Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8290
3 oktober 1962

Valse christussen en valse profeten (2)

Toen Ik op aarde leefde heb Ik u gewaarschuwd voor valse christussen en valse profeten want Ik wist, hoe mijn tegenstander tegen Mij en tegen de waarheid uit Mij zou ageren. En steeds weer zullen mijn waarschuwingen voor u blijven gelden, opdat u niet aan deze valse christussen en profeten ten offer valt.

Doch wanneer van valse christussen en profeten gesproken wordt dan moeten er dus ook ware zijn. Daarom kunt u mensen niet alles verwerpen wat u door Mij wordt aangeboden. Ik, die Mij bekend maak door de mond van ware profeten, want Ik acht het nodig dat u zuivere waarheid wordt toegestuurd. U mag dus niet met die valse geestelijke opvattingen ook het ware afwijzen. Want tot aan het einde toe zal Ik Mij steeds weer door zulke mensen openbaren die de voorwaarden bezitten om door mijzelf aangesproken te kunnen worden. Die als mijn ware dienaren hun ambt uitoefenen wanneer zij het geestelijke woord, dat zij van mijzelf ontvangen, in de wereld uitdragen.

Hoe zou anders de waarheid naar de aarde gebracht kunnen worden, daar Ik zelf de mensen - vanwege hun vrije wil - toch niet duidelijk verneembaar uit den hogen kan aanspreken? U allen hebt het recht maar ook de plicht alles wat u als waarheid wordt voorgelegd te beproeven. En u bent daartoe ook in staat als u Mij zelf als de eeuwige Waarheid om ondersteuning aanroept. En als u maar van goede wil bent, zult u ook zeker de waarheid van de leugen kunnen onderscheiden. Bovendien heb Ik zelf u een kenteken van de waarheid gegeven: Dat u steeds opheldering gegeven moet worden over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. En zo kunt u dus iedere geest geloof schenken door wie u deze boodschap toekomt: dat Ik in Jezus Christus uw Verlosser ben.

U, mensen mag niet aan Jezus Christus voorbijgaan. U moet het verlossingswerk leren begrijpen en alles weten wat er aan dit verlossingswerk ten grondslag ligt, dat Ik zelf Mij in de mens Jezus belichaamd heb. En juist omdat deze kennis uitermate nodig is als de mensen hun doel bereiken zullen, daarom zal Ik zelf hun ook waarheidsgetrouwe ophelderingen geven, wat door mijn openbaringen geschiedt, die Ik door geschikte werktuigen naar de aarde stuur.

Mijn openbaringen zijn echter nooit gelijk te stellen met boodschappen uit het geestelijke rijk die op mediamieke wijze de mensen worden overgebracht. U moet dus leren onderscheiden tussen mijn werkzaam zijn het inwerken van God in de mens door de geest en het werken van geesten, mededelingen die u mensen gegeven worden - waarvan u echter de oorsprong niet vast kunt stellen. Maar wie ernstig beproeft, hem zal zijn hart zeggen wie tot hem spreekt. U moet echter een ernstig onderzoek doen voordat u oordeelt, want u kunt Mij niet als leugenaar wegzetten, daar Ik zelf u gedurende mijn aardse levenswandel het werken van mijn geest heb beloofd. Ik die zelf u heb toegezegd dat Ik u de Trooster zal zenden, de geest der waarheid - die u in alle waarheid binnen voert. "Wie mijn geboden onderhoudt - die is het die Ik liefheb, aan hem wil Ik Mij openbaren". "U zult allen door God onderricht zijn". "Wie in Mij gelooft", zoals de schrift zegt, "uit diens lichaam zullen stromen van levend water vloeien".

Als Ik het nodig acht dat de waarheid weer tot de mensen moet worden gebracht omdat zij in de duisternis van geest voortleven dan zult u Mij dat waarlijk niet kunnen verhinderen. En zo zal Ik door mijn openbaringen de zoekende mens over alle samenhangen opheldering schenken. Ik zal u onderrichten over mijn heilsplan van eeuwigheid, over het begin en einde van alles wat bestaat. Ik zal u echter ook kennis laten nemen van de vele dwaalleren die mijn tegenstander in de wereld gebracht heeft om de mensen in de duisternis van geest te houden.

Doch deze dwalingen zal Ik steeds weer door mijn woord rechtzetten, want Ik heb ook gezegd: "Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woord blijft bestaan tot in alle eeuwigheid". Onder mijn woord kan echter altijd alleen de zuivere waarheid te verstaan zijn. Daar echter al de van Mij uitgaande zuivere geestelijke goederen steeds weer door onvolmaakte mensen misvormd worden wat Ik vanwege hun vrije wil niet verhinder zal Ik er ook steeds weer voor zorgen dat de mensen de zuivere waarheid wordt gebracht.

Ik zelf sprak de woorden: "Mijn geest zal u in alle waarheid binnenleiden" maar Ik had u toch al de waarheid gebracht! Zou dan "het binnenleiden in de waarheid" nog nodig zijn geweest als Ik niet vooruit gezien zou hebben dat de waarheid niet zuiver blijft? Dus u moet ook de rechtstreekse openbaringen van boven geloof schenken, aangenomen dat zij van Mij voortkomen, wat u echter weer daaraan kunt herkennen dat mijn menswording in Jezus Christus steeds weer vermeld wordt.

En als u over mijn verlossingswerk bent ingelicht zult u ook mijn woorden begrijpen: "Al zijn uw zonden zo rood als bloed, Ik zal ze zo wit wassen als sneeuw". Want daarvoor heb Ik mijn leven gegeven aan het kruis. Daarvoor heb Ik het bitterste lijden en de ergste kwellingen op Mij genomen, omdat Ik de schuld voor u wilde goedmaken, zodat u er van bevrijd zou worden zodra u Mij en mijn verlossingswerk erkent en Mij om vergeving van uw schuld vraagt.

Aan mijn heilsplan van eeuwigheid ligt niet het denken van het menselijke verstand, geen menselijke logica, ten grondslag, want Ik heb oneindig veel middelen om het einddoel, de terugkeer tot Mij van al de eens gevallen wezens te bereiken. Maar nooit zal Ik afwijken van de wet van mijn eeuwige ordening waarop ook mijn heilsplan gebouwd is. En was het verlossingswerk door Mij in Jezus Christus niet volbracht, dan zou voor u ook duizend maal de aardse weg afleggen niet voldoende zijn uw schuld van de vroegere afval van Mij te delgen of uit te boeten.

Daarom ben Ik zelf naar de aarde neergedaald om u mensen de verlossing te brengen uit de macht van mijn tegenstander. Maar wie geen beroep doet op de genade van het verlossingswerk, voor wie zijn aardse leven niet de redding uit de diepste geestelijke nood brengt, wie ook in het hiernamaals niet de hem aangeboden hulp aanneemt, zich dus niet tot Mij in Jezus Christus laat leiden - die zal de weg door de gezamenlijke scheppingen heen nogmaals moeten gaan. Dan kunt u mensen terecht spreken van een reïncarnatie op de aarde - die echter pas plaats zal vinden wanneer eeuwige tijden voorbij zijn gegaan, als dan de ziel weer opnieuw als mens op aarde haar wilsproef moet afleggen. Want dat ene is gewis, dat mijn gerechtigheid ook een genoegdoening voor iedere zonde tegen Mij eist. Ik weet echter ook in welke vorm deze genoegdoening tot stand gebracht kan worden, als de mens niet vrijwillig zijn zondeschuld tot Mij onder het kruis heeft gedragen.

Amen