Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8400
2 februari 1963

Het binnengaan van de ziel in het lichtrijk

Elk geestelijk verzoek zal u vervuld worden. Deze belofte heb Ik u gegeven omdat mijn liefde alles voor u vervult wat uw ziel tot heil strekt. En zo zult u er ook zeker van kunnen zijn dat u na uw sterven binnengaat in een rijk van licht en gelukzaligheid, wanneer uw levensloop op aarde er een was naar mijn wil, wanneer u uw liefde voor Mij getoond heeft door een werkzaam zijn in onbaatzuchtige naastenliefde, wanneer u uw weg op aarde met Mij bent gegaan, wanneer Ik uw vaste begeleider mocht zijn op aarde.

"Wie in Mij gelooft, zal leven in eeuwigheid". En wie een leven leidt in liefde, heeft ook het ware, levende geloof in Mij en daarom zal hem een gelukzalig lot in het geestelijke rijk beschoren zijn. En ook bliksemsnel zal het inzicht over hem komen, zijn denken zal overeenkomstig de waarheid zijn en dat is zijn gelukzaligheid, dat de ziel met het licht dat haar doorstraalt, ook de zielen gelukkig kan maken die nog in het duister verkeren en naar licht verlangen. De ziel zal in het gelukkig maken van anderen haar eigen geluk vinden en daarom moet een helder licht haar zelf tevoren verlichten.

U mensen zult u zowel van deze gelukzaligheid alsook van de aard van de werkzaamheid geen voorstelling kunnen maken. Maar u zult het mogen geloven dat deze zielen niet meer naar de aarde terug verlangen, temeer omdat ze weten dat geen mens op aarde achterblijft en elke ziel haar geliefden binnenkort terugziet. Dezen moeten daarom ook niet treuren, maar er steeds naar streven een hoge graad van liefde te bereiken die een geestelijk schouwen toelaat, omdat deze graad voorwaarde is dat de zielen elkaar direct na het heengaan van deze wereld terugzien, daar anders de zielen pas in het hiernamaals deze graad moeten nastreven en verkrijgen.

Maar dat de mensen elkaar eenmaal terugzien is volledige waarheid en dit moment is buitengewoon gelukkig stemmend, wanneer de vereniging in het geestelijke rijk plaatsvindt. U mensen die door slagen van het lot hard worden getroffen, blijf altijd hieraan denken, dat alleen mijn liefde en wijsheid motivering is van wat er ook in uw leven op aarde gebeurt. Blijf eraan denken dat Ik u geen lijden wil aandoen. Integendeel, Ik wil u meer gelukzaligheid toevoegen, die u vaak door lijden verkrijgt. En daaraan zult u niet moeten twijfelen, maar u berustend voegen in alles en waarlijk, de zegen zal niet uitblijven. En eens zult u terugkijken op uw bestaan op aarde. Dan vervult diepste dankbaarheid u en liefde voor Mij, die u als uw Vader erkent, die alleen het lot van Zijn kinderen aan het hart gaat, dat hen in het rijk hierna zal wachten.

Weet, dat uw verblijf op deze aarde slechts nog zeer kort is en dat u daarom een grotere mate van lijden op u zult moeten nemen om uw doel te bereiken: dat u zich met Mij verenigt in vrije wil. En elk gebed dat u naar Mij opzendt zal uit het hart komen en daarom ook door Mij worden gehoord. U zult vaak uw gedachten in het rijk sturen dat uw ware vaderland is en uit dit rijk ook stromen van licht en kracht mogen ontvangen. U zult ook in voortdurende geestelijke verbinding blijven met diegenen die u al zijn voorgegaan en die u, wanneer uw graad van rijpheid en licht hoog is, zullen bijstaan dat ook u nog uw doel op aarde bereikt. Want een ziel die al licht mag verspreiden, zal ook u mensen het licht kunnen toestralen en dat betekent dat u zich dan in de algehele waarheid bevindt. Want waar licht is kan zich geen dwaling ophouden, omdat deze wordt herkend als dwaling. En wie nu in de waarheid wandelt, diens weg moet onherroepelijk naar het doel leiden.

En geloof, dat Ik van elke gedachte van uw hart op de hoogte ben. En zo weet Ik ook wat er u nog ontbreekt en zorg Ik ervoor dat het u wordt toegestuurd. En al zijn de middelen smartelijk, die Ik soms aanwend, ze brengen zo toch de zielen vrijheid uit hun lichamelijke ketens en ze ruilen het aardse leven alleen maar in tegen een veel mooier leven in het geestelijke rijk, waar ze Mij dienen in liefde en daarom ook gelukzaligheden zullen genieten die het aardse leven hun niet kan bieden. Want ze zijn de eeuwige waarheid binnengegaan, van welke ze eens zijn uitgegaan.

Amen