Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3703
3 maart 1946

God aan te roepen om hulp is in de eindtijd noodzakelijk

Voortaan zal het noodzakelijk zijn mijn hulp steeds weer af te bidden, wilt u niet bezwijken in de levensstrijd, in aardse zowel als in geestelijke nood. U kunt wel als overwinnaars te voorschijn komen zonder Mij om hulp aan te roepen, maar dan bent u reeds in de macht van mijn tegenstander die u de kracht geeft te zegevieren, maar als tegenprestatie beslag legt op uw ziel. En aan deze laatstgenoemde kracht gebonden te zijn in de komende tijd is uw grootste onheil, want u gaat daardoor verloren voor eeuwige tijden in het rijk der duisternis. U ruilt voor deze korte tijd van kracht een eeuwigheid van krachteloosheid in, waarin u bovenmate hard moet boeten voor uw nalatigheid Mij niet om hulp gevraagd te hebben.

De komende tijd is alleen zonder gevaar voor uw ziel te doorstaan met mijn ondersteuning en mijn kracht die Ik u toezend, en toch wordt het aan uzelf overgelaten of u Mij wilt aanroepen. De grote nood zal dit bij u teweeg moeten brengen maar Ik zelf dwing u niet. Ik probeer alleen door nood u te bewegen uzelf met Mij in verbinding te stellen, omdat Ik u anders die kracht niet kan doen toekomen.

Voor een ieder die Mij niet in zijn hart draagt zal het leven moeilijk en vol leed zijn. Maar het zal minder zwaar zijn voor ieder van u als hij zich tot Mij wendt om hulp, want mijn liefde helpt u dragen en Zij helpt een ieder die gelovig op Mij vertrouwt. Maar de tijd van nood moet komen omdat het grote leed de mensen moet treffen ter wille van henzelf, want het is het laatste middel om ze voor Mij en mijn rijk te winnen.

Ik wil uw harten gereed maken opdat ze mijn woord kunnen ontvangen - en de grote nood zal dit teweeg brengen, zodat ze hongeren naar mijn woord van troost en opheldering, tot inzicht in hun nood; zodat ze dan mijn woord serieus in hun hart overwegen en Mij kunnen herkennen als ze van goede wil zijn. Want er zijn veel zielen op dwaalwegen geleid die van de goede weg zijn afgedwaald, maar daar weer op teruggebracht moeten worden door mijn woord, dat hun de waarheid in alle volheid openbaart.

Weliswaar zal de nood ook veel harten sluiten voor mijn woord en met dwang kunnen die niet geopend worden, maar gelukkig hij die deze nood verdraagt zonder mijn tegenstander om hulp te vragen in de vorm van slecht denken en spreken en in liefdeloos handelen tegen de naaste. Want zo iemand helpt hij ogenschijnlijk en hij verschaft hem faciliteiten van allerlei aard om hem geheel voor zich te winnen.

Probeer dus niet door liefdeloosheid uw aardse leven te verbeteren, verdraag geduldig en berustend uw lot en kom bij alles naar Mij. Ik sta u altijd bij als u slechts mijn hulp vraagt, als u maar de weg tot Mij vindt, als u zich ootmoedig aan Mij onderwerpt en u in mijn genade aanbeveelt. Nooit laat Ik iemand die ernstig bidt zonder hulp van Mij heengaan, dat vertrouwen moet u allen verwerven opdat de grote nood voor u draaglijk voorbij gaat.

Van mijn liefhebbende zorg kunt u altijd verzekerd zijn als u zich aan Mij toevertrouwt, als u Mij erkent en Mij dus niet uit uw gedachten bant. Maar wie dit verzuimt verkeert in ergste zielenood waar alleen zijn eigen wil hem uit kan helpen. De tijd gaat snel voorbij en wordt steeds duidelijker kenbaar als de tijd van het einde, want satan is duidelijk aan het werk. En hij drijft de mensen aan tot daden van grofste liefdeloosheid die steeds in aardse nood en verdrukking hun uitwerking hebben. Hij vergiftigt het denken van de mensen waar hem geen weerstand geboden wordt door een naar Mij toegekeerde wil.

Daarom moeten de mensen op hun hoede zijn, want het gaat er om de laatste proef van het aardse leven te doorstaan, zij moeten een waakzaam oog houden op de verschijnselen van de tijd en op de handelwijze van de mensen, die zichtbaar geregeerd worden van onderaf. Zij moeten echter ook aandacht schenken aan het werken van boven. Zij moeten acht slaan op de verkondigers van mijn woord die hun volledig opheldering kunnen geven over doel en betekenis van de laatste grote nood en over het eeuwige heilsplan. Want dat moet zijn loop hebben zoals het bestemd is, en zoals mijn wijsheid het als doelmatig heeft ingezien sinds eeuwigheid.

Zij moeten hun vermaningen en waarschuwingen serieus nemen en de zware tijd zal dan verdraaglijk verlopen voor iedereen die van goede wil is, en die Mij aanroept in de komende nood.

Amen