Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8212
12 juli 1962

Eenwording van kerkgenootschappen?

Er is geen mogelijkheid dat de kerkgenootschappen tot overeenstemming komen, omdat ze alle aan misvormde leren vasthouden en niet proberen zich er los van te maken. Want alle richten hun aandacht op uiterlijke handelingen. Ze verdedigen alle een christendom dat niet het wezenlijke is van datgene wat Jezus als "Zijn door Hem gestichte kerk" bestempelt. Want deze kerk is een geestelijke aaneensluiting. Haar leden leiden een levend christendom dat de mensen van binnen uit omvormt, maar dat niet te vergelijken is met het christendom dat in de geloofsgemeenschappen wordt uitgedragen, dat zich voornamelijk houdt aan uiterlijke gebruiken. Dat talloze handelingen en ceremoniën heeft aangenomen en deze dus vooropstelt en de innerlijke omvorming van het wezen van de mens tot liefde achterstelt en daarom nooit tot een ware verbinding met God, tot geestelijke wedergeboorte kan komen, die echter de essentie is van de kerk die Jezus zelf op aarde heeft gegrondvest. Geen van de geloofsgemeenschappen zal de overleveringen opgeven. Er zal er niet één van hen ter wille van de andere van iets afzien, wat echter alleen mensenwerk is en voor God geen waarde heeft.

De strijd tussen de geloofsgemeenschappen gaat om die verschillen, die zelf in de loop der tijd werden geschapen. Maar aan de eigenlijke misvorming van de geestelijke leer werd niet gedacht, die de verwarring pas heeft teweeggebracht en die met alle ijver werd verdedigd als oer-religie, welke evenwel alleen is te vinden in de waarheid die Jezus zelf op aarde leerde en die intussen ook werd misvormd en die geen van de bestaande geloofsgemeenschappen meer behartigt en kan uitdragen, omdat daartoe het werkzaam zijn van de Geest noodzakelijk is, dat alleen door het nakomen van de goddelijke geboden van de liefde kan worden verkregen. En juist dit gebod werd wel geleerd, maar er werd allerminst acht op geslagen, omdat aan alle andere - door de mensen toegevoegde - geboden, meer aandacht wordt geschonken, die echter waardeloos zijn omdat ze niet van God uit gingen maar puur mensenwerk zijn en daarom geen duurzaamheid hebben en geen invloed op de positieve ontwikkeling van de menselijke ziel, op haar rijp worden op aarde.

Het goddelijke woord van Jezus op aarde dat de mensen de gehele waarheid onthulde, is zo verkeerd uitgelegd dat deze uitleggingen geleid hebben tot veel verkeerde gebruiken. En de tegenstander van God heeft daarbij zijn hand in het spel gehad, doordat hij de geest van de mensen in verwarring bracht, wat merkbaar werd in de eisen van die verschillende geloofsgemeenschappen, die zich steeds dan splitsten wanneer de mensen streden over de geestelijke betekenis van de woorden van Jezus. En zulke geschilpunten verdedigde elke geloofsgemeenschap naar de graad van haar inzicht of de geestelijke toestand van diegenen die van zichzelf meenden beroepen te zijn, maar die zelf niet tot de kerk van Christus behoorden, daar anders hun geest verlicht zou zijn geweest en ze zich zouden hebben losgemaakt van de bestaande geloofsgemeenschappen of geestelijke richtingen. Wel streden ijverige aanhangers voor hun verkregen inzicht wanneer ze al verder waren gevorderd in de rijpheid van hun ziel, maar ze konden nooit veld winnen, omdat hun tegenstanders nooit bereid waren af te stappen van een tot stand gebracht werk dat alleen bestond uit verkeerde menselijke handelingen, die nooit stroken met de goddelijke wil omdat ze niet met de zuivere waarheid overeenstemden.

En ofschoon een samengaan van geloofsgemeenschappen is beoogd, zullen ze toch niet van die menselijke instellingen afstappen en hun best doen de ware kerk van Christus op te bouwen, die een innerlijk leven van de mens vraagt dat in overeenstemming met de goddelijke wil is en dat van geen enkele uiterlijke handeling afhankelijk is, maar alleen van een leven in liefde dat de verbinding tot stand brengt met God en de mensen een levend geloof oplevert, evenals volledig begrijpen van de waarheid die door het werkzaam zijn van de geest in de mens wordt verkregen, dat alleen het kenmerk is van de kerk die Jezus Christus op aarde heeft gesticht. En zolang de mensen niet loskomen van formaliteiten, waardoor ze ook vele mensen helemaal van het geloof afbrengen, zolang ze zelf niet proberen de innerlijke opwekking te beleven die een werkzaam zijn van de geest en een helder verlicht denken tot gevolg heeft, zolang zullen het vergeefse pogingen zijn om tot een eenwording te komen, want ze verenigen zich dan niet in de waarheid maar blijven vasthouden aan de verkeerde geestelijke leer, wat hen echter geen zegen zal brengen voor hun ziel.

Amen