Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8377
11 januari 1963

Gods hulp om de ziel te louteren

Al het aardse beleven moet en kan er toe bijdragen dat u volmaakt wordt, want het is allemaal zo beschikt, dat u genoodzaakt wordt daar tegenover de juiste instelling te vinden, die dan ook zijn uitwerking op uw ziel zal hebben. U zult alles gelaten op u kunnen nemen en het als mijn wil of door Mij toegelaten inzien, maar u zult innerlijk ook in opstand kunnen komen en dan zult u daar weinig voordeel voor uw ziel uit behalen en kunnen er veel gebeurtenissen aan u voorbij gaan, zonder de uitwerking die ze moeten hebben op uw ziel. Geloof dat u niets "toevallig" overkomt, maar zie in alles mijn leiding en mijn wil of mijn toelating, omdat Ik u gelegenheid wil verschaffen, waarbij u ijverige arbeid aan uw ziel zult kunnen verrichten, waar u zich zult kunnen oefenen in geduld, zachtmoedigheid en vredelievendheid; waar uw barmhartigheid moet worden opgewekt of ook uw deemoed versterkt. Waar u onbaatzuchtige naastenliefde zult moeten beoefenen en al het leed geduldig op u nemen. En steeds zal het dienen voor de bestwil van de ziel die alleen met het doel over de aarde gaat dat ze gelouterd wordt, dat alle aanklevingen van haar afvallen, die de bestraling door mijn liefde beperken of helemaal verhinderen.

En hoe ijveriger u deze arbeid aan uw ziel verricht, des te eerder zal ook alles wat u bezwaart van u wijken, want u zult dan steeds meer werkzaam worden in liefde en de liefde lost alle aanklevingen van uw ziel op en ze wordt rijp in korte tijd. Wanneer u alle wederwaardigheden in het leven, alle dagelijkse onbehaaglijke gevoelens van deze kant bekijkt, zult u ze ook veel gemakkelijker kunnen overwinnen. U zult weten dat u ze nog nodig hebt, omdat u nog onvolmaakt bent en u zult ook weten dat Ik u altijd weer help, wat het ook is. Want elk middel dat Ik aanwend om u tot grotere rijpheid te brengen, is hulp die mijn liefde u zal doen toekomen en die u daarom ook dankbaar zult moeten aannemen.

En wanneer er niets meer in staat is u te storen, wanneer u alle wederwaardigheden van het dagelijkse leven gelijkmoedig aan u voorbij zult laten gaan, wanneer u ze gelaten en geduldig zult verdragen, hebben ze ook hun taak vervuld en uw ziel zal Mij dankbaar zijn, dat Ik u deze hulp ten deel liet vallen, die haar hielp zich te voltooien. U moet allen nog veel kwijtraken tijdens uw leven op aarde, want slechts zelden is een mens al helemaal deugdzaam geworden. Ieder moet aan zichzelf werken om zijn slechte gewoonten en ondeugden te veranderen in de toestand die de ziel moet bereiken, dat ze in staat is de lichtstraal van mijn liefde op te vangen, dat de straal van mijn liefde haar kan doorschijnen, zonder daarbij gehinderd te worden door ondoordringbare omhulsels. Alle ondeugden en slechte gewoonten zijn zulke omhulsels die de straal van mijn liefde hinderen, die een ijverige arbeid aan de ziel vragen, die u echter zult kunnen verrichten, wanneer u bereid bent mijn wil te vervullen. Doch omdat de mens niet vanzelf zulke arbeid aan zichzelf verricht, moet hij door Mij als het ware worden aangespoord, doordat voor hem in het dagelijkse leven veel tegenstand en hindernissen ontstaan, die hij de baas moet worden, wat hij ook kan met mijn hulp, als hij Mij maar aanroept, opdat Ik hem bijsta in de strijd tegen al wat materialistisch is, wat hem nog in het nauw brengt.

Dan geeft hij eenmaal zijn zwakheid toe en de deemoed zal in hem toenemen, hij zal zijn best doen alles met liefde aan te zuiveren en af te keren. En de liefde is het beste louteringsmiddel voor de ziel. Ze lost alle omhulsels op en mijn liefde kan haar nu doorstralen met volle kracht.

Laat u alleen niet meeslepen in liefdeloosheid door zulke tegenwerkingen, want dan heeft mijn tegenstander over u gezegevierd en u zult steeds meer moeite moeten doen, om de voleindiging van uw ziel op aarde te bereiken. Niets wat u overkomt, is zin- of doelloos, want mijn wil stuurt uw levensloop en Ik wil alleen uw rijp worden bevorderen, maar niet u opnieuw in de diepte laten vallen.

Onderken daarom ook in alles wat u treft mijn wil of mijn toelating en schik u daarin.

Amen