Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8515
1 juni 1963

Vereiste voor de aanwezigheid van God: liefde

Ik wil u er steeds weer op wijzen dat u allen mijn stem zult kunnen vernemen wanneer u maar de ommekeer van uw wezen tot liefde voltrekt en dan door de liefde zo innig met Mij bent verbonden dat u Mij zult kunnen horen. Want mijn aanwezigheid die u nu door de liefde in u toelaat, zal zich dan ook bewijzen door mijn toespreken, zoals u ook in het allereerste begin mijn woord in u vernam toen u in alle volmaaktheid uit Mij voortgekomen was.

Weliswaar bent u in het begin van uw bestaan als mens daar nog ver van verwijderd, omdat uw wezen van weinig liefde blijk zal geven, maar heel snel zult u zich kunnen veranderen. En u zult gelukzalige mensen op aarde kunnen worden wanneer u zich maar innig bij Mij aansluit, wat alleen een levenswandel in liefde vereist. En steeds weer geef Ik u de verzekering dat elke kloof kan worden overbrugd, wanneer u maar zelf daartoe de wil opbrengt. Want u hoeft alleen maar innig te bidden om u ook van mijn aanwezigheid te verzekeren.

De geestvonk in u, die een deel is van mijn Vadergeest van eeuwigheid, zal ook onophoudelijk naar deze Vadergeest toe dringen. En streeft de mens bewust naar de vereniging van zijn geestvonk met de Vadergeest, dat hij een leven in liefde leidt en zo de eeuwige Liefde zelf ertoe brengt om aanwezig te zijn, dan zal hij ook heel zeker mijn stem in zich kunnen vernemen, des te duidelijker naarmate de liefde sterker in hem oplaait.

Dan kan dus mijn geest zich uitstorten in een geschikt vat, omdat de liefde al het onreine uit het hart bant en dit zich dus helemaal heeft klaargemaakt, zodat mijn stroom van liefde binnen kan komen. En door mijn geest te zijn doorstraald, betekent diepste inzichten te verkrijgen overeenkomstig de waarheid. De toestand van onwetendheid, de geestelijke blindheid en duisternis te veranderen in een staat van licht en helderheid over alles wat met het eigen bestaan samenhangt.

Onwetendheid is geen toestand van gelukzaligheid. Het helderste inzicht te hebben zal de mens steeds gelukkig maken, omdat hij dan ook al dicht bij zijn oertoestand is, waarin hij met licht en kracht was doorstraald. En dit licht en deze kracht zullen zijn deel zijn wanneer hij de liefde in zich tot ontplooiing brengt. Dan straalt hem ook weer mijn liefdeslicht toe. Dan kan hij ook Mij zelf weer vernemen.

Hij kan met Mij van gedachten wisselen. Hij kan vragen en hij zal antwoord krijgen. Hij kan door mijn woord met het diepste weten bekend worden gemaakt, omdat mijn geest op hem over zal stromen en innerlijke duidelijkheid en helder inzicht hem steeds gelukkig zullen maken. Dus de liefde verzekert hem deze gelukzalige staat. De liefde levert hem licht en kracht op, de liefde brengt de band tot stand met Mij, als de eeuwige Liefde. En de mens die alleen maar steeds een leven in liefde leidt, verneemt mijn stem helder en duidelijk in zich.

Door mijn kruisdood is het pas weer mogelijk geworden dat deze innige band met Mij plaatsvond, omdat tevoren mijn tegenstander teveel macht bezat en hij de mensen verhinderde werkzaam te zijn in liefde, waar hij maar kon, en omdat de oer-schuld een niet te overbruggen kloof had geschapen tussen mijn schepselen en Mij. Deze kloof heb Ik zelf overbrugd door mijn kruisdood.

Toch moet iedere mens zelf over de brug gaan en vanuit zichzelf de band met Mij herstellen. En dit gebeurt alleen maar door de liefde, omdat Ik me alleen met een mens kan verbinden die tracht zich aan mijn oer-wezen aan te passen, die door een leven in liefde Mij zelf naar zich toetrekt. En zo is dus de liefde voorwaarde om ook mijn stem te kunnen vernemen, omdat de liefde mijn aanwezigheid tot gevolg heeft en mijn aanwezigheid zich weer bewijst door mijn toespreken.

En zo kon Ik ook mijn leerlingen met mijn geest vervullen en een duidelijk teken geven van mijn werkzaam zijn na mijn hemelvaart. Door mijn kruisdood waren zij weer vrij geworden van alle schuld. Hun leven was een dienen in liefde en hun harten waren dus gereedgemaakt, zodat mijn geest kon binnenstromen. En dit gebeurde duidelijk zichtbaar, omdat Ik het zo wilde, dat de mensen nota namen van mijn ongewoon werkzaam zijn bij mijn leerlingen. En zo konden ze nu ook - vol wijsheid uit Mij - hun missie volbrengen. Mijn evangelie uitdragen in de wereld, en getuigenis afleggen van Mij en mijn groot werk van genade, barmhartigheid en ontferming.

Want alle mensen moeten op aarde hun voltooiing bereiken. En daarom moeten ze op de eerste plaats een leven leiden in liefde, om dan door Mij zelf aan de hand te worden geleid, hun ziel rijp te laten worden en te groeien in inzicht en met Mij zelf om te kunnen gaan, zoals een kind met zijn vader omgang heeft. En dan zullen ze ook mijn stem vernemen, hoe hoger de graad van hun liefde stijgt. Want de Vader spreekt met Zijn kind. God spreekt met Zijn schepselen, omdat Hij alles weer tot voltooiing wil brengen, omdat al Zijn schepselen voor eeuwig weer moeten leven in licht en kracht en vrijheid.

Amen