Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8071
1 januari 1962

Het laatste uur van de aarde

Het laatste uur van de aarde komt steeds nader. Deze woorden betekenen voor u, mensen niet veel want u gelooft niet dat u zo dicht voor het einde staat. Maar Ik kan u geen dwingend bewijs geven ter wille van uzelf, want u zou van angst niet meer in staat zijn uw levensopdracht nog te vervullen. Dus u kunt het geloven of afwijzen, maar uw lot zal zijn naar uw geloof - als dat uur gekomen is.

Mijn heilsplan is vastgesteld sinds eeuwigheid. De diepste liefde en wijsheid tot mijn schepselen heeft Mij doen besluiten dit plan vast te stellen en zal Mij ook bewegen het ten uitvoer te brengen, omdat de tijd vervuld is. Mijn Wezen is voor eeuwig onveranderlijk, en wat Ik eenmaal nodig acht en succesvol voor de nog van Mij gescheiden wezens, zal Ik ook doen en Mij niet door mensen laten overreden mijn plan te veranderen. Want dit plan werd opgesteld vanwege de wil der mensen, omdat Ik sinds eeuwigheid voorzag dat de mensen op deze aarde niet meer in staat zouden zijn hun wil te veranderen.

Mijn plannen en handelingen zijn niet willekeurig, maar onmetelijke liefde en wijsheid bewegen Mij tot alles wat er voorvalt. Dus is er geen reden om van mijn heilsplan van eeuwigheid af te zien, daar Ik alles tot in het kleinste toe doorzie. Daarom weet Ik ook dat er geen succes te behalen was, zou Ik mijn heilsplan veranderen of tijdelijk wijzigen. En u, mensen moet bedenken dat u waarlijk genoeg tijd ter beschikking stond en u uzelf niet veranderde omdat u niet in Mij gelooft. En al zou u nog meer tijd ter beschikking hebben, u zou uzelf toch niet veranderen. Dus zou een uitstellen van het einde geheel zin- en doelloos zijn, want dan zouden de mijnen toch nog gevaar lopen aan mijn tegenstander ten offer te vallen, als Ik hem niet zou kluisteren zoals het bepaald is.

Als u Mij de grootste wijsheid en de diepste liefde toekent, zult u ook niet vragen om een afwenden van het einde van deze aarde. Want u zult de komende tijd dan tegemoet zien met een vol vertrouwen in mijn liefde, die een ieder zal beschermen die Mij wil toebehoren en die ook waarlijk macht gebruiken zal als het gaat om de mijnen te helpen in moeite en gevaar.

En al wilt u, mensen niet geloven dat de tijd voor u ten einde loopt, reken toch met de mogelijkheid dat u plotseling opgeroepen wordt van deze aarde. U weet dat u zelf dit leven niet verlengen kunt en dat u zelf ook niet weet wanneer de laatste dag voor u gekomen is. Houd rekening met de dood die u niet kunt tegenhouden en denk er aan wat dan met uw ziel zal geschieden, die onvergankelijk is. Zij is uw eigenlijke "ik" - over wiens lot u zelf beslist in dit aardse leven. Maar u gelooft ook niet aan een voortleven van uw ziel, en daarom bent u allen in grote nood vanwege uw ongeloof. Want niets zal Mij verhinderen ten uitvoer te brengen wat verkondigd is in woord en geschrift.

De tijd is vervuld, en iedere dag is nog een genade als u van goede wil bent. Maar verlaat u niet op valse profeten die een einde ontkennen, die geloven Mij tot een andere mening te kunnen brengen. Zij spreken niet in mijn naam, maar zijn een instrument van hem die u in duisternis van geest wil houden en die daarom de mensen wil laten geloven dat zij nog onbegrensd de tijd hebben. De mensen geloven eerder deze valse profeten en zoeken alleen in een luxueus leven hun vervulling. Zij denken echter niet aan hun ziel, wier bestaan zij betwijfelen of loochenen.

Het zal gebeuren zoals het tevoren verkondigd is. Ik zal zelf komen in de wolken om de mijnen weg te nemen, voordat het vernietigingswerk aan de oude aarde begint. Er zal geen steen op de andere blijven want de aarde moet vernieuwd worden. Er zal een nieuwe aarde ontstaan, een paradijselijke schepping die al het nog onontwikkelde geestelijke weer zal opnemen dat vrij werd bij de verwoesting van de oude aarde, en een nieuwe omvorming nodig heeft om verder uit te kunnen rijpen. En deze nieuwe aarde zal tot verblijfplaats dienen voor hen die Mij trouw blijven tot het einde, want dezen hebben de graad van rijpheid bereikt die hun een ingaan in de lichtsferen mogelijk maakt, en die daarom ook het paradijs mogen bewonen. Het zal voor hen waarlijk dezelfde zalige toestand betekenen alsof zij hun lichamelijk omhulsel afgelegd hebben en in mijn geestelijk rijk zouden ingaan.

Zij moeten als stam van het nieuwe mensengeslacht Mij dienen, en dan kan weer een nieuwe verlossingsperiode beginnen met geestelijk rijpe mensen, die dan ook het nog gekluisterde geestelijke in hun omgeving tot een snel uitrijpen helpen. Zij zijn door de liefde zo innig met Mij verbonden dat zij daardoor hun kinderen en kindskinderen weer tot liefde opvoeden, en kunnen getuigen van de heerlijkheid van hun God en Schepper. En zo kan de verlossing uit de vorm sneller plaats vinden omdat Ik in Jezus levend onder hen vertoeven kan, omdat alle mensen die dan de nieuwe aarde bewonen zich toevertrouwen aan hun goddelijke Heiland en Verlosser Jezus, en in het bewustzijn van hun oerschuld bewust de weg tot Hem gaan, daar dan iedere weerstand gebroken is. Want ieder mens gaat dan bewust de weg terug tot Mij, zodat Ik zelf bij hem vertoeven kan, daar zijn grote liefde tot Mij dat toelaat.

Dit is dus het duizendjarige rijk waar de overwinning op satan zichtbaar is, want hij kan en zal geen mens meer kunnen bedreigen omdat ieder zich volkomen van hem heeft vrijgemaakt, en de terugkeer tot Mij heeft volbracht. Hij heeft dan in mijn rijk geen toegang meer totdat deze zalige tijd langzaam weer verandert, en de mensen weer een neiging vertonen tot de materie. Daardoor worden mijn tegenstander weer de ketenen verbroken en zijn invloed gaat weer merkbaar worden.

Maar voordat die tijd aanbreekt is veel van het vergeestelijkte als helemaal verlost mijn rijk ingegaan, en Ik heb een goede oogst kunnen binnenhalen. En dan begint er ook weer de strijd met mijn tegenstander om de zielen, maar Ik zal overwinnaar zijn. Steeds weer zal Ik zielen aan hem ontworstelen, en zijn staat, waarin hij zijn sterkte ziet, verkleinen. Steeds weer zal hij er zelf toe bijdragen dat de verlossing van het gevallene doorgaat, want wat van Mij is geef Ik nooit en te nimmer op, al zijn er ook eeuwigheden mee gemoeid. Het gevallene keert eenmaal tot Mij terug en blijft dan met Mij verbonden tot in alle eeuwigheid.

Amen