Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3819
7 juli 1946

Lot - Berusting in Gods wil

Wat u beschoren is volgens goddelijke wil van eeuwigheid, zult u op u moeten nemen. En al naar gelang u het zult dragen, zal het voor u tot zegen zijn. Onderwerpt u zich aan de goddelijke wil, dan neemt u zonder morren en klagen uw lot op u, want dan staat u ook vast in het geloof in Gods liefde en almacht en u verwacht zonder twijfel Zijn hulp. En dan zal God u ook helpen.

Maar komt u innerlijk in opstand tegen de beschikking van God, klaagt u ontstemd en probeert u zich te verzetten, dan zal de last des te harder op u drukken, of ook wel zal u verlichting worden gegeven van beneden. Diegene zal u bijstaan, die u voor zich wil winnen om u in het verderf te storten. Want hij vindt goede bodem voor zijn invloed bij hen, die nog te veel eigenzinnigheid in zich hebben en de wil Gods niet meer erkennen. Hij vindt gehoor en hij heeft de ziel gewonnen.

Het lot van ieder mens is in overeenstemming met zijn wil. Daarom lijdt ook de één meer dan de ander onder hetzelfde lot, omdat de berusting in Gods wil ontbreekt. Om de God weerspannige ziel nog te redden moet de nood nog harder op haar afkomen, tot ze inziet dat een hogere Macht werkzaam is en ze zich nu aan Deze onvoorwaardelijk onderwerpt. En zo hoeft u mensen ook nooit te geloven, dat u uw lot op aarde voor uzelf lichter kunt maken door deze of gene voorzorgsmaatregel.

U zult wel door eigen wil voor uzelf uw levensloop kunnen veranderen, maar nooit de zwaarte ervan. Want alle gebeurtenissen komen in die moeilijkheid op u af, zoals u ze nodig heeft voor uw ziel. En uw mate van leed zult u op u moeten nemen, ongeacht welke weg u zult inslaan. U ontloopt uw lot niet, omdat dit is bepaald sinds eeuwigheid. Alleen door de onderwerping van uw wil maakt u het draaglijk voor u, want dan heeft het aan zijn doel voldaan en hebt u niet meer zulke pijnlijke middelen nodig, maar kan uw leven door u gemakkelijker worden volbracht.

Kom dus daarom niet in opstand tegen Gods wil. Herken in alles wat u treft de wil van God. Klaag en mor niet, maar draag met stille overgave wat God u zendt en Hij zal het weer van u wegnemen, zodra u zich geheel aan Zijn wil onderwerpt. En geloof vast, dat Hij u te allen tijde kan en wil helpen, en de kracht van het geloof zal elk onheil uitbannen. God wil u alleen maar winnen, maar niet verliezen aan hem, die Zijn tegenstander is, die zijn wil volledig van Hem heeft afgekeerd en ook probeert Zijn schepselen van Hem weg te dringen, doordat hij juist hun wil eveneens tot weerspannigheid tracht aan te zetten.

Word daarom niet het slachtoffer van diegene die u wil verderven, maar zie in dat God uw Heer is en onderwerp u aan Hem en de zwaarste lotgevallen zullen voor u tot zegen zijn.

Amen