Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3791
5 juni 1946

De wegneming - Het evangelie van de vier winden

Van de vier hoeken, dat wil zeggen: uit alle naties van de aarde zal Ik in het einde der dagen de mijnen wegnemen.

Want overal waar mensen wonen zijn ook de mijnen aanwezig, die Mij en hun naasten liefhebben van ganser harte. Door hun liefde herkennen zij ook Mij de ware God als hun Vader van eeuwigheid, die in zich zelf de liefde is, en de wijsheid en kracht. Overal waar mensen wonen weten ook de mijnen dat de tijd van het einde is gekomen, want zij leven in de liefde en zijn door mijn geest onderricht over wat komende is.

In elke hemelstreek is mijn woord waarneembaar. Het wordt de mensen aangeboden uit het rijk van het licht, maar zij nemen het aan naar de staat van hun geestelijke rijpheid. Zij horen het als gesproken woord in het hart, of in hun gedachten. Of, zij horen het door middel van mijn dienaren op de aarde, die reeds een ontwaakte geest bezitten. Maar zij zullen steeds de waarheid herkennen omdat zij een verlangen hebben naar de waarheid, en zich daardoor ook waardig maken door Mij te worden onderwezen.

En zo wordt het evangelie in de gehele wereld verkondigd zoals Ik het heb beloofd. Want Ik zelf draag zorg voor de mijnen en zorg voor hen met het meest nodige en kostelijke dat hen op aarde kan worden aangeboden. Maar ook hun zal de geloofsstrijd voor het einde niet bespaard blijven, ofschoon hij in verschillende sterktegraden zal plaatsvinden. Overal in de wereld zullen de mijnen Mij moeten belijden, en verdedigen tegen hen die zonder geloof zijn. Zij zullen hun liefdadigheid moeten bewijzen als dat van hen gevraagd wordt, en zij zullen gekweld worden ter wille van hun geloof voordat het einde komt. Maar alle ontwaakten van geest zullen ook voor Mij bezig kunnen zijn, want overal zullen zij ongelovigen aantreffen. Hen tot Mij over te halen zal het streven zijn van alle mensen die de waarheid ontvingen van Mij, en tot de mijnen zijn geworden door de liefde.

Want zo gauw de nood ondraaglijk lijkt te worden kom Ik zelf en haal de mijnen in mijn rijk.

Ik zal ze wegnemen in levende lijve van deze aarde die een totale verandering nodig heeft, en Ik zal ze verplaatsen naar de nieuwe aarde als het werk van verandering is volbracht. Mensen van alle naties zullen mijn macht prijzen en mijn heerlijkheid loven, want overal waar zich mensen bevinden zal Ik mijn hand uitstrekken tot redding der mijnen die zich in groot gevaar bevinden. Dan zal Ik hun het loon geven voor hun standvastigheid in geloof en hun trouw tot Mij.

En dan zal de tegenwoordige uiterlijke vorm van de aarde vernietigd worden. Dat zal gebeuren voor de ogen van allen die Mij weerstreven, en daarna zal er een nieuwe aarde ontstaan zoals het steeds is verkondigd in woord en geschrift.

Amen