Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3918
29 oktober 1946

Onzelfzuchtig dienen onder alle levensomstandigheden - Armoede - Vrijgevigheid

Bij alles wat jullie doen, moeten jullie je ervan bewust zijn, de goddelijke wil daarmee te vervullen. Daarom moeten jullie al jullie denken, spreken en handelen Hem aanbevelen, jullie moeten Hem daarvoor Zijn zegen vragen en jullie volledig toevertrouwen aan Zijn goddelijke leiding. Jullie moeten jullie levenswandel geheel onderwerpen aan Zijn wil, dus alleen willen, dat deze Hem welgevallig is en er steeds naar streven, Zijn liefde te verwerven. Dan zullen jullie noch tegenstrijdig met God denken noch spreken en handelen kunnen, en jullie gang over de aarde zal waarachtig niet zonder gevolgen blijven voor jullie zielen. Maar jullie vervullen Gods wil indien jullie het gebod van de liefde tot leidraad van jullie levenswandel maken, want dan vervullen jullie het belangrijkste gebod en God zal jullie zegenen, zowel geestelijk als ook aards.

Jullie doel op aarde is onzelfzuchtig te dienen en jullie kunnen dit in alle levensomstandigheden doen, of jullie arm of rijk zijn, groot of klein, vooraanstaand en machtig of nietig en zwak. Jullie kunnen voortdurend dienen wanneer jullie maar dienen willen. Ieder mens wordt voldoende gelegenheden geboden zich bezig te houden met dienende naastenliefde en niemand moet geloven steeds alleen maar de behoefte te hebben te ontvangen en zijn vrijgevigheid opzij zetten omdat hij zelf niets bezit om te kunnen geven. Zelfs de armste kan geven. Want wanneer hij geen materiële goederen bezit, kan hij toch liefde geven en daardoor wederliefde opwekken, zijn wil kan bereid zijn te geven en dan wordt ook zijn wil gewaardeerd als een goede daad.

Maar God kijkt altijd alleen in het hart en daarvan blijft voor Hem geen opwelling verborgen. Een naar buiten schijnbaar grote daad van liefde kan dan nog van generlei waarde zijn voor God wanneer niet in het hart de liefde gevoeld wordt die door de daad zichtbaar wordt gemaakt en de kleinste gave zal God welgevallig zijn wanneer deze uit een liefdevol hart komt. En wie waarachtig in liefde werkzaam is, die zal ook van het weinige wat hij bezit offeren, hij vraagt niet angstvallig, maar deelt uit. En het zal hem veelvoudig teruggegeven worden, want "zoals jullie uitmeten, zo zal jullie toegemeten worden" spreekt de Heer, en Zijn woord is waarheid.

Dus moet niemand zijn bezit angstvallig achterhouden als hij probeert naar Gods wil te leven, hij moet met een vreugdevol hart geven, want het handelen uit liefde brengt hem veel grotere zegen dan zijn weinige bezit hem geven kan, want hij ontvangt aards en geestelijk onvergelijkelijk meer. Zijn ziel rijpt, hij wordt doorlopend juist geleid, omdat God zelf zich over hen ontfermt die naar Zijn welgevallen willen leven en omdat Zijn leiding zekerheid geeft, het doel te bereiken.

Slechts één ding is nodig: dat jullie in de liefde leven, dat jullie denken, spreken en handelen steeds door de liefde van het hart wordt geleid en dat jullie je met een vast geloof toevertrouwen aan de genade van Hem Die jullie het leven gaf om jullie zielen te laten rijpen. Met Zijn genade en Zijn kracht vermogen jullie alles, ook in de grootste lichamelijke en geestelijke nood zullen jullie in liefde werkzaam kunnen zijn wanneer jullie je met de eeuwige Liefde zelf verbinden door het gebed, Die jullie onmetelijke kracht en genade doet toekomen omdat jullie dichterbij Hem willen komen door werken in liefde.

Amen