Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8587
15 augustus 1963

De juiste uitleg van het verlossingswerk en de menswording van God

En steeds weer zal mijn woord voor u weerklinken om u met alle nadrukkelijkheid te wijzen op Jezus Christus, de goddelijke Verlosser in Wie Ik zelf Me belichaamde om voor u mensen de poort naar het lichtrijk te openen die voor u gesloten was door uw vroegere afval van God. U gaat de gang over deze aarde om verlost te worden van uw oer-schuld. En daar uw vrije wil naar deze verlossing moet streven, is het ook nodig dat u waarheidsgetrouw opheldering wordt gegeven wat voor beweegreden en betekenis het verlossingswerk heeft. U zult daar een weten over toegezonden moeten krijgen om dan vrijwillig voor Hem te kiezen of Hem af te wijzen.

En daarmee in overeenstemming zal nu ook uw verdere lot zijn wanneer u deze aarde weer zult moeten verlaten en het rijk hierna binnengaat. Steeds weer is u dit weten voorgehouden, maar u bent meestal te onverschillig om daar de consequentie uit te trekken.

En toch is het de dringendste taak op aarde dat u de weg naar het kruis zult nemen. Dat u de weg naar Jezus Christus zult vinden en Hem om hulp vraagt voor uw weg op aarde, opdat u het juiste doel zult bereiken. Want zeer snel is de tijd als mens op aarde voorbij en wat u in het leven op aarde verzuimt, zult u niet meer kunnen inhalen, zelfs al gaat u niet voor eeuwig verloren. Maar de mens Jezus is voor u aan het kruis gestorven om voor u het hoogste doel bereikbaar te maken: een "kind" van God te worden.

Door Zijn lijden en sterven heeft Hij voor u de genaden verworven die u alleen maar hoeft te benutten om in het leven op aarde het doel te bereiken. Hij heeft zich zelf geofferd om voor u het leven terug te kopen, dat echter de band met Mij als voorwaarde heeft. En deze band is alleen mogelijk wanneer u weer vrij bent van schuld die de vroegere afval van Mij u opleverde.

U zult tevoren vrij moeten zijn van alle schuld. Een mens moest voor u het zoenoffer aanbieden opdat mijn gerechtigheid voldoening werd verschaft. Want Ik ben uiterst volmaakt en kan de gerechtigheid niet omzeilen, zelfs al is mijn liefde voor u eindeloos. En uit liefde voor Zijn gevallen broeders heeft de mens Jezus dit zoenoffer gebracht en daardoor heeft Hij de weg naar Mij weer vrijgemaakt.

Wanneer u nu als mens over de aarde gaat, zult u uw vroegere schuld tot onder het kruis moeten dragen en ze moeten overgeven aan Degene Die daarvoor gestorven is. U moet en zult de weg naar Jezus vinden om eens van uw grote oer-schuld verlost te worden, daar anders uw leven op aarde tevergeefs geleefd is, omdat de schuld het binnengaan in het lichtrijk verhindert en u eeuwig in de duisternis zou moeten smachten. Want de zonde van weleer verhindert elk licht uit Mij. De zonde scheidt u van Mij en Ik kan me nooit met een zondig geworden schepsel verenigen.

Denk eraan dat u nog met deze zondeschuld belast als mens de aarde betreedt en dat de tijd op aarde maar kort is. Dat u echter gedurende deze korte tijd helemaal vrij zult kunnen worden en als meest gelukzalig wezen binnen zult kunnen gaan in het rijk van het licht wanneer Jezus voor u de poorten heeft geopend, wanneer u Hem in het leven op aarde hebt gevonden, wanneer u zich aan Hem toevertrouwt en de weg naar het kruis hebt genomen waar u van alle schuld vrij zult kunnen worden en nu ook weer zult mogen binnengaan in Zijn rijk dat niet in de duisternis maar in het licht is.

Denk eraan dat u zich in volledig vrije wil aan Hem zult moeten overgeven en dat juist daarom een juist weten nodig is. Want zodra u zult beseffen dat Zijn liefde voor u geleden heeft en is gestorven om u weer naar Mij terug te brengen, zult u ook alles doen om vergiffenis van uw zondeschuld te verkrijgen. Want Zijn liefde die Hij u door de kruisdood heeft bewezen, zult u beantwoorden. En daar Ik zelf deze Liefde ben, zult u ook Mij zelf, uw Vader van eeuwigheid, onderkennen in Jezus en met Mij weer de band tot stand brengen die u eens in vrije wil verbrak.

Steeds weer moet Ik daarom tot u spreken en u een juiste voorstelling geven. Steeds weer moet u een waarheidsgetrouw weten worden overgebracht over Jezus Christus, de Verlosser van de wereld die uit liefde voor u is gestorven en die dus Mij zelf als de eeuwige Liefde in zich heeft opgenomen. Want Ik zelf wilde u verlossen van uw schuld. En daartoe moest Ik gebruik maken van een menselijke vorm, in welke Ik kon gaan wonen omdat de mens Jezus vol liefde was en Mij dus inwoning in zich bereidde. Zijn menselijk omhulsel omsloot mijn liefde. Het droeg dus Mij zelf in zich en God werd "mens" en de mens Jezus werd "God". Want Ik ben een Geest die niet begrensd is, maar Me een begrensd omhulsel heb geschapen waarin Ik een zichtbare God kon zijn voor de wezens die eens uit Mij waren voortgekomen, die het aanschouwen van mijn totale liefdesvlam nooit zouden hebben kunnen verdragen zonder te vergaan. Ik zelf belichaamde Me in Jezus die zichzelf geheel vergeestelijkte en dus alleen de zichtbare vorm van de eeuwige geest Gods werd, die nu alle wezens in een bepaalde graad van rijpheid konden zien van aangezicht tot aangezicht.

Pas wanneer u mensen vervuld bent van liefde, zult u dit grote geheim van mijn menswording bij benadering kunnen begrijpen. Maar een liefdevol mens moet het ook naar waarheid begrijpelijk worden gemaakt en daarom zal Ik steeds weer een licht onder de mensen brengen. Steeds weer zal Ik uitsluitsel geven over geestelijke geheimen die het menselijk verstand alleen nooit begrijpen kan. Ik kan daarom alleen de geest in de mens aanspreken en deze moet tevoren door de liefde tot leven worden gewekt. Dus maan Ik u dringend aan mijn geboden van de liefde te vervullen opdat u zult begrijpen wat u aan geestelijke waarheden wordt overgebracht. Want dan zult u ook de juiste weg gaan. U zult zelf de weg naar het kruis nemen en verlost worden van zonde en dood.

Amen