Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3948
30 en 31 december 1946

De wil tot het goede - Toevoer van kracht door de goddelijke Verlosser

De wil tot het goede heeft ook onvermijdelijk de toevoer van kracht tot gevolg. En daarom zal ieder mens ook in staat zijn uit te voeren wat hij wil, omdat hij door zijn op het goede gerichte denken al in verbinding treedt met de eeuwige Schenker van kracht. En wie goed wil handelen, zal goed kunnen handelen. Want dit heeft de goddelijke Verlosser, Jezus Christus, tot stand gebracht door Zijn dood aan het kruis. Hij verwierf voor de mensen vergrote kracht en versterkte wil. Hij heeft de dood overwonnen, dat wil zeggen: de gebonden wil vrij gemaakt. Hij heeft de tegenstander van God de macht over de wil van de mens afhandig gemaakt, zodat de mens wel in staat is zijn wil aan het goede te schenken en ook tot daad te laten worden.

Het verlossingswerk van Christus was van het grootste belang. Want tevoren waren de mensen in de macht van de tegenstander van God en ze konden zich uit eigen kracht niet vrij maken, omdat de wil steeds weer door hem werd verzwakt, zolang ze de tegenstander van God niet met het doeltreffendste wapen bestreden, met de liefde, die overwinnaar is ook van de ergste vijand van de ziel. En daarom toonde God de mensen de weg door Jezus Christus. Hij bewees hun de kracht van de liefde en verwierf door Zijn dood aan het kruis toevoer van kracht en versterkte wil voor de mensheid. Zodoende kan de tegenstander van God te allen tijde worden ontvlucht door de mens die in Jezus Christus als Verlosser der wereld gelooft en die door de liefde zich tot belanghebbende maakt van de door Jezus' dood verworven genaden. Het zal hem dus mogelijk zijn goed te willen en te handelen en hij zal niet weerloos aan de vijand van de zielen zijn overgeleverd. Als hij maar op God aanstuurt, zal hem ook steeds de kracht toestromen om datgene te verrichten wat God welgevallig is. Daarom belichaamde de eeuwige Godheid zich in een mens, om alle mensen het bewijs te leveren dat er een weg is, die ze maar hoefden te gaan om vrij te worden van de duistere macht.

De mensen hebben een taak te vervullen op aarde en nooit zal deze vervulling tot de onmogelijkheden behoren. Maar vóór het verlossingswerk waren de mensen in uiterste geestelijke nood door de zwakheid van hun wil tegenover de verzoekingen en aanvechtingen, maar die van God uit aan Zijn tegenstander waren toegekend. Door de sterke wil om in liefde werkzaam te zijn, zouden ze hem weerstand hebben kunnen bieden. En dit ontbrak hun en daarom bleven ze in zijn boeien. Het streven naar het goede bleef alleen bij denkbeeldige voornemens zonder verwezenlijking. En enkelen voelden deze zwakheid en ze leden onder de gebonden wil. Maar Jezus Christus verloste hen door Zijn dood aan het kruis. Hij ging de weg die allen moeten gaan. De weg van de liefde, die ook de wil tot het goede versterkte, omdat Hij door de liefde kracht uit God verwierf en elke verantwoordelijkheid meester kon worden. Hij brak de macht van de dood. Want dood is wat gekluisterd op de grond ligt, wat krachteloos is en daarom werkeloos blijft.

En Hij volbracht het werk van verlossing niet alleen voor de mensen van Zijn tijd, maar voor alle tijden verwierf Hij de genade van een versterkte wil voor de mensen die in Hem geloofden en zich bewust onder het kruis plaatsten. Dat wil zeggen: die zelf tot diegenen willen horen die Hij heeft verlost van de eeuwige dood. Het zal hun niet aan kracht ontbreken. Ze zullen goed kunnen zijn wanneer ze goed willen zijn. Ze zullen in de liefde leven, dus trachten de mens Jezus na te volgen, omdat ze Hem erkennen als Gods Zoon, als Verlosser van de wereld, in wie God in alle volheid was, omdat Hij door de liefde zich volledig met God had verenigd en Hij daarom ook macht en kracht in overvloed bezat om de vijand van de zielen te overwinnen en hem de macht over de zielen van de mensen te ontrukken. Want alleen de liefde is het middel dat vrij maakt uit vijandige macht. Alleen door de liefde wordt de mens sterk en machtig en kan hij de vijand van zijn ziel overwinnen.

Amen