Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3931
8 december 1946

Aansporing om ijverig te arbeiden voor het rijk Gods

Waar de gelegenheid zich voordoet, moet u spreken voor Mij en mijn woord verbreiden, want de nood om u heen is groot en u kunt die alleen tegengaan door de gedachten van de medemensen op Mij te richten. Ik alleen kan de aardse nood opheffen en Ik zal dat ook doen, zodra de mensen zelf zich inspannen vooreerst de geestelijke nood op te heffen. Ze staan vlak voor de afgrond en alleen de eigen wil kan hen daar van wegrukken, want ze moeten zelf eerst willen dat Ik hen bijsta met mijn genade en kracht dan is ook mijn liefde bereid hen nog te elfder ure te helpen. En om die reden zult u hun mijn leer moeten verkondigen, u zult hen in kennis moeten stellen van mijn woord, opdat ze op de hoogte zijn van mijn wil, en zo ze mijn woord gelovig aannemen, ook trachten ernaar te leven. En hun zielen zullen gered zijn.

En als u nu weet hoe dringend nodig uw arbeid is voor mijn rijk, als u bereid bent deze arbeid te verrichten om de zielen van de medemensen te helpen, dan zal het u ook begrijpelijk zijn dat er goed voor u wordt gezorgd, daar u in mijn dienst bent, want iedere werkgever zorgt voor zijn knechten en dat des te zorgzamer, hoe bereidwilligere instrumenten ze voor hem zijn. En zo roep Ik u steeds weer toe: Laat alle aardse zorgen van u afvallen, neem alleen uw geestelijke arbeid ter harte, wees ijverig werkzaam voor Mij en al het andere wat u voor uw aardse leven nodig hebt zal Ik voor u doen, Ik zal uw wegen op aarde effenen en u ongedeerd naar het doel voeren. Elke dag is kostbaar en elke dag moet u voor Mij en mijn rijk arbeiden.

Steeds weer zult u mensen tegenkomen die, zonder op de hoogte te zijn van hun opdracht op aarde, voortgaan, steeds weer zal u zich kunnen overtuigen van het zwakke geloof van de medemensen, of van hun totale ongeloof, en steeds weer zult u voor Mij kunnen blijven spreken, u zult getuigenis af kunnen leggen van mijn grote liefde en erbarmen die aan u geopenbaard zijn door het u doen toekomen van mijn woord. Overal zult u gelegenheid hebben in mijn naam te spreken en opheldering te geven, dwaalleren recht te zetten en dus algehele waarheid te verbreiden, zoals het mijn wil is. Hoe de mensen zich daar tegenover instellen, is aan hen zelf overgelaten, maar zonder de overdracht van de zuivere waarheid, zonder kennis van mijn woord, is voor hen de weg naar Mij verborgen, en u moet ze wijzen op de juiste weg, u moet hun mijn liefdeleer verkondigen en hen nadrukkelijk op het hart binden, dat ze zich moeten veranderen tot liefde.

Luisteren ze naar deze aansporingen, dan zijn ze ook al geestelijk en lichamelijk geholpen, want zodra ze hun best doen in de liefde te leven, zal ook hun aardse levensomstandigheid een verbetering ondergaan, omdat Ik dan geen zo harde opvoedingsmiddelen meer hoef te gebruiken om hen te helpen, als ze eenmaal de weg zijn opgegaan die naar Mij leidt - de weg van de liefde.

Spoor hen aan tot liefde en wijs ze op Mij en mijn aardse levenswandel, daar Ik hun een leven van liefde heb voorgeleefd en hen heb geboden Mij na te volgen in hun leven. Stel hun nadrukkelijk de zegen van een leven in liefde voor de geest en het grote gevaar van hun ondergang, als ze geen acht slaan op mijn gebod van de liefde, en kondig hun het nabijzijnd einde aan en bijgevolg de noodzakelijkheid van een verandering tot liefde. En u zult energieke arbeiders zijn in mijn wijngaard en zeker kunnen zijn van elke ondersteuning van mijn kant.

U zelf hoeft u geen enkele aardse zorg te maken over uw levenslot; zoals het goed is voor u, zo leid Ik u, en de verzekering van mijn bescherming kan voor u waarlijk garantie zijn voor een zorgeloos bestaan, als u maar vaststaat in het vaste onwankelbare geloof. Maar wie Ik als arbeider in dienst heb genomen, diens geloof zal ook de sterkte bereiken die nodig is voor zijn ambt op aarde. Ik laat u die Mij dienen wilt niet in lichamelijke en geestelijke nood, en mijn kracht zal u doorstromen als u zich inzet voor mijn naam. Wees daarom niet bang en aarzel niet, vrees geen aardse last, maar verhef uw ogen en harten tot Mij, die u zegen op aarde, omdat uw liefde voor Mij en de naaste u aanspoort voor Mij werkzaam te zijn.

Amen