Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3958
20 januari 1947

Het woeden van satan in de eindtijd - De afval van het geloof

Het getal der ongelovigen zal in de eindtijd groter worden en de kleine schaar der gelovigen dreigen te bedelven. Met de afval van het geloof treedt ook het woeden van satan meer en meer aan het daglicht, de mensen verliezen het laatste verantwoordelijkheidsgevoel tegenover een rechtvaardige Rechter, omdat zij niet meer in Hem geloven. Juist daarom openbaart Hij zich zo duidelijk om het geloof der zijnen te versterken, opdat zij niet wankelen bij het zien van de goddeloosheid der ongelovigen en hun werelds welslagen.

Hij wil echter ook dezen nog de mogelijkheid geven zich te bezinnen en ontfermt zich daarom over de zijnen zo in 't oog lopend, dat ook een ongelovig mens Gods kracht herkennen kan zodat hij het geloof dat hij verloren had kan terugwinnen als hij zich daartoe slechts een heel klein beetje voor inzet. Want God zal tekenen en wonderen doen door Zijn werktuigen op aarde.

Schijnbaar zullen Zijn dienaren op aarde het buitengewone volbrengen, maar het is God zelf die zich door hen te kennen geeft. Hij openbaart zich en vertoeft zelfs zichtbaar onder de zijnen ten teken dat het einde nabij is. Maar Hij wordt alleen door hen herkend die Hem uit ganser harte liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Alleen door hen die zich zelf tot liefde gevormd hebben en bijzonder actief zijn in hun werk voor Zijn rijk. In dezen zal ook een ongewone kracht te constateren zijn omdat God zelf in hun harten Zijn intrek kan nemen, en daarom vervult Zijn liefdekracht hen.

De ongelovigen kunnen zich van deze kracht overtuigen. Zij zullen moeten toegeven dat een Hogere Macht aan het werk is indien zij slechts willens zijn na te denken over de ongewone verschijnselen welke de laatste tijd voor het einde, met zich mee zal brengen. Maar de meesten zijn al te werelds ingesteld en letten er daarom niet op. Ja zij verachten en vervolgen de gelovigen en brengen ze daardoor in zware nood en verdrukking, waarin alleen de duidelijke hulp van God hen steunt en stand laat houden.

Want het werken van God onder de zijnen zal zo duidelijk zijn dat zij zich vast aaneensluiten, en aan alle aanvallen van de wereld weerstand bieden. En vaster dan ooit zal hun geloof zijn waardoor zij zich geheel aan Gods leiding overgeven, zodat zij noch aardse nood - noch de dood vrezen, en daarom ook alles gemakkelijker verdragen wat in de tijd van het einde op hen af zal stormen.

Bij wie God zelf zich eenmaal heeft geopenbaard daar heeft Gods tegenstander geen aanvalsdoel meer, want zijn geloof is niet meer aan het wankelen te brengen.

God zal de zijnen nabij zijn zoals Hij het beloofd heeft. Hij zal hun troost en kracht geven, Hij zal ze onderrichten en Zijn spoedige komst om de zijnen weg te nemen in het vooruitzicht stellen. Hij zal hen tot vergrote liefdadigheid aansporen, want Zijn geestelijke tegenwoordigheid zal de mensen met liefde tot Hem en tot de medemensen vervullen en zodoende ook met kracht.

In de eindtijd is het duidelijke werkzaam zijn van God noodzakelijk, want ook dat draagt bij tot de scheiding der geesten. De nog lauwe en besluitelozen kunnen dan beslissen tot welk kamp zij behoren willen, want daartoe wordt hun nog een laatste stoot gegeven. Zij kunnen zich overtuigen van de kracht van het geloof die ook de grootste aardse nood meester zal worden en zodoende hun houding tot God veranderen, dat wil zeggen: de juiste instelling tot Hem tot stand brengen.

Waar God zich duidelijk openbaart zal vrede zijn en hoop, ondanks alle ellende. En omdat het lot van de gelovigen buitengewoon zwaar zal zijn, zal deze vrede en hoop de ongelovigen versteld doen staan. Wie dan acht slaat op Zijn woord, wie Zijn dienaren op aarde gehoor schenkt, diens wil zal veranderen. Want iedere gewillige ziel zal God in Zijn liefde en erbarmen aannemen en Hij helpt haar en redt ze van de eeuwige duisternis. Hij zal hun nog zwakke geloof doen herleven en hun de kracht geven om vol te houden tot het einde, tot Hij zal komen in de wolken om de schaar van Zijn gelovigen tot zich te nemen.

Amen