken, als u dit sterk geloof bezit. Want dan moeten de verderfelijke geesten van u wijken, als zij zich niet door u laten kalmeren en vergeestelijken. Doch zijzelf verspelen voor zich een grote genade die hun geboden werd, zich bij u te mogen aansluiten om in uw materiële buitenkant, uw lichaam, een gunst te ervaren, namelijk evenzo tot rijpheid te kunnen komen. Houd hun altijd deze genade voor en probeer hen te bewegen zich bij uw wil aan te sluiten - en gelijk uw ziel - tot rijpheid te komen, opdat zij zelf hun ontwikkelingsgang kunnen bekorten als zij uw raadgevingen ter harte nemen.

Maar wat u aan leed zult kunnen dragen neem dat berustend en geduldig op u, want het zal u zeker tot rijpheid brengen en u zult Mij eens danken ook voor het leed dat u verdragen moest. Wanneer echter dat onrijpe geestelijke door uw berusting en geduld ook tot uitrijpen komt, dan bereikt u hier op aarde een hoge graad van rijpheid, zodat u uw voltooiing nabij bent als u van dit aardse leven scheiden moet. Mijn kracht staat u echter altijd ter beschikking, en is waarlijk voldoende ook voor de vergeestelijking van die substanties die nog in het begin van hun ontwikkeling staan. Maar bewust moet u om mijn kracht vragen en deze in uw harten binnen laten stralen.

U moet bidden tot Mij, uw gedachten moeten Mij zoeken en steeds alleen mijn aanwezigheid wensen. Er moet een verlangen in u zijn naar mijn liefdestraal dat Ik gaarne wil vervullen. U moet uzelf alleen aan Mij overgeven en bereid zijn de krachtstroom van mijn liefde in u op te nemen, wat steeds een innig contact met Mij vereist. Wanneer u zich verdiept in gedachten die alleen het geestelijke betreffen - Mij, uw God en Schepper, dan bent u ook gereed mijn krachtstroom op te nemen. Dan opent u uw hart en Ik kan u weer met mijn stralen verlichten zoals in het begin, toen u nog in vurige liefde tot Mij meer dan zalig was.

Mijn liefde tot u is dezelfde gebleven, alleen uw liefde is afgenomen. Maar ze moet echter weer dezelfde graad bereiken die u in het allereerste begin zo onuitsprekelijk gelukkig maakte. Daarom moet u zelf tot Mij komen en Ik zal altijd voor u klaar staan. Ik zal u schenken wat u gelukkig maakt en lichaam en ziel met mijn liefdekracht doorstromen, die dan ook tot volle rijpheid, tot de uiterste voltooiing zal voeren. In verbinding met Mij kunt u ook niet meer lijden, ook al lijkt het zo voor uw medemensen. En een innige band met Mij maakt u ongevoelig voor smart. Dan is mijn kracht sterker en zal u doorstromen, of tot volledig herstel van het lichaam - of ook, als uw uur gekomen is tot een pijnloze overgang in het geestelijke rijk. Want als u met Mij ten nauwste verbonden bent hebt u uw doel op aarde bereikt.

Amen