Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3606
20 november 1945

Stormachtige tijd voor het laatste oordeel - Paradijs

Het laatste oordeel zal aan alle gruweldaden een einde maken en er zal voor lange tijd vrede over de aarde liggen. Er zal op aarde een toestand in goddelijke ordening bestaan, waar alleen de liefde regeert, waar de liefde de mensen onderling verbindt, waar de liefde van de enkeling ook het werkzaam zijn van God door Zijn geest garandeert. Waar ieder mens de stem van God kan horen en bovenmate gelukkig is te weten dat God hem zo nabij is. Waar God ook zichtbaar onder de zijnen zal vertoeven op een voor de mensen van de huidige tijd nog onvoorstelbare manier. De mensen van de nieuwe aarde zullen weer in het paradijs leven in harmonie met hun ziel, en vurig verlangen naar God en Zijn liefde, en in voortdurende vervulling van hun verlangen. En al het kwade zal lange tijd zijn uitgebannen.

Doch voordat deze toestand op aarde kan bestaan, moet er een storm over de aarde komen die een reinigende en vernietigende uitwerking heeft. Een storm waartegen alleen de diep gelovige, God getrouwe mensen standhouden. Dezen zullen in grote nood komen, maar de tijd van hun verdere leven op de nieuwe aarde zal hen volledig schadeloosstellen voor alle eerdere noden en lijden. Want zodra het kwade machteloos is geworden, worden ze niet meer in het nauw gebracht en de gelukzaligste vrede is hun lot. En daarom moet door de gelovigen de laatste tijd van storm niet gevreesd worden, want Gods wil is meester over al het gebeuren. Gods liefde is werkzaam onder de zijnen en Zijn macht breekt de macht van de satan op het juiste ogenblik.

En wat de gelovigen ook te wachten staat, wereldse macht, menselijke haat en liefdeloosheid kan de komende gelukzaligheid op aarde of ook in het rijk hierna niet verhinderen voor hen die God trouw blijven. De ziel kunnen ze niet doden, ook al willen ze het lichaam doden. Maar God zal ook dit verhoeden, omdat Hij de zijnen het paradijs op de nieuwe aarde wil laten beleven, omdat ze de stam van het nieuwe geslacht moeten vormen en omdat ze voor de tijd van eerdere nood schadeloos moeten worden gesteld als teken van de overgrote liefde van God die de zijnen een lot van gelukzaligheid al op aarde wil bereiden. En daarom worden ze ook in de tijd van storm van buitengewone kracht voorzien door God, waardoor ze bij machte zijn al het kwade te overwinnen en die hen in staat stelt tegen de ergste vijandige bejegeningen stand te houden. Want er zal met alle geweld aan het bolwerk van hun geloof worden gewrikt. En de kracht om weerstand te bieden zal zich alleen ontwikkelen in degenen die het verlangen naar de aardse wereld hebben overwonnen.

Maar wie zich nog door de aantrekkingskracht van de wereld gevangen laat nemen, geeft elke weerstand op. Hij behoort niet tot de schare van de God getrouwen. Hij verkoopt zijn ziel voor een slechte beloning, want wat hij meent verkregen te hebben, zal vervallen op de dag des oordeels. En aan alle gruweldaden zal op deze dag een einde komen. Alle aan God weerspannige geesten worden in de ban gedaan en in het gehele universum zal een toestand van rust intreden. Een toestand van vredelievende bezigheid, die niet met de rust van de dood te vergelijken is. Dit laatste is het lot van het verbannen geestelijke, dat in volledige krachteloosheid is gekluisterd in de vaste materie en weer eindeloze tijden niet werkzaam kan zijn.

En deze tijd gaat u mensen nu tegemoet en u hebt geen lange termijn meer. En als u zich wilt waarmaken in de laatste tijd voor de dag van het oordeel, dan zult u nog ijverig aan uzelf moeten werken. U zult met God in steeds inniger contact moeten treden. U zult dagelijks en elk moment kracht moeten verzamelen en volharden in voortdurend gebed, opdat u ook voortdurend kracht zult ontvangen zodra u uw hart opent en Gods genade en kracht wenst. En Hij zal bij de zijnen zijn en blijven tot aan het einde toe. Hij zal bij hen vertoeven in het paradijs op de nieuwe aarde en onlosmakelijk met hen verbonden blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen