Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3803
27 juni 1946

Het onderwerpen van de wil - bovennatuurlijke kracht

Er staat u een bovennatuurlijke kracht ter beschikking als u zich mijn wil tot uw eigen wil maakt. Dan ben Ik in u werkzaam en bewerkstellig waarlijk dingen die uw natuurlijk vermogen te boven gaan. Maar hoe moet uw wil geaard zijn, dat deze zich geheel aan mijn wil aanpast?

U zult niets meer mogen willen wat in strijd is met mijn wet van eeuwigheid, wat tegen de goddelijke ordening ingaat die alleen mijn wil omvat. U zult dus te allen tijd Mijn wil ter harte moeten nemen. U zult altijd moeten doen wat Ik van u verlang, dat wil zeggen mijn gebod van de liefde vervullen. Want liefde ligt aan mijn wet van eeuwigheid ten grondslag. Liefde beweegt mijn wil. Liefde is de oersubstantie. Liefde is de kracht die alles in stand houdt. En mijn wil kan altijd alleen maar zijn, zich de wet van de liefde tot grondbeginsel maken, maar dan beschikt u ook volledig over de kracht uit Mij die in zich liefde is. En dan zult u ook onbeperkt werkzaam kunnen zijn. U zult dingen kunnen volbrengen die zuiver menselijk niet mogelijk zijn, maar met de kracht van de liefde uitvoerbaar voor ieder mens die zich onderworpen heeft aan mijn wil.

Tracht daarom uw wezen geheel te veranderen tot liefde, dan zal er voor uw werkzaam zijn niets onbereikbaar zijn. U zult kunnen regeren over mensen en dieren, over de elementen van de natuur, want steeds is het dan mijn wil die u in beweging brengt, en voor mijn wil en mijn kracht is niets onmogelijk. Dan bent u ook van elke verantwoordelijkheid ontheven, want zodra mijn wil over u heerst omdat u zich vrijwillig aan Mij heeft onderworpen, handelt u hiermee in overeenstemming en wat u nu doet moet goed en Mij welgevallig zijn.

En dus zult u op aarde al buitengewoon machtig kunnen zijn omdat u zich altijd mijn macht zult mogen toe-eigenen als uw wil gelijk is aan mijn wil. En dan wordt u door de geest in u aangespoord tot bepaalde gedachten en handelingen. En u zult kunnen uitvoeren wat u wilt, want u denkt en handelt dan met Mij en met mijn kracht. U zult in staat zijn leed en nood af te wenden als de liefde u ertoe aanzet de medemens te helpen. En u zult de elementen kunnen gebieden, zieken kunnen helen en wonderen kunnen verrichten van allerlei aard, want het is slechts mijn kracht die dan door u tot uitdrukking komt. En met mijn kracht is u niets onmogelijk. Ik wil dus dat uw wil zich volledig aan mijn wil onderwerpt, zodat u dan niets anders kunt willen dan Ik en Ik nu werkzaam kan zijn door u.

Amen