Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3947
29 december 1946

Aaneensluiting van verschillende geestelijke richtingen in de geloofsstrijd

De verschillende geestelijke richtingen zullen, doordat ze van elkaar afwijken, ook steeds in een stille strijd met elkaar verwikkeld zijn, in zoverre dat elk tracht aanspraak te maken op de waarheid en die daarom andere niet in hun recht wil laten. En toch zullen ze in de laatste tijd samengaan voorzover ze maar de leer van Jezus Christus als grondbeginsel hebben en Zijn naam belijden. Dan raken alle verschillen die er anders zijn op de achtergrond, want al het geestelijke streven zal bestreden worden en ieder die naar het geestelijke streeft zal aansluiting zoeken bij de naaste die net zo gezind is. En dus zal dan uit elke geestelijke richting de leer van Christus naar voren treden en hun aanhangers zullen dan tot de gemeente Gods behoren, tot Zijn kerk die Hij zelf heeft gegrondvest. Ze zullen door hun geloof in Jezus Christus bij deze kerk horen ofschoon ze verschillende geestelijke richtingen hebben. Ieder zal de uiterlijke handelingen en gebruiken afstoten en alleen de innerlijke band met Jezus Christus nastreven, ieder zal de liefde bevorderen, liefde onderrichten en liefde beoefenen.

De strijd tegen alle geestelijke richtingen zal bijzonder hard worden gevoerd, zodat de lauwe, geloofszwakke mensen afvallen wanneer ze geen diep levend geloof hebben. Want ze kunnen geen weerstand bieden, ze bezwijken onder de last die hun door wereldse macht wordt opgelegd. En oorzaak daarvan is de dwaling die elke geestelijke richting bezit, waarop ze schipbreuk lijden als ze door het ernstige optreden tegen hen gedwongen worden daarover na te denken.

Wie in de waarheid vaststaat door werkzaam te zijn in liefde en juiste onderrichting van de kant van de door God gekozen dienaren, zal ook de sterkte van geloof opbrengen en hij zal in geen enkele nood gaan weifelen, want de waarheid verschaft hem kracht en de waarheid geeft hem ook inzicht. En zo is hij op de hoogte van het nabij zijnde einde en de redding uit de diepste nood door God zelf. Maar door verkeerde leerstellingen kan hij dit inzicht niet vinden en hij zal onzeker worden in het geloof en afvallen als hij voor de serieuze keus wordt geplaatst Jezus Christus voor de wereld te belijden of Hem te verloochenen. Dan zal diegene sterk zijn die door werken van liefde zich ontvankelijk heeft gemaakt voor de waarheid uit God. Hij zal weerstand bieden en geen wereldlijke maatregelen hoeven te vrezen, want hij hoopt op de hulp van God en die zal hij ontvangen in elke nood van het lichaam en de ziel. Dan zal de kerk van Christus slechts klein zijn en aanhangers van elke geestelijke richting zullen zich in haar veilig weten en elke strijd zal begraven zijn. En ook alle uiterlijkheden en ceremoniële handelingen zullen wegvallen met het oog op de grote vervolging die alle aanhangers hebben te vrezen.

En ook is dit goed voor de geestelijke ontwikkeling van ieder afzonderlijk: dat hij alleen maar aandacht aan de kern schenkt, dat hij beseft dat alleen maar de christelijke leer van de liefde deze kern is en zijn geloof dus wordt versterkt hoe ijveriger hij deze leer naleeft. De schare der gelovigen zal samensmelten, er zal slechts een kleine kudde zijn, maar dezen staan vast in de waarheid, in het juiste inzicht. En ze zullen in de laatste dagen de meest zware beproevingen doorstaan en als overwinnaars tevoorschijn komen, want de kerk van Christus zal zegevieren en ze omvat allen die in de liefde leven en in het geloof vaststaan, die Hem voor de wereld erkennen en met Zijn geest zijn vervuld als gevolg van het ononderbroken werkzaam zijn in liefde. En uit alle geestelijke richtingen zullen de strijders voor Christus zich aaneensluiten en zich ter beschikking stellen voor de laatste strijd. En God zelf zal hun Legeraanvoerder zijn, God zelf zal hen beschermen en het schild van het geloof zal hen beveiligen en hen onkwetsbaar maken. Ze zullen strijden voor Christus naam en de zege zal aan hun kant zijn.

Amen