Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8180
17 mei 1962

Over de leer van de herbelichaming

Door de stem van de geest kan Ik mijzelf aan u openbaren, als u oprecht begeert door Mij onderwezen te worden. Ik wil alleen dat u in de waarheid leeft, dat uw gedachten geen verkeerde wegen gaan, dat u nog door valse leringen beinvloed wordt door hem die de waarheid wil ondermijnen. Want de waarheid verspreidt een licht waardoor hijzelf en zijn activiteiten wordt belicht.

Daarom moet u geloven wat Ik u verkondig door de geest. Het moet voor u toch begrijpelijk zijn dat mijn tegenstander alles zal doen om u in geestelijke duisternis te houden, waarin hij ook een onbeperkte macht over u heeft, want zodra u in de waarheid leeft bent u voor hem verloren. Hij zal dus altijd uw denken verkeerd richten en elke verkeerde gedachte heeft duizend andere verkeerde gedachten ten gevolge. En zo zorgt hij er voor dat ook de zin en het doel van uw aards bestaan voor u verborgen blijft en dat u voor uzelf een heel vals beeld maakt van uw aardse opdracht, en hij probeert te bereiken dat u zich niet interesseert voor welk geestelijk streven danook. Hij probeert in u de liefde tot de wereld aan te wakkeren en hij zal u daarom steeds een herhaling van uw leven op aarde als begerenswaardig voorstellen, en u ook "bewijzen" ervan geven.Want uw streven naar volmaaktheid wordt dan verzwakt, zodra u gelooft steeds weer deze aarde te mogen betreden als u de volmaaktheid nog niet bereikt heeft.

Deze voorstelling van de kant van mijn tegenstander is een van zijn geliefdste middelen. Juist daarom heeft de leer van de reïncarnatie heel veel bijval gevonden en is ze heel moeilijk uit te roeien. Want mijn tegenstander gaat heel listig te werk om de geloofwaardigheid van deze leer te bevestigen, ofschoon geen mens voor zijn list behoeft te zwichten. Want zodra de mens een ernstig verlangen naar de waarheid heeft en zich tot mijzelf wendt, zal hij ook de onzinnigheid inzien van datgene wat hij door hem voorgeschoteld krijgt - en hij zal ook duidelijk de waarheid in het hart voelen. Hij zal weerstand in zich voelen tegen dat wat van mijn tegenstander afkomstig is, want zijn ernstig verlangen naar de waarheid waarborgt hem deze ook.

Maar veel mensen zijn onderhevig aan zijn invloed op dit gebied omdat zij het zelf willen dat ze weer naar de aarde terug keren, omdat de liefde tot de wereld in hen nog zo groot is, en voor hen is de gedachte troostvol het aardse leven opnieuw te kunnen leiden. Maar steeds weer moet u gezegd worden dat u op een dwaalspoor geleid wordt als u in een herbelichaming gelooft, al zijn er ook enkele gevallen, vanwege een speciale reden, die echter niet veralgemeend mogen worden. Want in mijn heilsplan van eeuwigheid zijn waarlijk alle mogelijkheden gegeven, die uw voltooiing tijdens het aardse leven waarborgen. Iedere zwakheid kunt uzelf uit de weg ruimen omdat Ik daarvoor voor u aan het kruis gestorven ben, zodat Ik voor u de wilskracht verworven heb en u Mij te allen tijde kunt aanroepen in Jezus, de Verlosser van zonde en dood en u dan ook die graad op aarde bereikt die u het ingaan in het lichtrijk verzekert, waar u stijgen kunt tot eindeloze hoogten, omdat er dan geen beperking meer voor u is. Benut u echter uw aardse leven niet, zodat u onverlost het hiernamaals ingaat, dan zou ook een herhaalde belichaming op de aarde u van geen nut zijn. Want u behoudt uw vrije wil, terwijl de herinnering aan vroeger u wordt weggenomen en u loopt dan een veel groter gevaar weg te zinken in de diepte, wat door Mij echter nooit bevorderd wordt maar steeds verhinderd.

En kan er nu al op aarde voor u een licht worden ontstoken, zodat u de kennis is ontsloten van uw vroegere afval van Mij en van mijn plan u terug te voeren, dan ziet u ook duidelijk de weg voor u die u af moet leggen om u te voltooiien. Dan ziet u ook in dat die leringen valse dwaalleren zijn die u een volgende gang over de aarde in het vooruitzicht stellen. Want die spreken dan mijn heilsplan van eeuwigheid tegen, dat in alle wijsheid en liefde door Mij gegrondvest werd om voor u de bevrijding uit de vorm mogelijk te maken, waartoe uw vrije wil vereist is. En opdat uw vrije wil juist beslist, laat Ik u steeds weer de waarheid door mijzelf toekomen als u hierom vraagt, als u zelf in de waarheid wenst te leven. Maar u zult begrijpen dat mijn tegenstander alle macht gebruikt die u hem verleent, en dat hij u dwaalleren voor zal zetten zolang u niet door een ernstig verlangen naar de waarheid zijn werkzaamheid afwijst. Want nooit zal hij zijn dwalingen vol kunnen houden waar Ikzelf als de eeuwige Waarheid als bescherming tegen dwaling wordt aangeroepen. Want dan is hij volkomen machteloos omdat het licht dat van mijzelf uitstraalt, hem ontmaskert en daarom zal hij steeds dat licht ontvluchten.

Amen