Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8349
6 december 1962

Delging van de zondenschuld door het bloed van Jezus

Jullie mensen moeten allen kennis nemen van het werk der verlossing dat de mens Jezus op aarde heeft volbracht, om Mij verzoening te brengen voor de overgrote zondenschuld van de afval destijds van de geschapen geesten van Mij - en om te voldoen aan mijn rechtvaardigheid.

Daarom zond Ik mijn discipelen uit in de wereld, zodat zij van Mij en mijn liefde konden getuigen, die zich manifesteerde in de mens Jezus, want de liefde volbracht dit werk van erbarmen en de liefde ben Ik zelf. Aldus moesten mijn discipelen bij de verkondiging van mijn evangelie steeds weer van Mij gewag maken, ze moesten de mensen eerst mededeling doen van mijn goddelijke geboden van liefde en hen ook uitleg geven over het verlossingswerk van Jezus Christus - zij moesten steeds Hem gedenken, die hen uitzond in de wereld met de opdracht, de mensen te voeden met mijn woord en ter gedachtenis aan Mij zelf kond te doen van het kruisoffer, dat de mens Jezus gebracht heeft.

Het weten van dat kruisoffer moet alle mensen toekomen, en dit weten zal ook niet verloren gaan, zolang er nog iets geestelijks bestaat dat niet bevrijd is, dat zich als mens op aarde bevindt. Alle mensen moeten ervaren, dat een mens in zuivere, onzelfzuchtige liefde Zijn bloed vergoten heeft, om hun schuld te delgen, die een overgroot zoenoffer vereiste, om als rechtvaardige vereffening tegenover hun God en Vader te gelden.

Maar steeds weer wordt jullie gezegd, dat jullie als mens de omvang van dit kruisoffer niet kunnen bevatten, maar het moet genoeg zijn, dat jullie weten, dat Jezus Christus moet worden erkend als Gods Zoon en Verlosser van de wereld, in wie zich de eeuwige Liefde zelf belichaamd heeft, om de mensen te verlossen van zonde en dood. En dit weten moet jullie aansporen, de weg naar het kruis te nemen, dat wil zeggen: uit vrije wil je schuldig te bekennen, je schuld aan Hem over te geven, en berouwvol om vergeving te bidden, om reiniging, om weer voor Gods aangezicht te kunnen treden, die jullie mensen nu kunnen aanschouwen in Jezus zelf.

Weet, dat Ik steeds alleen maar moeite doe, jullie de weg naar het kruis te laten vinden, dat Ik alles doe, om jullie door mijn boodschappers, door mijn discipelen, die Ik zelf uitkies, dit probleem van mijn menswording in Jezus en mijn offerdood aan het kruis begrijpelijk te maken, omdat er geen andere redding voor jullie bestaat, vrij te worden van de schuld van de toenmalige ontrouw aan God - omdat alleen de goddelijke Verlosser Jezus Christus deze schuld gedelgd heeft en jullie daarom Zijn verlossingswerk moeten erkennen en ook de genade van Zijn verlossingswerk aannemen, omdat jullie anders voor eeuwig niet tot Mij als jullie Vader kunnen terugkeren, omdat Ik geen wezen in mijn rijk van het licht en de zaligheid kan opnemen, dat met zonden beladen is.

Maar jullie moeten schoongewassen zijn door Zijn bloed, dat Hij voor jullie aan het kruis vergoten heeft. Zijn dood was een offerdood, want Hij heeft deze vrijwillig op zich genomen, Hij is vrijwillig een onnoemelijk zware lijdensweg gegaan, bekroond met de dood aan het kruis, die de mensheid verlossing bracht van zonde en dood.

Maar jullie kunnen er ook zeker van zijn, dat voor ieder mens de schuld gedelgd werd door Zijn werk van erbarmen, dat Hij voor alle mensen van het verleden, van het heden en van de toekomst Zijn bloed vergoten heeft en dat slechts jullie vrije wil daarvoor nodig is, om dit werk van erbarmen aan te nemen; dus jullie moeten tot hen willen behoren, die Zijn bloed heeft schoongewassen van alle schuld. Hij gaf Zijn leven aan het kruis, Hij is bewust de laatste weg gegaan, omdat Hij zich opofferde voor de zonden van de mensheid, en zo moeten ook jullie bewust de weg nemen tot Hem, onder Zijn kruis.

De verlossing kan jullie niet worden geschonken tegen jullie wil. Een mens heeft dit grootste en zwaarste offer gebracht, omdat Ik als God niet had kunnen lijden en Mij daarom ook op het laatste moment terugtrok, ofschoon Ik Hem volledig vervulde van de kracht van mijn liefde, maar de mens Jezus benutte deze ongewone kracht niet meer, om zich te bevrijden van alle nood en kwelling - wat Hem wel mogelijk was - maar Hij heeft als alleen mens geleden en is als alleen mens gestorven aan het kruis.

Hij heeft met Zijn bloed de mensheid vrijgekocht van mijn tegenstander, die zo lang nog recht op de zielen heeft, als zij geen beroep doen op het verlossingswerk van Jezus en de schat van genade. Maar wie verlost wil worden, die moet mijn tegenstander vrij laten, omdat daarvoor het grote offer gebracht is aan het kruis. En zoals Ik jullie mensen steeds weer het weten daarover doe toekomen, zo moeten ook jullie het doorgeven, jullie moeten mijn naam verkondigen in de wereld, in welke alleen het heil te vinden is.

Jullie moeten mijn leer van liefde uitdragen en steeds weer melding maken van Hem, die zelf de geboden van liefde gegeven heeft, die zelf op aarde een leven in liefde leidde en tenslotte door Zijn dood aan het kruis het grootste werk van liefde volbracht, omdat Hij jullie van de zonde wilde verlossen, die jullie al eeuwen lang van Hem gescheiden hield en die jullie ook eeuwig niet hadden kunnen inlossen.

Jullie weg over de aarde als mens zal echter tevergeefs zijn, wanneer deze niet leidt naar het kruis van Golgotha. Want op deze weg kan en zal mijn tegenstander jullie niet volgen, hij zal jullie moeten vrijlaten, want hij heeft dan alle aanspraak op jullie verloren, en jullie toenmalige afval van Mij is verzoend door de liefde.

Amen