Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.3589
29 oktober 1945

De poorten der hel - De kerk van Christus

De kern van de leer van Christus is het gebod van de liefde tot God en de naaste. Waar dus dit onderwezen en beoefend wordt is het ware christendom, daar is de kerk van Christus die haar grondslag heeft in een vast geloof in Hem en die dus ook zal blijven bestaan als al het andere ten onder gaat. Zijn kerk omvat de gelovigen die naar Zijn gebod van de liefde leven en die daardoor van Zijn geest vervuld zijn, die zich duidelijk of ook wel in het verborgene openbaart - al naar gelang het voor de ziel van ieder afzonderlijk nuttig is. En aan deze kerk heeft Jezus Christus de onvergankelijkheid gegarandeerd met de woorden: "De poorten der hel zullen haar niet overweldigen".

Tegelijkertijd heeft Hij met deze woorden tot uitdrukking gebracht, dat de krachten der hel haar zullen bestormen. En Zijn woord is waarheid en zal vervuld worden aan het einde van de tijd die God het geestelijke tot zijn verlossing heeft toegekend. Dan zal de kerk van Christus worden aangevallen door alle aan God vijandige machten. Maar ze zal overwinnaar blijven en herkend worden als onvergankelijk door hen die haar toebehoren, door de gemeenschap van de gelovigen die vaststaan in het ware christendom, die de leer van Christus navolgen en in de liefde leven.

Maar deze kerk van Christus zal klein zijn, slechts een klein groepje zal tot haar behoren, en toch zal ze over de gehele aarde vertegenwoordigd zijn.Overal zullen mensen wonen die waarlijk in liefde werkzaam zijn en bijgevolg ook echte christenen zijn. En hun liefde zal hun wijsheid geven, bijgevolg zullen zij ook diepgelovig zijn. Zij zullen de God van liefde, die zich in Jezus Christus op aarde belichaamd heeft, erkennen en bewust op Hem aansturen.

Al dezen heeft God beloofd bij hen te blijven tot aan het einde. Hij heeft hun Zijn geest beloofd, omdat zij in waarheid tot Zijn kerk behoren die Hij zelf heeft gesticht. En zo zal Hij hen ook tot het laatste toe behoeden voor de ondergang, geestelijk en wereldlijk, omdat zij leven zoals Christus het geleerd heeft - in liefde tot God en de naaste. En zij zullen behoren tot hen die op het einde behouden blijven voor de dood, die God bij zich haalt in het rijk van vrede, voordat de grote vernietiging op aarde plaatsvindt.

Die kleine kudde die Zijn kerk vormt, zal weer het uitgangspunt zijn op de nieuwe aarde. En ook daar zal weer de leer van Christus verkondigd worden. De liefde zal beoefend worden en de mensen zullen vanuit het diepste geloof leven, want de liefde van God heeft zich aan hen geopenbaard, Die dan ook zelf onder hen vertoeft omdat zij Zijn gebod van de liefde tot God en de naaste vervullen. En dus zal Gods kerk blijven bestaan, ze zal alle tijden trotseren, omdat altijd die mensen tot haar behoren die door hun geloof in de Verlosser van de wereld met liefde vervuld zijn en hun activiteit een onafgebroken dienen in liefde is. Want niets kan vergaan wat in God zijn oorsprong heeft, wat de liefde als grondprincipe heeft en daarom zelf goddelijk is.

Amen