Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3734
3 april 1946

De eenvoudige vorm van gebed

De eenvoudige vorm van gebed is Mij welgevallig. Als iemand met Mij spreekt met kunstig in elkaar gezette uitdrukkingen en zinnen, zal hij niet de diepe innigheid opbrengen die alleen de weg naar mijn hart vindt. Als echter zijn gebed uit het hart komt, zal het gelijken op een eenvoudige uiting van zijn innerlijkste gevoelens en in zijn eenvoud zal het zijn uitwerking niet missen, want zo'n roep verneem Ik te allen tijde en vervul hem. Ik verlang het vertrouwelijke gebed van een kind tot de Vader, dat onopgesmukt en niet gemaakt is, en dat de Vader dus verblijdt, terwijl al het gemaakte praten meer uit het denken van het verstand voortkomt dan uit het hart en afbreuk doet aan de verhouding van kind tot Vader. Een godvruchtig gebed is een stille samenspraak met Mij in alle deemoed en liefde, in het vertrouwen op mijn voortdurende bijstand, op een liefdevol antwoord. In zo'n gebed vind Ik welbehagen. Maar op vormgebeden sla Ik geen acht want ze komen niet voort uit het hart en kunnen daarom ook niet zo gevoelig beleefd worden als een eigen gebed. En de lengte van een gebed verhoogt de doeltreffendheid ervan niet, integendeel doet dat alleen de innigheid.

Wel moet u bidden zonder ophouden. Maar deze woorden moeten niet zo opgevat worden, dat u in de beoefening van lange vormgebeden volhardt, die voor Mij niet de geringste waarde hebben, veeleer moet u zonder ophouden aan Mij denken en met Mij samenspraak houden, en dit zal Mij welgevallig zijn, omdat u daaruit onmetelijk veel genade kunt putten, omdat u zich door 'n ononderbroken verbinding met Mij openstelt om mijn genade te ontvangen, als u uw dagelijks werk begint met Mij, als u bij alles wat u doet Mij raadpleegt en dus als het ware Mij steeds in uw nabijheid laat vertoeven door uw eigen verlangen dat u Mij door middel van gedachten betoont, zo u zich steeds weer met Mij verbindt in het gebed.

Uw hart moet actief zijn wanneer Ik zelf in en aan u wil werken. Maar resultaat van een lippengebed zult u niet kunnen boeken, al spendeert u hier nog zoveel tijd aan, want dan verneem Ik de stem niet van mijn kind, dat enkel en alleen van de Vader bereikt wat het verlangt en afsmeekt.

En als u zich als mijn kinderen voelt, zal ook uw gebed kinderlijk en eenvoudig zijn, u zult geen vormgebeden nodig hebben, want ze zullen u geen troost en kracht geven, ze zullen u zelf als niets zeggende woorden voorkomen. Want de ware verhouding tot Mij doet u ook de juiste woorden gebruiken, zoals een kind ze uitspreekt tegen de Vader, en dan is uw gebed Mij ook welgevallig.

Amen