Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8161
27 april 1962

Het uitrijpen van de ziel - Wonder genezingen - Geloofsdwang

Laat de kracht van mijn liefdestroom in u werken. Open uzelf en ontvang voortdurend licht en kracht van boven en geef zo uw ziel de mogelijkheid uit te rijpen, om volmaakt mijn rijk te kunnen ingaan als voor u het uur is gekomen van deze aarde te scheiden.

De ziel is dat geestelijke in u waaraan alleen geestelijk gegeven kan worden, dat ook voortdurend geestelijk voedsel nodig heeft voor haar gang door het aardse leven. De ziel is dat wat blijft bestaan als het lichaam wordt ontbonden, want dit is vergankelijk. Het diende alleen voor het nog onrijpe geestelijke - de ziel - als omhulsel. Maar ongeacht de ziel bestaat ook het lichaam uit onrijpe geestelijke substanties, die echter nog een langere ontwikkelingsweg hebben af te leggen. Het zou weliswaar mogelijk zijn dat ook de substanties van het lichaam reeds gedurende het aardse leven van de ziel zich vergeestelijken en zich aansluiten bij de ziel, doch dat gebeurt maar heel zelden. En zo lost, nadat de ziel het lichaam heeft verlaten, de materie weer op. Ze geeft de geestelijke partikels weer vrij, die dan voor een verdere ontwikkeling weer een nieuwe vorm aannemen.

De ziel echter heeft het laatste stadium van haar ontwikkeling op aarde bereikt. Daarom moet uw hele zorg haar gelden opdat zij tot de uiteindelijke rijpheid komt en als lichtgeest weer kan terugkeren in het rijk dat haar ware vaderland is. Maar die rijpheid kan zij alleen bereiken als zij zich onafgebroken door Mij laat beschijnen, als zij licht en kracht rechtstreeks van Mij in ontvangst neemt doordat zij zich bewust aan Mij overgeeft, doordat zij zich openstelt en de stroom van mijn liefde in zich opneemt, doordat zij naar Mij luistert als Ik tot haar spreek om haar van eten en drinken te voorzien, om haar de juiste voeding te verstrekken die haar voltooiing op aarde verzekert.

En iedere ziel die zich voor Mij opent zal ook mijn liefde krachtstroom ervaren, omdat deze nooit werkeloos blijft waar de weerstand tegen Mij gebroken is. Doch de reden dat u zo'n zelfde werking niet ook lichamelijk bespeurt, wordt u hierdoor verklaard dat Ik geen enkele geloofsdwang op u en uw medemensen uitoefen zolang u nog vrij kunt kiezen tussen het aannemen of het afwijzen van het u door Mij van bovenaf aangeboden geestelijk voedsel. U moet dus mijn woord dat rechtstreeks van Mij tot u komt, geheel vrij aannemen, het mag u niet zo duidelijk bewezen worden dat het u tot geloven zou kunnen dwingen.

Begrijp dus, dat u uit vrije wil moet geloven; eigen nadenken, liefdewerken en een nauwe band met Mij moeten u dit geloof bezorgen. Ook mijn werken door de geest van een mens moet geloofd worden, het zal niet te bewijzen zijn. Maar ieder ongewoon verschijnsel zou reeds als bewijs gelden en dit zou schadelijk zijn voor de ziel van uw medemens.

Bijgevolg moet u altijd nog lichaam en ziel scheiden. De voltooiing van uw ziel wordt door uw innerlijk leven bereikt, dat zich wel naar buiten toe door liefdewerken laat zien en daarom moet ook het lichaam zich aanpassen aan de wensen van de ziel. Het mag haar verlangens geen tegenstand bieden, maar het lichaam mag niet als graadmeter van de uitstraling van mijn liefde op een mens worden aangezien, om welke reden dus ook een ziek lichaam een gezonde ziel in zich kan bergen. En zo'n mens zal zolang een ziek lichaam te verdragen hebben als dat lichaam een opdracht heeft, die de medemensen tot heil moet strekken. Want dezen zullen alleen door mijn woord en niet door wonderen, zoals de plotselinge genezing van een ziek lichaam, tot het geloof worden gebracht. Hoewel Ik ook zulke wonderen laat gebeuren, wanneer de kracht van een sterk geloof daardoor bewezen moet worden. Want een sterk geloof laat Ik niet te schande worden.

Ik weet echter altijd het beste, of en op welke wijze Ik mensen kan winnen om tot een levend geloof te komen. Ik weet ook wat iedere ziel afzonderlijk tot heil dient, en vanuit die kennis zal Ik ook aan ieder die mate van lichamelijke genezing geven die hij voor de ontwikkeling van zijn ziel nodig heeft. Maar u kunt en moet Mij steeds weer vragen om de kracht van mijn liefde, en Ik zal dan uw bede verhoren en u de kracht van mijn liefde zenden, en deze zal wat u betreft niet zonder effect blijven, ook als u zelf zo'n uitwerking niet vermag te zien.

Amen