Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3797
11 juni 1946

Ware godsdienst - Mildheid en barmhartigheid

Als u mild en barmhartig bent, zult u Mij dienen op de duidelijkste manier. Want u belijdt dan dat u toebehoort aan Mij, Die de Liefde zelf ben, zodra u werken van liefde verricht. De mensheid is in grote nood, aards en geestelijk, en u moet iedereen bijstaan en de nood trachten te verzachten. U moet geven waar uw gaven nodig zijn, u moet troosten en smarten trachten te lenigen en u moet door geestelijk bemoedigende woorden hun zielen te hulp komen, die nog meer lijden dan het lichaam. U moet u hun nood voor ogen houden en helpen waar u helpen kunt. En u zult niet alleen de aardse nood verminderen, maar liefde opwekken en daardoor ook de geestelijke nood opheffen, want alleen liefde is een werkzaam tegenmiddel tegen elke geestelijke en aardse nood en alleen door werken van liefde kan deze met succes worden tegengegaan. En daarom is het werkzaam zijn in liefde de enige Mij welgevallige godsdienst die u altijd zult kunnen verrichten, op elke dag en elke plaats.

Waar het nodig is dat u helpend zult ingrijpen, breng daar uw liefde tot uitdrukking, en mijn oog zal met welgevallen op u rusten, u die Mij daardoor zult dienen, die Mij zult eren door elke hulp die u een van de geringste van uw broeders ten deel laat vallen. Want u allen bent mijn schepselen, u allen bent kinderen van een Vader en als u uw medemensen liefhebt en zult eren, hebt u ook Mij lief en eert u Mij en Ik neem uw diensten aan die beantwoorden aan mijn wil.

Leg u daarom allen toe op de ware godsdienst, dien Mij met daden, niet alleen met woorden of uiterlijkheden die er niets toe bijdragen aardse of geestelijke nood te lenigen. Probeer door liefdewerken u te verzekeren van mijn nabijheid, mijn tegenwoordigheid, en weet dat u dan, vervuld van kracht, in staat bent veel te verrichten om aardse en geestelijke nood op te heffen. Want dan ben Ik het Die door u zal werken, omdat u Mij door liefdewerken tot u zult trekken en Ik u nu duidelijk kan ondersteunen.

Er zal u altijd gelegenheid geboden worden liefdevol werkzaam te zijn, want de nood om u heen roept dringend om hulp en als u de noodlijdende opbeurt en u deze geestelijk en aards zult bijstaan, zult u Mij navolgen. U zult de weg van de liefde gaan die Ik u heb getoond, u zult in het ware christendom leven, u zult mijn liefdesleer navolgen en u zult ook de zegeningen ondervinden, zoals Ik het u heb beloofd. U zult mijn rijk erven dat niet van deze wereld is, want de liefde zal u van alle zonden verlossen, ze maakt u vrij en leidt tot de aaneensluiting met Mij - Die de eeuwige Liefde zelf ben.

Amen