Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3730
30 maart 1946

De gave om te onderrichten - Leerambt

De gave om in mijn naam te onderrichten zal u ten deel vallen als uw missie begint. U zult u vervuld voelen met mijn geest en nu ook met overtuiging kunnen spreken, want Ikzelf uit Mij door u. Ik leg u de woorden in de mond en toch zal ook uw verstand begrijpen wat u zegt, wat u, door mijn geest gedreven, de medemensen nu overbrengt. Want het is de inhoud van mijn woord dat uit den hogen tot u komt, uit het rijk van het licht waar de waarheid van uitgaat. Daarom zult u alleen zuivere waarheid verbreiden als u onderwijst in mijn naam.

Er zullen u gedachten toestromen die u opvangt met hart en verstand en het zal uzelf met innerlijke vreugde vervullen dat u geestelijke leringen die bovenmate waardevol zijn, mag verbreiden. En de liefde, het hart, zal u aansporen uw medemensen uit te delen Wat uzelf gelukkig maakt. Want hij die onderwijst is rijk aan weten en bijgevolg door Mij geroepen voor zijn leerambt.

Doch in alle ernst moet hij tegen de valse leraren en profeten optreden en hun leerstellingen proberen te weerleggen, in zover ze niet met de waarheid overeenkomen. Hij mag dus niet vrezen niet tegen hen opgewassen te zijn, want wederom is hij het niet zelf - maar mijn geest die uit hem spreekt. En mijn geest overtreft ieder mensenverstand, Hij kan de moeilijkste problemen oplossen, de grootste dwaling blootleggen en weerleggen en Hij vindt geen tegenstander op aarde die Hem in wijsheid overtreft. Maar er moet Hem gelegenheid gegeven worden te werken door uw bereidwilligheid, ook tegenover anderen het leerambt op zich te nemen, dat wil zeggen: u mag u niet verzetten of af laten schrikken, als de (eigen) wijsheid van het menselijk verstand u rekenschap wil vragen om u uit te schakelen of uw leerstellingen te ontkrachten. Stel u dan slechts innig in verbinding met Mij en u zult ook de grootste redenaar kunnen verslaan, omdat Ik het ben die zich door u uit en er waarlijk niemand tegen Mij is opgewassen.

Laat u bezielen door uw geest, hij zal u juist leiden, hij zal u het goede laten doen en laten spreken en hij zal uw gedachten ordenen, want wie Ik een leerambt geef die geef Ik ook mijn hulp het juist uit te oefenen. Want Ik wil dat de waarheid verbreid wordt, dat de leugen en de dwaling gebrandmerkt worden en dat het denken van de mensen weer de juiste richting op zal gaan, want alleen door de waarheid kunnen de mensen zalig worden.

En daarom moet u, mijn discipelen op aarde uzelf aan Mij als dragers van de waarheid ter beschikking stellen, waar en wanneer Ik u nodig heb. Dit zal u door mijn geest in u worden bekend gemaakt, zodat u van iedere verantwoording, verkeerd te handelen ontheven bent. Want wie zich aan Mij heeft aangeboden, die leid en bestuur Ik zelf, opdat hij mijn wil volbrengen kan.

Amen