Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3921
2 november 1946

Geestelijke arbeid moet worden vooropgesteld - 'n Nieuw arbeidsveld

Wat voor u dienstig is om de rijpheid van uw ziel te vergroten, weet Ik waarlijk het beste en uw lot op aarde zal daarom steeds in overeenstemming zijn met de behoeften van de ziel, die Mij echter aan het einde van haar aardse leven danken zal, dat Ik rekening gehouden heb met dat, waar ze behoeftig aan was.

Het leven op aarde duurt maar een korte tijd en kan u nooit compensatie bieden voor dat wat de ziel gaat missen als er aan het lichaam met zijn wensen te zeer voldaan wordt. Want voor uw ziel is het nodig dat zulke wensen worden achtergesteld, alle hindernissen voor haar ontwikkeling moeten voor haar worden weggeruimd en zoiets zal door het lichaam steeds op een zodanige manier worden gevoeld - dat deze hem niet erg bevalt. Maar verlaat u steeds op mijn liefde en wijsheid, geloof dat alles wat u betreft, door mijn wijsheid als bevorderlijk voor u wordt gezien en u door mijn liefde wordt opgelegd, schik u daarom steeds in mijn wil opdat u zalig wordt.

U, mijn dienaren op aarde moet echter heel bijzonder worden voorbereid op uw functie in de laatste tijd voor het einde, u moet het geestelijke voorrang geven boven het aardse en uzelf altijd weer voor ogen houden dat u zich in mijn dienst heeft gesteld, dat u geen twee heren kunt dienen, Mij en de wereld. Uw geestelijke arbeid moet alles voor u zijn. Ik heb u geroepen om geestelijk te werken en uw levenslot zal zodanig verlopen dat u deze arbeid ongehinderd volbrengen kunt, dat u ijverig werkzaam kunt zijn voor Mij en mijn rijk, dat niet van deze wereld is. Ik zal u naar dat arbeidsveld leiden waarin u moet werken en al naar uw liefde tot Mij en de medemens, zult u ook resultaat kunnen boeken: het redden van dwalende zielen uit geestelijke duisternis.

Bedenk dat dit uw voornaamste opgave op aarde is waarvoor u zich aan Mij in vrije wil heeft aangeboden bedenk dat deze heel wat nodiger en dringender is dan het uit de weg ruimen van aardse zorgen, bedenk dat voor dit laatste veel mensen bruikbaar zijn, voor het eerste echter, voor het opheffen van geestelijke nood, zich maar weinig bereid verklaren, en daarom het gebrek aan arbeiders die geestelijk werkzaam zijn op aarde groot is.

Waar Ik echter zulke mensen vind daar zal ook mijn zegen altijd merkbaar zijn en hun schreden zal Ik zo leiden, dat zij zegenrijk kunnen werken waar grote nood is. U, mijn dienaren op aarde, weet dat de tijd nog maar kort is tot het einde en u moet deze tijd volledig benutten voor Mij, u moet mijn evangelie uitdragen in de wereld. En Ik zelf zal u de plaats aanwijzen waar u uw geestelijke werkzaamheid moet uitvoeren in de komende zware tijd - die aan het laatste einde voorafgaat. Waar de geestelijke nood groot is, daar heb Ik bruikbare arbeiders nodig om het braakliggende veld te bewerken, goed zaad te strooien en goede vruchten te oogsten. En geef u zo, u vol vertrouwen en gewillig aan mijn wil onderwerpend, aan mijn leiding over, want deze is alleen de juiste, zowel voor uzelf alsook voor de talloze zielen die u hulp moet brengen in geestelijke nood.

Wacht geduldig tot Ik u roep en gebruik elke dag slechts om uw eigen ziel te voltooien, neem mijn woord in ontvangst met 'n begerig hart en laat u door zijn kracht doorstromen, leg al uw zorgen en noden, zowel geestelijk als aards in mijn handen en laat Mij zelf voor u zorgen en uw leven op aarde zal waarlijk niet nutteloos zijn, want een missie te vervullen zoals die u is toegewezen, vereist een wil die op Mij gericht is, een diep geloof en liefde tot Mij en de naaste. En de ziel van hem moet rijpen op aarde die deze missie wordt toevertrouwd, want mijn genade en mijn zegen is voor hem een zekerheid.

De tijd tot het einde is nog maar kort, maar zwaar voor ieder afzonderlijk. Wie echter kracht en genade van Mij betrekt, die zal die tijd ook zonder schade aan zijn ziel overleven. Hij zal haar ten volle kunnen benutten en rijk aan geestelijke schatten het aardse leven teruggeven om het te ruilen tegen een gelukzalig leven in mijn rijk, waar hij voor alle zelfverloochening en ontberingen die het aardse leven hem bracht, duizendvoudig schadeloos gesteld zal worden, omdat hij Mij trouw bleef tot het einde toe.

Amen