Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8252
26 augustus 1962

Het begrip van tijd voor de ontwikkeling van de aarde

Voor de ontwikkeling van de aarde zijn er eindeloze tijden nodig geweest. En of u, mensen uzelf daar ook een begrip van tijd voor zou willen scheppen, u zult niet zover kunnen terugdenken, omdat het uw bevattingsvermogen te boven gaat. Maar u moet altijd weten dat de afval van mijn wezens die door Mij geschapen zijn, zich over een even lange tijdruimte uitstrekte; dat echter het begrip tijd helemaal niet bruikbaar is voor dit langdurige ontwikkelingsstadium van de aarde, omdat alleen het ik-bewuste wezen dit begrip kent in de tijdspanne van zijn onvolmaaktheid, want ook voor het volmaakte wezen bestaat er geen tijdsbesef meer. Daarom zullen ook de mensen de afzonderlijke ontwikkelingsstadia van het scheppingswerk "aarde" steeds alleen maar kunnen schatten, maar nooit dichtbij de waarheid komen - of ze moeten het begrip "eeuwigheden" niet betwisten. Want de afval van Mij heeft eeuwigheden geduurd en dezelfde tijdruimte is vereist om het Mij ontrouw geworden geestelijke terug te voeren.

En als u, mensen nu bedenkt dat het niet lang meer duurt, dat u zich ook weer helemaal bij Mij aansluit - als u bedenkt dat u zelf deze eeuwigheden al achter u hebt en uw ontwikkelingsgang omhoog spoedig zult kunnen afsluiten met als resultaat een totaal vrijkomen uit de vorm - als u bedenkt dat uw afval van Mij eeuwigheden geleden heeft plaatsgevonden en u nu deze grote oerschuld zult kunnen aflossen en er bevrijd van kunt worden met de hulp van Jezus Christus - dan zou waarlijk alleen maar deze ene gedachte u bezig moeten houden: u innig aan de goddelijke Verlosser Jezus Christus over te geven en Hem te vragen dat Hij u van de kracht zal mogen voorzien de laatste vereniging met uw God en Vader tot stand te brengen, die u nu ook in Jezus Christus herkent en daarom u aan Hem overgeeft in liefde en deemoed om uw zonde van weleer van hoogmoed en liefdeloosheid ongedaan te maken.

Uw denken zal zich steeds maar binnen grenzen bewegen en daarom zult u het ook niet begrijpen kunnen, welke eindeloos lange tijden achter u liggen, omdat u gekluisterd was door mijn wil, die u aan de macht van mijn tegenstander onttrok, opdat u zich positief zou kunnen ontwikkelen. En het kan u ook niet worden toegestaan terug te kijken op deze eindeloze weg, omdat het u dan niet meer mogelijk zou zijn in vrije wil de weg over de aarde voort te zetten, want de angst zou u alleen maar drijven volgens mijn wil te leven, maar dan zou u nooit meer volmaakt kunnen worden - hiertoe is de vrije wil 'n vereiste.

Bent u echter op de hoogte van de gang die uw ziel voor de belichaming als mens heeft afgelegd, dan zal ook uw verantwoordelijkheidsbesef sterker zijn. En dan hebben ook de onderzoeksresultaten van de mensen waarde die u een duizenden jaren durende ontwikkeling van de aarde en de aardbewoners menen te kunnen bewijzen en die u zelf tot nadenken moesten brengen hoe lang u zelf al over de aarde gaat, al is het ook niet als zelfbewust wezen. Maar u weet dan ook dat de gehele schepping iets wezenlijk geestelijks is en dit ook in zich draagt, dat zijn ontwikkelingsgang naar omhoog aflegt om eens weer tot datgene te worden wat het was in het allereerste begin: vrije, wezens met zelfbewustzijn, die in kracht en licht kunnen werken zoals dit hun roeping was, toen Ik hen uit de kracht van mijn liefde geschapen had.

Altijd kan echter alleen verlangd worden hieraan te geloven, want bewijzen laten zich niet geven, maar ook het geloof kan tot een overtuiging worden, wanneer de mens in zijn laatste stadium op deze aarde zich aan het Wezen van zijn God en Vader probeert gelijk te maken, als hij zich tot liefde veranderd en zich daardoor met Mij verbindt. Want zodra Ik bij hem aanwezig kan zijn, omdat Ik de Liefde zelf ben, zal hij ook overtuigd kunnen geloven en dan ook weten dat hij alleen om die reden over de aarde gaat, om na zijn eindeloze gang tevoren, zijn taak ten einde te brengen. En hij zal naar Mij streven met alle kracht en zodoende ook verenigd worden met Mij, zijn Vader van eeuwigheid en onuitsprekelijk gelukkig zijn.

Amen