Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3709
10 maart 1946

De missie van mijn dienaren op aarde na de natuurcatastrofe

Wat u verneemt door de innerlijke stem, verkondig dat luid aan uw medemensen wanneer de tijd gekomen is. Want dat is uw missie die u vervullen moet, dat u het de mensen kunt uitleggen als zij het wereldgebeuren niet meer begrijpen. Wanneer het hun door mijn ingrijpen moeilijk valt te geloven in een Schepper van hemel en aarde, in een liefdevolle Vader, die het lot van Zijn kinderen op aarde bestuurt. Treed dan in actie en vertel hun van mijn grote liefde. Ontstel hen niet met een God van toorn en wraak, want nog zijn het geen straffen maar alleen opvoedingsmiddelen die Ik gebruik om de zielen der mensen te redden. Nog spreek Ik het laatste oordeel niet uit. Ik laat echter geen middel onbeproefd om de zielen niet op de dag van het gericht te moeten veroordelen tot een eeuwig lange verdoemenis.

Probeer de mensen begrijpelijk te maken dat een verlossingsperiode afgelopen is, en dat er nog maar een korte tijd is vóór het einde. Dat die tijd vooral goed benut moet worden voor een terugkeer tot Mij. Maar de mensen zullen twijfelen aan mijn liefde en almacht als zij de grote ellende zien die door de wil der mensen en uiteindelijk door mijn wil over de aarde komt. En wie niet standvastig is in het geloof en niet door een levenswandel in liefde het juiste inzicht heeft, die zal gevaar lopen af te vallen, dat wil zeggen: Mij geheel op te geven als hem geen opheldering wordt gegeven.

Maar de omvang van de ellende zal ook hun harten openen. Zij zullen naar u luisteren en uw woorden zullen niet wegsterven zonder indruk te maken. En daarom moet deze tijd bijzonder benut worden en u moet erover spreken zo vaak er gelegenheid is en u een innerlijke drang daartoe voelt. Want dan is het mijn geest die u aanspoort voor Mij en mijn rijk werkzaam te zijn. Houd hun dan de grote geestelijke nood voor en maak hen erop opmerkzaam dat hun lichamen nog maar een korte tijd gegeven is. Dat zielen echter eeuwig leven en daarom het lot van hun zielen het voornaamste is. Vermaan hen tot liefdadigheid en vermaan hen de eigen nood niet zo hoog te achten, maar meer belangstelling te tonen voor de nood van de medemens. En laat hen de grote zegen en kracht zien van de naastenliefde. Toon hen mijn voortdurende bereidheid om te helpen, en probeer hun geloof op te wekken en te versterken. U hoeft u geen zorg te maken wat te spreken. Ik geef u de woorden in de mond als u voor Mij actief wilt zijn, en niet onwillig bent de opdracht die Ik u geef door mijn woord, te vervullen.

Duidelijker dan ooit zult u mijn stem in u vernemen, en vrees dan geen macht die tegen u is. Want Ik wil dat u voor Mij actief bent en weet u dan ook te beschermen tegen hen die u willen hinderen in het uitvoeren van uw opdracht. Spreek onbezorgd en laat geen nog zo kleine twijfel in u opkomen of u naar mijn wil handelt. Want als de tijd gekomen is om voor Mij te werken neem Ik bezit van u, en zonder tegenstand moet u Mij volgen, dat wil zeggen: doen wat uw hart u ingeeft te doen. U zult het duidelijk in uw hart voelen en zelf innerlijk de grootste drang hebben te spreken tot allen die op uw weg komen. U zult hen wijzen op het naderende einde, dat evenzo zeker zal komen als mijn ingrijpen door middel van het geweld van de natuur, net zoals alles in vervulling zal gaan wat Ik verkondigd heb door mijn geest.

Amen