Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3753
27 april 1946

Zwaarste nood voor het einde

U, die nu op aarde leeft, hebt de moeilijkste proef te doorstaan en het zwaarste lijden te verdragen, omdat het einde nabij is en u nog te weinig tijd overblijft om uw ziel langzaam rijp te laten worden. De aardse last zal u bijna als ondraaglijk voorkomen en dat moet voor u een bewijs zijn dat de laatste tijd is gekomen. Want altijd komt er een einde aan een grote nood, maar zolang u leeft, zult u moeten smachten onder de druk van de moeilijkste levensomstandigheden, omdat het laatste werk - het vormen van uw ziel - moet worden gerealiseerd voor uw heil.

Maar de tijd is kort en hij zal ondanks zwaarste nood ook te verdragen zijn voor de mijnen, om welke Ik me bekommer op een kennelijke wijze. Laat u daarom ook door deze voorspelling niet terneer drukken, maar sla uw ogen vol vertrouwen op naar Mij, die in uw harten kijkt, die uw wil ziet en die diegene helpt die zich mijn hulp waardig maakt, die Mij daar deemoedig om vraagt, die tot Mij bidt in geest en in waarheid.

Maar u, die anders bent, die zwakgelovig of helemaal ongelovig bent, laat u onderrichten over reden en doel van de nood en geloof, dat u dicht bij het einde bent. En al naar uw geloof zult u worden geholpen. Maar Ik kan de gestrengheid van mijn opvoeding niet van u afnemen met het oog op het einde, dat dan nog meer onrijpe zielen zou verrassen. Want een paar mensen zullen toch de weg naar Mij vinden door de nood.

En waar een schijnbare verbetering van de levensomstandigheden is te zien, is ook het werkzaam zijn van de vijandige kracht duidelijk. En ook dat moet voor u een bewijs zijn, want mijn hulp komt anders tot uitdrukking. Ofschoon Ik ook aards en lichamelijk voor de mijnen zorg, dat de nood die het ergste drukt van hen is weggenomen, voorzie Ik hen van innerlijke kracht en sterkte van geloof en stel hen daardoor in staat ook een zwaar aards bestaan te verdragen, terwijl mijn tegenstander de mensen materiële goederen verschaft en ze aanzet tot liefdeloos handelen, zodat u altijd de oorsprong en de toevoer van kracht zult herkennen, als u het aardse gedrag van de mensen in ogenschouw neemt.

Verwacht geen verbetering van de levensomstandigheden, want de ene nood volgt op de andere, omdat het einde nabij is. En bereid u daarom voor op het einde. Wees niet aards werkzaam, maar geestelijk. Dien elkaar waar nodig, maak uzelf daardoor de zware nood draaglijk, want het doel is u aan te sporen om dienend werkzaam te zijn in liefde, opdat u daardoor steeds dichter bij Mij komt. Denk niet aan uzelf, maar denk aan de nood van de naaste. Wees bereid om te helpen en gewillig om te geven.

De tijd is slechts kort en daarom bijzonder hard. Maar hij kan voor u ook buitengewoon rijk van genade zijn, als u mijn aanmaningen in acht neemt, als u naar mijn woord luistert en het ijverig tracht uit te dragen. Het einde komt en hiermee het laatste oordeel, dat beslissing, dat verlossing betekent voor de mijnen, maar ook hernieuwde kluistering voor mijn tegenstander.

Zorg er daarom voor dat u tot de mijnen behoort. Laat de grote nood uw leermeester zijn, die u naar Mij leidt. Luister naar mijn boden, die u onderrichten en u mijn wil bekend maken, die u ook altijd opheldering kunnen geven over reden en doel van de nood, en hij zal niet zonder resultaat zijn voor uw ziel. En eens zult u Mij ervoor danken, dat Ik u deze laatste periode van genade nog heb gegeven en u door nood en ellende trachtte te winnen voor Mij en mijn rijk.

Amen