Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8523
9 juni 1963

Voorwaarde om de voltooiing op aarde te bereiken

Bedenk, mensen, dat u zwak bent zolang uw ziel nog in het vlees op de aarde leeft en dat u daarom te allen tijde kracht bij Mij moet vragen, als u uw doel, de voltooiing, nog op aarde bereiken wilt. Want pas de kracht van Mij zal uw wil sterken, die nog zo lang zwak is als de tegenstander nog op de mens kan inwerken omdat hij nog niet voltooid is. Juist uw wil zal hij steeds zwak maken. En voor de versterking van uw wil ben Ik zelf aan het kruis gestorven en daarom moet u een beroep doen op de genaden die voor u verworven zijn: kracht en versterking van uw wil.

En de zwakheid van uw wil zal steeds daarin tot uitdrukking komen, dat u nog niet in staat bent u helemaal van de aarde los te maken. Weliswaar staat u nog midden in de wereld en moet nog aan alle eisen voldoen. Er is echter een onderscheid, of u alleen plichten vervult of zelf nog de aardse vreugden genieten wilt; of uw hart zich al helemaal heeft vrijgemaakt van wereldse wensen, of nog aardse verlangens heeft. Want dan is uw wil om geestelijk voltooid te worden nog zwak, hij geldt niet onverdeeld Mij en het verlangen u met Mij aaneen te sluiten. U doet steeds nog concessies, maar u moet nu "geweld" gebruiken, u moet ernstig proberen te bereiken dat u zich losmaakt van de wereld, waartoe u kracht nodig hebt waar u steeds weer om moet vragen en die u ook steeds zult krijgen. Uw ernstige wil is dus doorslaggevend, waarheen hij zich wendt, naar Mij en mijn rijk of naar het rijk van mijn tegenstander. En nu is weer de graad van uw liefde bepalend, aan welke richting uw wil de voorkeur geeft, want waar liefde het hart vervult, daar zal Ik en mijn rijk steeds begerenswaardiger zijn voor de mens dan de aardse wereld.

Onderzoek daarom eerst in hoeverre u de eigenliefde al overwonnen hebt, in hoeverre u van onbaatzuchtige naastenliefde vervuld bent, want deze is hetzelfde als de liefde tot Mij. Alleen deze liefde brengt de aaneensluiting met Mij tot stand, niet het pure verlangen naar Mij dat ook slechts een zekere eigenliefde kan zijn om het hoogste genot van de meest zalige gemeenschap met Mij te kunnen verkrijgen. De ware liefde tot Mij wordt echter pas bewezen door onbaatzuchtige naastenliefde en deze alleen verhoogt de graad van de liefde. Zolang u voor uzelf nog kleine vreugden begeert, moet u ook kleine vreugden voor uw naaste proberen te bereiden, maar nooit uit berekening op aards of geestelijk succes, maar innerlijk gedreven door het verlangen geluk en vreugde te bereiden. Zulke onbaatzuchtige liefdebetuigingen zullen uw wezen veredelen. U zult er zelf uw geluk in vinden vreugde te bereiden, de liefde zal in u steeds sterker worden en in dezelfde mate zal de liefde voor de wereld afnemen. En daarom moet u zich ernstig rekenschap geven of u uw naasten bemint zoals uzelf.

Uw voltooiing is alleen van de graad van de liefde afhankelijk die u op aarde bereikt. En u zult eerst dan als kinderen Gods kunnen worden bestempeld, wanneer u uw medemensen respecteert als eveneens uitgegaan van de Vader en hun daarom ook de liefde betoont die de ene broeder voor de andere voelt en die hem alles geeft wat hij zelf zou wensen te ontvangen. Onderwerp de liefde tot de naaste altijd aan ernstige kritiek en werk aan uzelf. Vraag aan Mij de kracht en u zult ook uw doel bereiken, maar uit eigen kracht vermag u niets. Maar Ik wil dat u het hoogtepunt van uw voltooiing op aarde bereikt, dus zal Ik u ook helpen op elke manier, zodra uw wil maar serieus is. Maar geweld zult u steeds moeten gebruiken, zolang de wereld u nog in haar ban houdt. Kon u zich toch maar van de wereld losmaken, dan zou het bereiken van het doel u steeds lichter vallen en u kunt dan terecht zeggen: "Mijn juk is zacht en mijn last is licht". Dan hoeft u geen geweld meer te gebruiken, want dan bent u vervuld met kracht en het streven van uw wil is alleen maar op Mij gericht. Want de liefde in u is de kracht die ook alles bereikt. En u zult ook begrijpen dat de liefdevolle mens ook volkomen deemoedig is, wat dan ook in zijn gedrag tegenover de naaste tot uiting komt die hij die liefde geeft.

Vergeet nooit dat de liefde tot de naaste de graadmeter is, dat u uw liefde tot Mij door onbaatzuchtige naastenliefde moet bewijzen. Want "hoe kunt u Mij beminnen, die u niet ziet, wanneer u uw broeder niet bemint, die u ziet?" En zo kan uw wil wel op Mij gericht zijn en die garandeert ook dat Ik u vastpak en niet meer laat vallen, maar de graad van uw voltooiing bepaalt u zelf, maar steeds alleen door de graad van liefde tot uw naaste. Maar u kunt deze bereiken wanneer u maar serieus uw wil schikt onder de mijne. En dan zult u steeds denken, handelen en willen zoals Ik zelf en u zult zeker ook uw doel bereiken op aarde, dat u zich met Mij verenigt om nu ook eeuwig gelukkig te zijn.

Amen