Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3632
21 december 1945

Knechtschap onder de satan en verdoemenis

Geknecht bent u voor eeuwige tijden, als u zich aan de satan verkoopt ter wille van aards loon. Onvrij en krachteloos zult u weer eindeloos lange tijd zijn, want zodra de satan wordt gekluisterd, verliest ook al het geestelijke, dat zich in vrije wil aan hem heeft gebonden, de vrijheid. En dit betekent weer een eindeloos lange tijd van gevangenschap, die voor u vol kwelling is en onnoemelijk lijden met zich mee brengt, omdat onvrijheid en krachteloosheid niet stroken met de oertoestand, die uw deel was voor de afval van Mij.

Doch zo u zich verklaart voor mijn tegenstander, zult u ook het lot op u moeten nemen, dat mijn tegenstander u zal veroorzaken - duisternis, onmacht en gebondenheid - en ook kwellingen door eeuwigheden heen. De weg omhoog ligt helder en duidelijk voor u, als u hem maar wilt begaan. En het zal u ook niet aan kracht ontbreken, maar u zult Mij erom moeten vragen, doch u niet aan diegene overgeven, die uw verderf wil. Hij lokt u met aardse vreugden, met materiële goederen, om uw ziel te winnen. Maar Ik beloof u geestelijke goederen. Ik wil u binnenleiden in het rijk van vrede, waar vele woningen voor u gereed staan, als u maar aan mijn roep gevolg geeft, de wereld versmaadt en er alleen naar streeft bij Mij te komen en naar uw geestelijk welzijn. Maar als u Mij niet aanhoort, als u de stem van mijn tegenstander aandacht schenkt en u door zijn beloftes laat verblinden, kan mijn krachtstroom u niet treffen en de weg omhoog is voor u te zwaar, als u mijn hand niet vastpakt en u laat leiden.

Eeuwige vrijheid wil Ik u geven, maar u geeft de voorkeur aan slavernij onder de macht van mijn tegenstander. U verkiest zelf de weg naar beneden in zijn rijk en maakt u daardoor het eeuwige vaderland onbereikbaar, dat u heerlijkheden biedt van onvergelijkelijke aard. Maar uw wil is vrij en als u de slavernij begeert, zult u ze ook moeten dragen. U zult u in gevangenschap moeten begeven voor lange tijd, opdat eenmaal de mogelijkheid bestaat, dat u zich in vrije wil naar Mij keert, dat u mijn woorden geloof schenkt en u zult willen laten verlossen uit de knechtschap van satan, die mijn tegenstander is en blijven zal, nog eeuwigheden lang, eer ook hij zich onder mijn wil buigt en al het kwade geheel en al verlost zal zijn.

Maar mijn waarschuwende stem weerklinkt steeds en steeds weer: verkoop uw ziel niet ter wille van aardse goederen. Streef ernaar, u het geestelijke rijk te verwerven. Stuur op Mij aan en laat u door mijn hand leiden naar boven, opdat u de heerschappij van diegene ontvlucht, die u voor eeuwig wil verderven.

Amen