Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3793
7 juni 1946

De loop van het wereldgebeuren stemt overeen met de ontwikkeling

Overeenkomstig de geestelijke ontwikkeling heeft ook het wereldgebeuren zijn loop, dus zal ook de chaos steeds groter worden, omdat de mensheid voortdurend achteruitgaat in haar ontwikkeling. Want ze verwijdert zich steeds meer van de liefdepool en stuurt aan op de tegenpool, die helemaal zonder enige liefde is. En dit moet aards zijn uitwerking hebben in volslagen wanorde en dus in een voor de mensen onverdraaglijk bestaan, in aardse nood, in het ontbreken van inzicht, in dwaling, verkeerd denken en handelen en uiteindelijk in de algehele ondergang, omdat er in zo'n wanorde niets eeuwig kan bestaan. En dus gaat de mensheid haar geestelijke en lichamelijke ondergang tegemoet; en dat is het einde.

Waar nog een positieve ontwikkeling gaande is, zal ook de staat van wanorde niet in die mate aan te treffen zijn, doch het leven van de enkeling is ook aan de algehele toestand op aarde aangepast, alleen verdraaglijker, omdat deze zich aan God vasthoudt en een beroep doet op Zijn hulp. Maar werelds gezien stapelt zich de ene gebeurtenis op de andere, steeds beantwoordend aan de ontwikkelingsgraad van de mensen. En daar dus deze ontwikkeling een gedurige teruggang vertoont, volgen zo ook steeds grovere vormen van liefdeloosheid elkaar op, dat wil zeggen: aardse maatregelen en besluiten veroorzaken steeds meer onheil voor de mensen, het leed en de nood wordt steeds groter, want de mensheid leeft zonder God en kan daarom ook alleen maar zulke plannen ten uitvoer brengen die Gods tegenstander haar voorhoudt.

En daarom zal er werelds geen verbetering te verwachten zijn, want waar een verbetering wordt nagestreefd, moet de liefde de overhand hebben, maar deze is bekoeld en de liefdeloosheid brengt alleen maar dat voort wat tegen God gericht is. En waar een verbetering te zien is, is dat alleen ten koste van de medemensen, die daardoor in een nog grotere tegenspoed worden gestort. De activiteiten van de satan in de eindtijd zijn duidelijk zichtbaar en herkenbaar voor eenieder die zien wil. En het tijdstip komt steeds naderbij waarin zijn macht voor lange tijd gebroken wordt.

Tevoren zal God hem echter de volledige vrijheid laten, want de wil van de mensen is op hem gericht en vergroot zelfs zijn kracht op aarde. En alleen de mensen die in vrije wil de verbinding met God nastreven, kunnen zich aan zijn macht onttrekken, omdat ze met Gods kracht vervuld zijn en het werkzaam zijn van de aan God vijandige kracht duidelijk herkennen. Maar alle mensen kunnen door het wereldgebeuren ook hem herkennen die zonder liefde is, en door serieus te willen, kunnen ze zich van hem los maken. Want God heeft de wet van de liefde in het hart van ieder mens gelegd en de mensen verstand gegeven om duidelijk in te zien, zodra er tegen deze goddelijke wet wordt gezondigd.

En daarom laat Hij ook het grote wereldgebeuren zo verlopen, dat het de mensen de ogen kan openen wanneer ze zien willen. En het ligt aan hen zelf, uit te komen hetzij ten goede of ten kwade, voor werken van liefde of voor daden van liefdeloosheid. Dienovereenkomstig zal ook zijn aardse leven meer of minder in de ordening verkeren en zal ook de graad van zijn inzicht zijn. En ook het laatste einde zal voor hem niet onverwachts komen, als hij let op de tekens en het wereldgebeuren, dat beantwoordend aan de wil van de mensheid zijn loop neemt.

Amen