Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3717
18 maart 1946

Het levend geloof en zijn kracht

Het levend geloof kan bergen verzetten. Dat is voor u maar een wijze van spreken, want u hebt de kracht van het geloof nog niet beproefd - en dus kent u ook niet zijn doeltreffendheid, u weet niet dat de diep gelovige mens zich van mijn kracht bedienen kan en hem daarom ook alles mogelijk is. Doch hoe diep moet dat geloof zijn dat alles teweegbrengt wat zo'n mens wil? Om zo'n sterkte van geloof te bezitten moet de mens zo innig met Mij verbonden zijn, dat hij zich niet meer als een enkeling voelt, maar als een deel van Mij, dat niet van Mij te scheiden is en daarom ook met de kracht doorstroomd is die van Mij uitgaat. Hij moet Mij steeds en altijd om zich voelen - mijn tegenwoordigheid moet hem zo tot zekerheid geworden zijn, dat hij vanuit die overtuiging denkt, spreekt en handelt.

En omdat hij Mij erkent als de hoogste Liefde, Wijsheid en Almacht - dus dit geloof in hem eveneens tot een vaste overtuiging geworden is, zo zijn er voor hem ook geen grenzen aan mijn werkzaamheden en dus ook niet voor hem, die zich als een deel van mijzelf en met mijn kracht doordrongen voelt. Zo'n geloof vermag alles en kan zo ook dingen volbrengen die buiten het menselijk kunnen liggen. Hij brengt dan wonderen tot stand en toch zijn het alleen natuurlijke processen van een mens die zo is als hij op aarde moet zijn die zijn doel bereikt heeft en zijn ziel in een rusttoestand gebracht heeft, die zijn oertoestand benadert. Zo'n sterk geloof verlangt volledige overgave aan Mij, een geheel loslaten van het aardse het verlangt de vereniging met Mij door de liefde.

Vast en diep kan alleen een mens geloven die onafgebroken in de liefde bezig is, want de aaneensluiting met Mij moet eerst plaatsgevonden hebben voordat nu de mens zich zo dicht bij Mij voelt, dat mijn tegenwoordigheid voor hem waarborg is voor ieder werk dat hij doen wil. De kracht van de liefde die hem toestroomt als gevolg van zijn werkzaam zijn in liefde, moet zijn geloof verdiepen omdat die van mijzelf en mijn tegenwoordigheid getuigt. En wie Mij zelf in zich en naast zich voelt weet ook, dat er voor hem voor eeuwig geen losmaken van Mij meer bestaat - en dat hij zich dus ook ongestraft van mijn kracht bedienen kan - omdat Ikzelf wil, dat hij werkt in mijn plaats om de medemensen de kracht van het geloof en de liefde te bewijzen - om hun getuigenis te geven van mijn liefde en almacht, die het tot liefde geworden schepsel zodanig voorzien dat het zelf in geloof - met mijn kracht in alle volheid werken kan.

Het geloof verzet bergen - maak u zich daarom dit diepe geloof eigen en u zult tot alles in staat zijn ook reeds op deze aarde. Vorm u allereerst tot liefde, dan zal ook uw geloof in sterkte toenemen, uw geloof zal een levend geloof worden, dat wil zeggen: het zal werkzaam kunnen worden - terwijl een geloof zonder liefde een dood geloof blijft, een geloof in naam dat echter elke kracht mist.

Niet de woorden: "Ik geloof" zijn voldoende om Mij ertoe te brengen door u te werken, veeleer moet u in uw hart levend kunnen geloven - en dit levend geloof is alleen mogelijk door ononderbroken werkzaam te zijn in liefde, waardoor u van Mij de kracht in ontvangst neemt om dan te werken en zelfs het onmogelijk schijnende ten uitvoer te brengen.

Een diep geloof vermag alles. Maar het vereist mijn tegenwoordigheid - en hiervan kan u zich alleen verzekeren door daden van liefde. Dus is de liefde het belangrijkste, en als u de liefde niet hebt dan hebt u ook geen geloof, al probeert u ook steeds maar weer door woorden dat geloof te bewijzen. Het zal voor u nu ook begrijpelijk zijn waarom Ik steeds weer de liefde predik - waarom Ik mijn discipelen uitzond in de wereld om mijn liefdeleer te verbreiden. U kunt u ook wel verstandelijk het geloof eigen maken, het geloof aan een Macht die bovenmate liefdevol, machtig en wijs is - maar in verbinding treden met deze Macht kunt u pas door werkzaam te zijn in liefde. Dan pas wint ook uw geloof aan betekenis, want dan pas kan u zich van mijn kracht bedienen om vanuit een sterk geloof in Mij, deze kracht werkzaam te laten worden zoals Ik het beloofd heb.

Amen