Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3678
6 februari 1946

Het Christusprobleem

Door het Christusprobleem lijden de mensen van deze aarde schipbreuk in de laatste tijd voor het einde. En wel daarom, omdat ze zelf zonder enige liefde zijn en daarom de grootste Liefde niet kunnen en willen inzien. En daar de leer van Christus helemaal tegen hun wensen en gedrag ingaat wordt die bestreden als hinderlijk voor het werk van de wederopbouw dat ze van plan zijn te verrichten na het vernietigingswerk dat de natuurcatastrofe heeft volbracht. In de Christelijke leer zien ze een hindernis voor de uitvoering van hun plannen en daarom verklaren ze Christus de oorlog. Totale onwetendheid en duivelse gezindheid zijn de drijfveren van deze strijd waardoor ze ook de aanhangers van Christus, zij die weten, van hun laatste houvast willen beroven ter wille van aardse goederen. Want elke maatregel druist in tegen het goddelijke gebod van de liefde. De mensen worden gedrongen in een denken dat hen volledig tot duivels vormt, als ze zich niet verweren en bij Hem bescherming zoeken die hun alleen hulp kan bieden tegen de satan en zijn krachten op aarde, tot Christus, die zich tegenover hem plaatst om te strijden.

Christus wordt niet geacht, want al het goddelijke proberen de mensen op aarde uit te roeien. Christus echter erkennen ze noch als goddelijk noch als Verlosser van de mensheid en daarom wordt Hij openlijk naar beneden gehaald, Zijn naam wordt belachelijk gemaakt en bespot en Zijn aanhangers op de ergste wijze in het nauw gedreven. En het is noodzakelijker dan ooit dat men Hem belijdt tegenover de wereld. Want Hij alleen verschaft de mensen de kracht als ze Zijn verlossingswerk erkennen, Hij alleen heeft de macht over de satan en Hij alleen sterkt de mensen om weerstand te bieden.

Maar zonder Hem is de mens tot niets in staat en aan de macht van de satan overgeleverd, zonder Hem zit hij vast in sterke ketenen, waaruit hij zich zelf niet kan bevrijden. En daarom wordt juist over het Christusprobleem bijzonder duidelijk opheldering gegeven aan de dragers van de waarheid, opdat ze allen kunnen onderrichten die daar opheldering over verlangen. Het wordt de mensen uitgelegd dat alleen de liefde de goddelijkheid van de mens Jezus uitmaakt, dat door de liefde ieder mens zich tot een goddelijk wezen, tot een kind van God vormt en dat door de liefde ieder mens komt tot buitengewone capaciteiten, omdat de liefde als zodanig een kracht is, die als uitgangsbasis de eeuwige Liefde heeft en werkzaam is in iedere tot liefde geworden mens, opdat het de mensen nu ook begrijpelijk wordt dat ze nooit ofte nimmer Christus en Zijn leer mogen afwijzen, willen ze niet ten onder gaan in het rijk der duisternis, waar krachteloosheid en eeuwige duisternis het lot der zielen is.

Elke strijd tegen Christus als de Brenger van de leer van de liefde en daardoor de goddelijke Wegwijzer naar kracht en licht, zal daarom de zwaarste en pijnlijkste gevolgen hebben, als hij niet wordt doorstaan, als de strijder zich niet bij Christus schaart waar hij nooit ofte nimmer kan worden overwonnen. En wat er ook geëist wordt van de mensen in de laatste tijd, zij die met Christus gaan en voor Hem en Zijn leer opkomen, zullen over buitengewone kracht beschikken om alle eisen van de wereld te trotseren. Maar zij die Hem verloochenen, die als knechten van de satan hem behulpzaam zijn om Christus en Zijn leer uit te roeien, hen zal onverhoeds het gericht treffen, want hun duivelse gezindheid kan geen erbarmen vinden bij God op de dag van het gericht. Onwetendheid is geen verontschuldiging, omdat ieder mens voldoende gelegenheid wordt gegeven, over Christus en Zijn verlossingswerk, over Zijn missie en Zijn leer van de liefde op aarde, na te denken en het voor ieder die gewillig is, niet moeilijk zal zijn, begrip op te brengen voor een probleem, dat slechts zolang een probleem blijft als de mens er zich niet mee bezighoudt.

Ieder die in de liefde leeft, weet welke kracht de liefde is en hij weet ook dat de Godmens Jezus alleen over die buitengewone kracht beschikte omdat Zijn wezen pure liefde was. En als de mensen niet geheel krachteloos een prooi willen worden van de vorst der onderwereld, dan moeten ze zich kracht verwerven door de liefde, ze moeten Jezus Christus navolgen, ze moeten Hem erkennen en Zijn leer, ze moeten Zijn geboden onderhouden en die vereisen alleen maar liefde en ze zullen overwinnaar blijven over alle krachten van de onderwereld, want ze strijden met Jezus Christus, die onoverwinnelijk is en blijven zal tot in alle eeuwigheid.

Amen