Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8420
23 februari 1963

Pas door het verlossingswerk is een "vergoddelijking" mogelijk

Dat u op aarde mijn "kinderen" kunt worden, is mijn plan van eeuwigheid, dat ook wordt uitgevoerd. Alleen de tijdsduur van deze omvorming wordt door uzelf bepaald. Door het verlossingswerk van Jezus Christus is het mogelijk geworden, want u zult altijd Hem om kracht kunnen vragen. U zult te allen tijde om versterking van uw ziel kunnen smeken. Want de mens Jezus is aan het kruis gestorven, om voor u onmetelijke genaden te verwerven en al deze genaden kunnen het terugvoeren naar Mij bewerkstelligen.

Om de graad van het kindschap Gods te bereiken, moest het door Mij eens geschapen wezen de gang door de diepste diepten gaan en door zelfoverwinning tot aan het bestaan als mens een graad bereiken, die het nu in vrije wil moet verhogen tot aan zijn volmaaktheid, dat wil zeggen: tot het weer zijn oerwezen heeft aangenomen, dat Ik in alle volmaaktheid vormde uit mijn macht en mijn liefde. Maar nu is mijn macht niet meer de aanleiding voor uw volmaaktheid. Uw vrije wil heeft ze echter nagestreefd en bijgevolg bent u uit "schepselen" tot "kinderen" van God geworden. U hebt u tot goden gevormd, zoals dit mijn plan is vanaf het allereerste begin. En in de slechts buitengewoon korte tijd van het leven op aarde als mens, wordt uw vrije wil beproefd.

Slechts als een ogenblik in de eeuwigheid is de tijd van uw bestaan als mens op aarde. En dit moment kan voldoende zijn, dat u zich voltooit, dat uw ommekeer terug naar uw oerwezen wordt voltrokken, wanneer u uw wil maar juist richt. Want deze wordt op geen enkele wijze bepaald, doch steeds wordt de mens geholpen dat hij hem juist richt. Mijn genade is onuitputtelijk en ieder mens kan om genade vragen en deze benutten, hij wordt op geen enkele manier beknot. Maar de grootste genade is de verlossing door Jezus Christus, die elke zwakheid van hem afneemt. Want zich aan Hem over te geven wil zeggen: door Hem zelf - de Zoon van God en Verlosser van de wereld in wie Ik zelf het werk van verlossing volbracht - vertrouwd te worden gemaakt met het rijk van licht en gelukzaligheid. Want wie zich aan Hem overgeeft, die erkent Mij nu ook. En hem is zijn oerzonde vergeven die hem in de diepte stortte. En tegelijkertijd wordt hij van de kracht voorzien om de laatste klim omhoog af te leggen, het laatste doel te bereiken, de ommekeer terug naar zijn oerwezen te voltrekken, die dan ook het bereiken van het kindschap Gods is, de verandering van mijn schepsel tot mijn kind.

Maar uit eigen kracht, zonder de hulp van Jezus Christus, brengt geen enkel mens deze ommekeer tot stand. Want zolang hij nog met zijn oerzonde is belast, is hij in de macht van mijn tegenstander. En zolang zal hij zich ook niet kunnen vervolmaken, omdat mijn tegenstander dat verhindert en ook alles aanwendt om de mens van het besef van Jezus en Zijn verlossingswerk af te houden. En toch beslist steeds alleen de mens zelf dit door zijn wil. En daarvoor is hem het leven op aarde gegeven, omdat hij hierin de vrije wil weer kan gebruiken, omdat mijn wil en mijn macht zich terugtrekt en de mens volledige vrijheid laat. Maar het doel is buitengewoon hoog en belangrijk, want een "kind van God" te zijn garandeert onbegrensde gelukzaligheid, die mijn macht niet kan doen toekomen aan het wezen dat als "geschapen" nog niet de hoogste graad van volmaaktheid heeft bereikt.

Het is uw eigen taak die u zult moeten volbrengen en ook zult kunnen volbrengen, omdat mijn liefde u bijstaat, maar steeds met respect voor uw vrije wil. Maar de liefde schenkt u middelen van genade in overvloed. Mijn liefde stelt aan u geen eisen die u niet zou kunnen vervullen. Mijn liefde straalt u toe en hoe meer u zich voor dit toestralen openstelt, des te gemakkelijker wordt de klim omhoog voor u, des te zekerder bereikt u uw doel. Want er wordt van u niets anders verlangd dan een omvorming van uw wezen, dat bij het begin als mens vol eigenliefde is, naar de werkelijke goddelijke liefde, die geheel onzelfzuchtig is, die alleen maar gelukkig wil maken en wil geven en die de mens dus in zich moet doen opvlammen om de volledige ommekeer van zijn wezen te bereiken.

En deze onbaatzuchtige liefde te beoefenen is voor ieder mens mogelijk. Dus ieder mens kan het kindschap Gods bereiken, omdat er niets anders van hem wordt verlangd dan liefde. Is nu zijn oerschuld teniet gedaan door Jezus Christus, dan is ook zijn eigenliefde, het teken van zijn toebehoren aan mijn tegenstander, overwonnen. Hij is vrij van zijn macht en hij zal zich in liefde steeds maar naar Mij in Jezus Christus toekeren. En deze liefde zal de ziel zuiveren en verlichten. Deze liefde zal aangroeien en de ziel helemaal vervullen. En nu is ook de ommekeer voltrokken en Ik heb mijn doel bereikt.

Amen